Lediga jobb Adecco Sweden AB i Skellefteå

Se alla lediga jobb från Adecco Sweden AB i Skellefteå. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Skellefteå som finns inom det yrket.

Senior Processingenjör till Northvolt

Vi söker nu en Senior Processingenjör! Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion. Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvaror... Visa mer
Vi söker nu en Senior Processingenjör! Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion.

Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvarorna som behövs för cellproduktion från återvinning till 2030 och därför planeras fler återvinningsanläggningar på platsen. Så glöm allt du trodde att du visste om att arbeta i industrin, detta kommer att vara helt annorlunda!

Som en skicklig Senior Processingenjör kommer den ideala kandidaten att vara ansvarig för att designa, implementera och förbättra tillverkningsprocesser för att säkerställa maximal effektivitet och produktivitet. Som Senior Processingenjör kommer du att arbeta tillsammans med tvärfunktionella team för att identifiera och lösa problem samt implementera förbättringar i processerna.

Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar men är inte begränsade till:
• Analysera data och förbättra Revolts återvinningsprocesser.
• Stödja utvecklingsprojekt relaterade till grundläggande teknik och processdesign för nya återvinningsanläggningar.
• Implementera förändringar i operativa procedurer för kontinuerlig förbättring av processen på både pilot- och produktionsskala.
• Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa projektframgång, inklusive ingenjörer, tekniker och produktionspersonal.
• Tillhandahålla teknisk expertis och support till produktionsteamen för att säkerställa att processer utförs effektivt.
• Utveckla och underhålla processdokumentation, inklusive standardoperativa procedurer, arbetsinstruktioner och utbildningsmaterial.

Northvolt är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vi är en mångfaldig grupp individer, förenade av ett gemensamt uppdrag, som inser att även om våra handlingar som individer har en roll att spela i att driva Northvolt mot sina mål, strävar vi alltid efter att gå framåt som ett team. Vi erbjuder dig en öppen och välkomnande atmosfär där vi vinner som ett team – och misslyckas som ett team. Northvolt växer i en rasande fart och vi tror starkt på intern karriärutveckling. För oss är det viktigt att se på dina färdigheter och potential, vänligen avstå från att inkludera din bild och ålder i din ansökan för att hjälpa oss med detta.

Färdigheter och krav

Utbildning/Erfarenhet:
• En examen i Gruvteknik, Mineral Process Engineering eller annan relevant universitetsutbildning
• 5+ års arbetslivserfarenhet inom mineralbearbetning och industriell miljö
• Djup kunskap och erfarenhet av krossning och gravimetrisk separation
• Praktisk erfarenhet av processdesign, implementering och processoptimering
• Erfarenhet i en snabbväxande miljö, helst inom metall, återvinning, mineral eller hydrometallurgisk bearbetning
• Goda problemlösningsförmågor och förståelse för vikten av att hålla fastställda scheman och produktionsmål
• Erfarenhet av riskbedömningar, gap-analyser, förändringskontroll
• Förmåga att planera, utveckla och genomföra flera projekt under strikta tidslinjer

En fantastisk arbetsplats
• Världsledande teknik
• Toppspecialister som teamkamrater
• Internationell miljö
• Snabb och entreprenöriell kultur
• Aktieoptionsprogram
• Hälsobidrag

Northvolt tillverkar gröna batterier för en blå planet. Prisvärda celler och batterisystem av hög kvalitet. Alla tillverkade med ett rekordlågt koldioxidavtryck. Syftet är att ge Europa möjlighet att övergå till förnybar energi – effektivt och helt.

För att uppnå detta gör vi saker annorlunda. Vi designar, tillverkar och återvinner allt under ett tak. Vi bygger till och med våra egna fabriker. Allt detta är otroligt utmanande och kräver att vi tänker på okonventionella sätt. Vi experimenterar, lär oss och anpassar oss ständigt för att göra batterier så bra att de en dag kommer att göra olja överflödig.

Northvolt växer snabbt. Vi bemannar vårt internationella kontor i Stockholm, vår R&D-anläggning, Northvolt Labs, i Västerås, samt vår anläggning i Gdansk för produktion av batterisystem. Vi rekryterar också för vår gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige. Vi vill arbeta med smarta individer från alla discipliner. Starka individer som verkligen vill göra en positiv inverkan på framtiden. Vi som redan är ombord delar en passion för vårt uppdrag. Vi är beredda att arbeta hårt i strävan efter excellens. Vi njuter av resan och vår huvudsakliga drivkraft är att göra en verklig skillnad. Som ett team är vi dedikerade till att tänka nytt, arbeta hårt och ha kul.

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olof Lundberg på 073 684 77 81

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Process Engineer at Northvolt

We are now looking for a Process Engineer within the chemical hydrometallurgical process for our battery recycling operations during shifts. The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production. The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for ... Visa mer
We are now looking for a Process Engineer within the chemical hydrometallurgical process for our battery recycling operations during shifts. The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production.

The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials needed for cell production from recycling by 2030 and therefore more recycling facilities are planned at the site. So, forget about everything you thought you knew about working in the industry, this is going to be completely different!

About the job

As Process Engineer, you will have deep knowledge of equipment handling, operations planning, process control, operators´ training and supervision, etc. You have experience in the field and have been driving large, innovative and challenging improvement projects in the areas of yield, cost, quality, and efficiency. You are a team player, curious, and eager to learn.

As Process Engineer, you will get the chance to have a real impact on our success story in Sweden (to start with) and see the results of your work. Our organization requires and values great self-discipline and natural talent to make things happen. The Process Engineers are vital members of the Recycling team and key to Northvolt´s mission to enable the future of energy.

Key responsibilities include but are not limited to:

• Controlling and optimizing recycling processes in the operation during shifts
• Establish process metrics and goals.
• Provide training to operators.
• Troubleshooting problems associated with processes and equipment.
• Requires working on shifts.

Qualities that we cherish are flexibility, a sense of quality, friendliness, motivation to take on new challenges, grit and a sense of humour.
Northvolt is an equal-opportunity employer. We´re a diverse group of individuals, united by a common mission, who recognize that while our actions as individuals have a role to play in driving Northvolt toward its goals, we always seek to move forward as a team. We offer you an open and welcoming atmosphere where we win as a team – and fail as a team. Northvolt is growing at the speed of light, and we strongly believe in internal career development. For us it´s important to look at your skills and potential, please refrain from including your picture and age with your application to help us with this.

Apply with a CV in English or your complete LinkedIn profile.

Full-time employment, The planned starting date is asap.

Skills & Requirements

Education/Experience

• BSc or MSc degree in Chemical Engineering/Process Engineering or equivalent
• 2+ years of relevant work experience within high-volume production in a related field.
• In-depth knowledge of the Hydromet process, including leaching, solvent extraction, IX, filtration and crystallization-precipitation processes.
• Excellent English written and verbal skills
• Control room engineer experience is a plus.

Specific Skills/Abilities

• Basic knowledge of Control Room Management and Process Control.
• Exceptionally good problem-solving skills.
• Has a "can do" attitude and an entrepreneurial spirit.
• Ability to work well with others in a team environment and independently.

Great Place to Work

• World leading technique
• Top specialists as team peers
• International environment
• Fast paced & entrepreneurial culture
• Warrant program
• Wellness grant

Northvolt makes green batteries for a blue planet. Affordable cells and high-quality battery systems. All manufactured with a record-low carbon footprint. Purposely built to provide Europe with the opportunity to switch to renewable energy – efficiently and entirely.

To accomplish this, we do things differently. We design, manufacture, and recycle everything under one roof. We even build our own factories. All this is incredibly challenging and requires us to think in unconventional ways. We´re constantly experimenting, learning and adapting to make batteries so great – they will one day make oil history.

Northvolt is growing fast. We´re staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We´re also hiring for our gigafactory Northvolt Ett in Skellefteå, Sweden. We want to work with smart individuals from all disciplines. Strong individuals that truly want to make a positive impact on the future. Those of us already on board share a passion for our mission. We´re prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. As a team, we´re dedicated to thinking new, working hard and having fun.

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Olof Lundberg, at 073 684 77 81.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Processingenjör till Northvolt

Vi söker nu en Processingenjör inom den kemiska hydrometallurgiska processen för vår batteriåtervinningsverksamhet. Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion. Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för ... Visa mer
Vi söker nu en Processingenjör inom den kemiska hydrometallurgiska processen för vår batteriåtervinningsverksamhet. Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion.

Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvarorna som behövs för cellproduktion från återvinning till 2030 och därför planeras fler återvinningsanläggningar på platsen. Så glöm allt du trodde att du visste om att arbeta i industrin, detta kommer att vara helt annorlunda!

Om jobbet

Som Processingenjör kommer du att ha djup kunskap om utrustningshantering, operationsplanering, processtyrning, operatörsutbildning och övervakning, etc. Du har erfarenhet inom området och har drivit stora, innovativa och utmanande förbättringsprojekt inom områdena utbyte, kostnad, kvalitet och effektivitet. Du är en lagspelare, nyfiken och ivrig att lära dig.

Som Processingenjör får du chansen att ha en verklig inverkan på vår framgångssaga i Sverige (till att börja med) och se resultaten av ditt arbete. Vår organisation kräver och värdesätter stor självdisciplin och naturlig talang för att få saker att hända. Processingenjörerna är viktiga medlemmar av Återvinningsteamet och nyckeln till Northvolts uppdrag att möjliggöra framtidens energi.

Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar men är inte begränsade till:

• Kontrollera och optimera återvinningsprocesser i driften under skiften
• Fastställa processmått och mål
• Tillhandahålla utbildning till operatörer
• Felsökning av problem som är associerade med processer och utrustning
• Skiftarbete

Egenskaper som vi uppskattar är flexibilitet, en känsla för kvalitet, vänlighet, motivation att ta sig an nya utmaningar, uthållighet och en känsla för humor.

Northvolt är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vi är en mångfaldig grupp individer, förenade av ett gemensamt uppdrag, som inser att även om våra handlingar som individer har en roll att spela i att driva Northvolt mot sina mål, strävar vi alltid efter att gå framåt som ett team. Vi erbjuder dig en öppen och välkomnande atmosfär där vi vinner som ett team – och misslyckas som ett team. Northvolt växer i en rasande fart och vi tror starkt på intern karriärutveckling. För oss är det viktigt att se på dina färdigheter och potential, vänligen avstå från att inkludera din bild och ålder i din ansökan för att hjälpa oss med detta.

Ansök med ett CV på engelska eller din kompletta LinkedIn-profil.

Heltidsanställning, Planerat startdatum är så snart som möjligt.

Färdigheter och krav

Utbildning/Erfarenhet:

• Kandidatexamen eller magisterexamen i kemiteknik/processingenjör eller motsvarande
• 2+ års relevant arbetslivserfarenhet inom högvolymsproduktion inom ett relaterat område
• Djup kunskap om hydrometallurgiska processer, inklusive lakning, lösningsmedelsextraktion, jonbyte, filtrering och kristallisation/utfällning
• Utmärkta engelska skriftliga och verbala färdigheter
• Erfarenhet som kontrollrumsingenjör är ett plus

Specifika färdigheter/förmågor:

• Grundläggande kunskaper i kontrollrumshantering och processtyrning
• Exceptionellt bra problemlösningsförmåga
• Har en "kan göra"-attityd och en entreprenörsanda
• Förmåga att arbeta bra med andra i en teammiljö och självständigt

En fantastisk arbetsplats

• Världsledande teknik
• Toppspecialister som teamkamrater
• Internationell miljö
• Snabb och entreprenöriell kultur
• Aktieoptionsprogram
• Hälsobidrag

Northvolt tillverkar gröna batterier för en blå planet. Prisvärda celler och batterisystem av hög kvalitet. Alla tillverkade med ett rekordlågt koldioxidavtryck. Syftet är att ge Europa möjlighet att övergå till förnybar energi – effektivt och helt.

För att uppnå detta gör vi saker annorlunda. Vi designar, tillverkar och återvinner allt under ett tak. Vi bygger till och med våra egna fabriker. Allt detta är otroligt utmanande och kräver att vi tänker på okonventionella sätt. Vi experimenterar, lär oss och anpassar oss ständigt för att göra batterier så bra att de en dag kommer att göra olja överflödig.

Northvolt växer snabbt. Vi bemannar vårt internationella kontor i Stockholm, vår R&D-anläggning, Northvolt Labs, i Västerås, samt vår anläggning i Gdansk för produktion av batterisystem. Vi rekryterar också för vår gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige. Vi vill arbeta med smarta individer från alla discipliner. Starka individer som verkligen vill göra en positiv inverkan på framtiden. Vi som redan är ombord delar en passion för vårt uppdrag. Vi är beredda att arbeta hårt i strävan efter excellens. Vi njuter av resan och vår huvudsakliga drivkraft är att göra en verklig skillnad. Som ett team är vi dedikerade till att tänka nytt, arbeta hårt och ha kul.

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olof Lundberg på 073 684 77 81

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Automationsingenjör till PASKE

Är du Automationsingenjör med några års erfarenhet som skulle trivas bra i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att utvecklas? Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig! Om tjänsten I tjänsten som Automationsingenjör kommer du att få arbeta under eget ansvar men med stöd från dina arbetskamrater, med bland annat programmering, testning och driftsättning.  PASKE har många spännande p... Visa mer
Är du Automationsingenjör med några års erfarenhet som skulle trivas bra i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att utvecklas? Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig!

Om tjänsten

I tjänsten som Automationsingenjör kommer du att få arbeta under eget ansvar men med stöd från dina arbetskamrater, med bland annat programmering, testning och driftsättning. 

PASKE har många spännande projekt inom bland annat VA, smältverk, anrikningsverk, gruvor och elkraft. Du arbetar antingen med in-house projekt eller som konsult på plats hos kund. Vissa kundprojekt ger möjlighet för resor vid driftsättning till jordens alla hörn. 

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas inom många olika teknikområden. Vi vill att du ska må bra på jobbet och erbjuder därför förutom intellektuella utmaningar och goda arbetskamrater, både friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring. Självklart ingår utbildning och träning i jobbet. 

Tjänsten som Automationsingenjör hos PASKE är en tillsvidareanställning.

Om dig

Vi söker dig som är i början av din karriär och framåt och som vill utvecklas i ett teknikdrivet företag. Du har teknisk bakgrund med utbildning inom relevant område samt viss arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av PLC programmering är meriterande. 

Som person är du noggrann, analytisk och rak i din kommunikation. Du är engagerad i ditt arbete och värderar kvalitet, samt förstår att slutresultatet sitter i detaljerna. 

Du uttrycker dig väl i engelska både tal och skrift och gärna också svenska men det är inte ett krav. Du har B-körkort då delar av arbetet utförs hos våra kunder. 

Om PASKE

PASKE är ett litet företag med stor kompetens inom processer och automationssystem för industrin. Vi jobbar i synnerhet med programutveckling i PLC och DCS system för processtyrning, men också med IT-system, kommunikationsnätverk, mätinstrument, frekvensomriktare och elkonstruktion med CAD. 

På PASKE värdesätts ett positivt arbetsklimat som bygger på samarbete och goda relationer. 

Vid nyanställning lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

PASKE samarbetar tillsammans med Adecco i denna rekryteringsprocess. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Johanna Forsell via Adecco, 073-684 71 65 eller [email protected]

Sök tjänsten senast 2024-06-30

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Senior Process Engineer at Northvolt

We are now looking for a Senior Process Engineer! The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production. The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials nee... Visa mer
We are now looking for a Senior Process Engineer! The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production.

The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials needed for cell production from recycling by 2030 and therefore more recycling facilities are planned at the site. So, forget about everything you thought you knew about working in the industry, this is going to be completely different!

As a skilled Senior Process Engineer, the ideal candidate will be responsible for designing, implementing, and improving manufacturing processes to ensure maximum efficiency and productivity. The Senior Process Engineer will work collaboratively with the cross-functional teams to identify and resolve issues and implement improvements to processes.

Key responsibilities include but are not limited to:
• Analyze data, and improve the Revolt Recycling processes.
• Support development projects related to basic engineering and process design for new recycling facilities.
• Implementing changes in operational procedures for Continuous Improvement of the process on both pilot and production scale.
• Collaborate with cross-functional teams to ensure project success, including engineers, technicians, and production staff.
• Provide technical expertise and support to production teams to ensure that processes are executed effectively.
• Develop and maintain process documentation, including standard operating procedures, work instructions, and training materials.

Northvolt is an equal-opportunity employer. We´re a diverse group of individuals, united by a common mission, who recognize that while our actions as individuals have a role to play in driving Northvolt toward its goals, we always seek to move forward as a team. We offer you an open and welcoming atmosphere where we win as a team – and fail as a team. Northvolt is growing at the speed of light, and we strongly believe in internal career development. For us it´s important to look at your skills and potential, please refrain from including your picture and age with your application to help us with this.

Skills & Requirements

Education/Experience
• A Degree in Mining Engineering, Mineral Process Engineering, or other relevant university degree
• 5+ years working experience in mineral processing and industrial environment
• Deep knowledge and experience in Crushing and Gravimetric separation.
• Hands-on experience with process design, implementation, and process optimization
• Experience in a fast-growing environment, ideally in metal, recycling, mineral or hydrometallurgy processing.
• Good problem-solving skills, and understanding the importance of keeping set schedules and production goals.
• Experience with risk assessments, gap assessments, change controls.
• Ability to plan, develop and execute multiple projects under tight timelines.

Great Place to Work
• World leading technique
• Top specialists as team peers
• International environment
• Fast paced & entrepreneurial culture
• Warrant program
• Wellness grant

Northvolt makes green batteries for a blue planet. Affordable cells and high-quality battery systems. All manufactured with a record-low carbon footprint. Purposely built to provide Europe with the opportunity to switch to renewable energy – efficiently and entirely.

To accomplish this, we do things differently. We design, manufacture, and recycle everything under one roof. We even build our own factories. All this is incredibly challenging and requires us to think in unconventional ways. We´re constantly experimenting, learning and adapting to make batteries so great – they will one day make oil history.

Northvolt is growing fast. We´re staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We´re also hiring for our gigafactory Northvolt Ett in Skellefteå, Sweden. We want to work with smart individuals from all disciplines. Strong individuals that truly want to make a positive impact on the future. Those of us already on board share a passion for our mission. We´re prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. As a team, we´re dedicated to thinking new, working hard and having fun.

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Olof Lundberg, at 073 684 77 81.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Senior Automationsingenjör till PASKE

Är du senior Automationsingenjör med ledaregenskaper som skulle trivas i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att vara med och påverka i det dagliga arbetet? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig! Om tjänsten Tjänsten som Senior Automationsingenjör är en strategisk utveckling av verksamheten som idag består av sex personer. PASKE befinner sig i en organisatorisk och teknisk utvecklingsfas, och som senior automationsingenjör kommer ... Visa mer
Är du senior Automationsingenjör med ledaregenskaper som skulle trivas i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att vara med och påverka i det dagliga arbetet? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig!

Om tjänsten

Tjänsten som Senior Automationsingenjör är en strategisk utveckling av verksamheten som idag består av sex personer. PASKE befinner sig i en organisatorisk och teknisk utvecklingsfas, och som senior automationsingenjör kommer du ha en viktig roll att tillsammans med delägarna driva det arbetet framåt. 

PASKE har många spännande projekt inom bland annat den gröna tillverkningsindustrin, VA, smältverk, anrikningsverk och gruvor. 

Vi erbjuder ett mycket omväxlande arbete med goda möjligheter att påverka den egna rollen. Vi vill att du ska må bra på jobbet och erbjuder därför förutom intellektuella utmaningar och goda arbetskamrater både friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring.

Tjänsten som Senior Automationsingenjör hos PASKE är en tillsvidareanställning.

Om dig

Vi söker dig som har gedigen teknisk bakgrund med utbildning inom relevant område och lång arbetslivserfarenhet inom branschen. Erfarenhet från system- och programutveckling i ledande position är ett absolut krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i Sverige, samt instrumentering och elkonstruktion. Arbetet förutsätter att du har goda IT-kunskaper och erfarenhet från åtminstone något av; ABB system 800xA, Advant 450, Siemens system PCS7, PCS neo eller TIA Portal. 

Som person är du analytisk och rak i din kommunikation. Du är engagerad i ditt arbete och värderar kvalitet, samt förstår att slutresultatet sitter i detaljerna. 

Du uttrycker dig väl på såväl svenska som engelska, både i tal och skrift. 

Körkort är nödvändigt då delar av arbetet utförs hos våra kunder.

Om PASKE

PASKE är ett litet företag med stor kompetens inom processer och automationssystem för industrin. Vi jobbar i synnerhet med programutveckling i PLC och DCS system för processtyrning, men också med IT-system, kommunikationsnätverk, mätinstrument, frekvensomriktare och elkonstruktion med CAD. 

På PASKE värdesätts ett positivt arbetsklimat som bygger på samarbete och goda relationer. 

Vid nyanställning lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

PASKE samarbetar tillsammans med Adecco i denna rekryteringsprocess. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: 

Johanna Forsell via Adecco, 073-684 71 65 eller [email protected]

Sök tjänsten senast 2024-06-30

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Senior Automation Ingenjör till Northvolt

Vi letar efter en erfaren Senior Automation/Control Systems Specialist som ska bli en del av vårt team och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt ambitiösa tillverkningsteam i Skellefteå. Som en automationsspecialist kommer ditt ansvar att innefatta idrifttagning av ny utrustning och processer i återvinningsanläggningar, optimering av processutrustning och design av styrsystem, automatisering och instrumentförbättringar. Dina bidrag kommer... Visa mer
Vi letar efter en erfaren Senior Automation/Control Systems Specialist som ska bli en del av vårt team och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt ambitiösa tillverkningsteam i Skellefteå. Som en automationsspecialist kommer ditt ansvar att innefatta idrifttagning av ny utrustning och processer i återvinningsanläggningar, optimering av processutrustning och design av styrsystem, automatisering och instrumentförbättringar. Dina bidrag kommer att säkerställa att varje batterifabrik har en batteriåtervinningsanläggning och därigenom möjliggöra en hållbar cirkulär ekonomi.

Viktiga ansvarsområden inkluderar

Kännedom om alla aspekter av automatiseringssystem vanliga i kemiska anläggningar.
Kännedom om alla standarder och bästa sätt att arbeta för tillförlitlighet.
Kan granska styrningssystemdesignen för processystemen mot tillämpliga specifikationer, standarder och normer.
God kännedom om processautomatisering, inklusive styrsystemets maskinvara, funktionsbeskrivningar, styrberättelser, nätverkstopologier, instrumentering och PLC/SCADA/DCS-system.
God förståelse för automatiseringsgränssnitt, säkerhet och interkonnektivitet.
Design och förbättring av automationsprodukter och system.
Stödja fabriksacceptanstest (FAT) och förberedande idrifttagning av utrustning och delsystem.
Granska ingenjörs- och HSE-dokument för att säkerställa att idrifttagande och startkraven beaktas i designen.
Vara kundens representant vid alla automationsinspektioner på platsen.
Godkänna och hjälpa till med utförandet av utrustningsidrifttagning, kvalificering och valideringsdokumentation, inklusive FAT, SAT och SOP:er.
Samarbeta med ingenjörs-, projekt- och driftteam för den slutliga överlämnandet av den nya utrustningen och ge slutgiltigt godkännande av den testade utrustningen.

Ansök med ett CV på engelska eller din kompletta LinkedIn-profil. Heltidsanställning med fast lön.

Krav

Examensbevis inom automation/instrumentering/styrsystemsteknik, Kandidatexamen, Masterexamen eller liknande.

Minst 5+ års arbetslivserfarenhet inom Processautomation idrifttagning, kvalificering och validering.

Minst 5+ års relaterad erfarenhet inom en kemisk & hydrometallurgisk, petrokemisk eller petroleumproduktion, raffinaderi, mineralbearbetning eller liknande inklusive elektriska processystem.

Meriterande

Erfarenhet av att skapa, redigera och godkänna valideringsdokumentation.

Erfarenhet av en snabbväxande miljö, helst inom metall, återvinning, mineral- eller hydrometallurgibearbetning.

Goda problemlösningsförmågor och förståelse för vikten av att hålla fast vid satta tidsplaner och produktionsmål.

Erfarenhet av riskbedömningar, analyser och förändringskontroller.

Förmåga att planera, utveckla och genomföra flera projekt under strama tidsramar.

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Forsell på 073 684 71 65

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Senior Automation Engineer at Northvolt

We are looking for an experienced Senior Automation/Control Systems Specialist to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our bold Manufacturing team based in Skelleftea. By joining us, you will be a key player in establishing and contributing to building one of the first large-scale European battery factories. About the job As an automation specialist, your role will include the commissioning of novel equipment an... Visa mer
We are looking for an experienced Senior Automation/Control Systems Specialist to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our bold Manufacturing team based in Skelleftea. By joining us, you will be a key player in establishing and contributing to building one of the first large-scale European battery factories.

About the job

As an automation specialist, your role will include the commissioning of novel equipment and processes in recycling plants, optimization of process equipment and design of the control systems, automation, and instrumentation improvements. Ensure that the equipment installation is in accordance with the company-approved design, quality, and schedule, as specified in the design documentation, quality plan, and installation schedule. Facilitate all 3rd party inspections at pre-determined milestones to ensure that the automation installation complies with the installation drawings and manuals and contracted deliverables. Your contributions will ensure that each battery manufacturing facility has a battery recycling plant thus unlocking a sustainable circular economy. Must have a long experience in the field and have been driving large, innovative, and challenging chemical plants with high demands on safety, purity, and yield.

Key responsibilities include but are not limited to

Familiar with all aspects of automation systems common in Chemical plants.
Familiar with all standards and reliability best practices.
Can review the control system design of the process systems against applicable specifications, standards and norms.
Good knowledge of process automation, including control system hardware, functional descriptions, control narratives, network topologies, instrumentation, and PLC/SCADA/DCS Systems.
Good understanding of automation interfaces, security and interconnectivity.
Designing and improving automation products and systems. Establishing manufacturing processes. Evaluating systems´ safety, reliability, and performance.
Support Factory Acceptance Test (FAT) and pre-commissioning activities of equipment and subsystems.
Review engineering and HSE documents to ensure that the commissioning & startup requirements are accounted for in the design.
Being the client representative at all site automation inspections.
Approve and assist in the execution of equipment commissioning, qualification, and validation documentation, including FAT, SAT, and SOPs
Work with the Engineering, project and operations teams for the final handover of the new equipment and provide final sign-off of the tested equipment.
Apply with a CV in English or your complete LinkedIn profile.

Full-time employment, fixed salary.

Skills & Requirements
We believe that you have 

A degree in Automation/Instrumentation/Control Systems engineering, BSc, MSc or similar.
Minimum 5+ years of working experience in Process Automation Commissioning, Qualification, and Validation.
Minimum 5+ years of related experience in a Chemical & hydrometallurgical, Petrochemical or petroleum production, refining facility, mineral processing or similar including electrical process systems
Bonus points for:

Hands-on experience with authoring, editing, and approving validation documentation.
Experience in a fast-growing environment, ideally in metal, recycling, mineral or hydrometallurgy processing.
Good problem-solving skills, and understanding of the importance of keeping set schedules and production goals.
Experience with risk assessments, gap assessments, and change controls.
Ability to plan, develop and execute multiple projects under tight timelines

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Johanna Forsell, at 073 684 71 65.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Maskin/processoperatör till den Gröna omställningen

Om tjänsten Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta: • Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures). • Utföra reparationer. • Hantering av material. • Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler. • Rapportera eventuella produkt... Visa mer
Om tjänsten
Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:

• Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures).
• Utföra reparationer.
• Hantering av material.
• Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler.
• Rapportera eventuella produktionsavvikelser och agera som en förebild.
• Dagligt förbättringsarbete gällande säkerhet, kvalitet, processer och planering - OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Tjänsten som maskin/processoperatör är ett konsultuppdrag på 6 månader, men för rätt person kan det leda till en fast anställning hos kunden. Arbetsgivaren tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och samarbeta effektivt med andra. En positiv attityd och förmåga att ta emot konstruktiv feedback är viktiga egenskaper. 

Viktigt för tjänsten är:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från industrin 

Meriterande:
• Erfarenhet inom processindustrin.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum
• Grundläggande färdigheter i Word, PowerPoint, Excel, Teams och Sharepoint.
• Körkort och tillgång till bil.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning hos Adecco måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Industrielektriker till Northvolt

Northvolt har ett spännande jobberbjudande för en industrielektriker att ansluta till vårt fantastiska team på Revolt Ett i Skellefteå. Genom att ansluta dig till oss kommer du att spela en viktig roll, från allra första början, i att bygga en av Europas första storskaliga anläggningar för batteriåtervinning. Revolt kommer att spela en viktig roll i övergången till ett koldioxidfritt samhälle genom att tillföra hållbarhet till batteriindustrin. Vi bygger ... Visa mer
Northvolt har ett spännande jobberbjudande för en industrielektriker att ansluta till vårt fantastiska team på Revolt Ett i Skellefteå.

Genom att ansluta dig till oss kommer du att spela en viktig roll, från allra första början, i att bygga en av Europas första storskaliga anläggningar för batteriåtervinning. Revolt kommer att spela en viktig roll i övergången till ett koldioxidfritt samhälle genom att tillföra hållbarhet till batteriindustrin. Vi bygger Revolt från grunden och behöver människor som inte bara är bekväma med att följa procedurer, utan också skapa dem. Den idealiska kandidaten bör se sig själv som en sann lagspelare med en fantastisk personlighet och attityd. Någon som är utåtriktad, har utmärkta kommunikationsfärdigheter, arbetar bra med andra och är engagerad i att hjälpa detta fantastiska projekt att nå sin fulla potential.

Du kommer att arbeta nära operatörer, tekniker och annan produktionspersonal där ditt fokus kommer att ligga på att underhålla Revolt Ett
kraftdistributionssystem och ett unikt system som används för att säkert och autonomt ladda ur batterier före återvinning. Även om skiftarbete för närvarande inte krävs, förväntas detta förändras när driftsättningen är klar och produktionen börjar.

Nyckelansvarsområden inkluderar, men är inte begränsade till:

• Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspersonal för att förstå och effektivt kommunicera förbättringar och underhållsaktiviteter.
• Installera, underhålla och reparera elektriska styrsystem, ledningar och belysningssystem.
• Läsa tekniska diagram och ritningar.
• Utföra allmänt elektriskt underhåll.
• Kontrollera transformatorer, brytare och andra elektriska komponenter.
• Felsöka elektriska problem med lämplig testutrustning.
• Bidra till optimering av underhållsprogram.
• Vara mentor för andra i underhållsspecifika uppgifter.
• Utvärdera nödvändiga reservdelar för elektrisk utrustning.
• Tillsammans med resten av teamet vara en nyckelspelare i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Den person vi söker är starkt målinriktad, nyfiken och ivrig att lära. Du kommer att få chansen att ha en verklig inverkan på vår framgångshistoria i Sverige (till att börja med) och se resultaten av ditt arbete. Vår organisation kräver och värdesätter stor självdisciplin och en naturlig talang att få saker att hända. Industrielektrikern är en viktig medlem av underhållsteamet och nyckeln till Revolts uppdrag att möjliggöra miljömässigt hållbar produktion av batterier.

Denna tjänst är för heltidsanställning och kommer att innebära skiftarbete i framtiden.Planerat startdatum är så snart som möjligt.

Kompetenser & Krav

Utbildning/Erfarenhet:

• Treårig elutbildning på gymnasienivå med inriktning mot industrielektriker eller liknande
• Erfarenhet av industriell el i produktionsmiljö
• Grundläggande datorkunskaper (Word, Teams, Excel)
• Goda kunskaper i engelska

Specifika Färdigheter/Förmågor:

• God teknisk kunskap om elektriska system, automation, pneumatik och industriell instrumentering.
• God teknisk kunskap om 33kV och 400V elsystem.
• Bevisad erfarenhet av att arbeta med kontinuerliga förbättringar i industriell miljö.
• Bra problemlösningsförmåga och förståelse för vikten av att hålla underhållsplanen och produktionsmålen.
• Kunskap inom robotik och skruvar/transportörer är en fördel.

Som industrielektriker önskar vi att du är serviceinriktad och kan skapa en bra arbetsmiljö i teamet. Du har goda kommunikationsfärdigheter och fokus på problemlösning. Vi tror också att du har en "kan-göra"-attityd och entreprenörsanda med säkerhetstänk. Du kan arbeta på skift efter verksamhetens behov.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco. Om du har några frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Marcus Berg på [email protected].

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Industriarbetare till Underhållsteknik Nord AB

Om Underhållsteknik Nord AB Vi är ett lokalt företag med bas i Skellefteå. Vi är specialiserade inom mekaniskt underhåll, tung hantering, konstruktion, slitage och korrosion. Vår höga kompetens och expertis inom dessa områden gör oss till en pålitlig partner i underhållsbranschen och mekaniska arbeten. Vi strävar att med ödmjukhet arbeta och erbjuda våra kunder helhetslösningar. Vår dedikation till att möta kundens behov återspeglas inte bara i vår tekn... Visa mer
Om Underhållsteknik Nord AB

Vi är ett lokalt företag med bas i Skellefteå. Vi är specialiserade inom mekaniskt underhåll, tung hantering, konstruktion, slitage och korrosion.

Vår höga kompetens och expertis inom dessa områden gör oss till en pålitlig partner i underhållsbranschen och mekaniska arbeten.

Vi strävar att med ödmjukhet arbeta och erbjuda våra kunder helhetslösningar. Vår dedikation till att möta kundens behov återspeglas inte bara i vår tekniska skicklighet utan också i vår approach. Genom att skapa omfattande lösningar strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer och säkerställa kundens tillfredsställelse.

Vi är stolta över att vara en lokal aktör och samtidigt vara en drivkraft för framsteg och kvalitet inom den gröna omställningen inom underhållsindustrin. Med vårt säte i Skellefteå bidrar vi till samhällets utveckling och levererar pålitliga tjänster. Vi är en uppskattad partner för företag som värdesätter lokala värderingar, teknisk excellens och kundfokus.

Om Adecco

Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar som konsult hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år, försäkringar och företagshälsovård för din trygghet.

Om tjänsten

Vi arbetar med en mängd olika arbetsuppgifter och söker dig som har ett genuint intresse av att lära dig nya saker. Det är dock en fördel om du har erfarenhet eller intresse för något av följande områden: besättningsman, lyftvakt, vägvakt, signalman, brandvakt, kemikaliearbete, höghöjdsarbete, maskinförare, truckförare, tung hantering, underhållsarbeten i slutna utrymmen, kapning, lödning och svetsning samt reparationer och underhåll. Din vilja att utvecklas och engagera dig i våra olika arbetsområden är viktig för oss.

Om dig

- En god helhetssyn, med förmåga att se och förstå helheten i arbetet och dess påverkan på företaget.

- Ödmjukhet, vilket innebär att du är respektfull och lyhörd i ditt samarbete med andra.

- Hög kompetens, både genom erfarenhet och vilja att lära nytt.

- Stort engagemang i ditt arbete och en passion för att göra ett bra jobb.

- Nytänkande, med förmåga att komma med kreativa lösningar och idéer.

Har du tidigare erfarenhet från industrin och ett särskilt intresse för någon av de specifika arbetsuppgifterna, är det ett stort plus. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Linus Dahlgern via 073 684 15 98 eller [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Elkonstruktör till PASKE

Är du Elkonstruktör med några års erfarenhet som skulle trivas bra i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att utvecklas? Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig! Om tjänsten I tjänsten som Elkonstruktör kommer du att få arbeta under eget ansvar men med stöd från dina arbetskamrater, med bland annat planering, konstruktion, testning och driftsättning. PASKE har många spännande projek... Visa mer
Är du Elkonstruktör med några års erfarenhet som skulle trivas bra i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att utvecklas? Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig!

Om tjänsten
I tjänsten som Elkonstruktör kommer du att få arbeta under eget ansvar men med stöd från dina arbetskamrater, med bland annat planering, konstruktion, testning och driftsättning. PASKE har många spännande projekt inom bland annat VA, smältverk, anrikningsverk, gruvor och elkraft. Du arbetar antingen med in-house projekt eller som konsult på plats hos kund. Vissa kundprojekt ger möjlighet för resor vid driftsättning till jordens alla hörn.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas inom många olika teknikområden. Vi vill att du ska må bra på jobbet och erbjuder därför förutom intellektuella utmaningar och goda arbetskamrater, både friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring. Självklart ingår utbildning och träning i jobbet.

Tjänsten som Elkonstruktör hos PASKE är en tillsvidareanställning.

Om dig
Vi söker dig som som är i början av din karriär och framåt och som vill utvecklas i ett teknikdrivet företag. Du har teknisk bakgrund med utbildning inom relevant område samt erfarenhet av elkonstruktion och CAD. Det är meriterande om du har erfarenhet från Sitebase och/eller Elpro CAD.

Som person är du noggrann, analytisk och rak i din kommunikation. Du är engagerad i ditt arbete och värderar kvalitet, samt förstår att slutresultatet sitter i detaljerna. Du uttrycker dig väl i engelska både tal och skrift och gärna också svenska men det är inte ett krav. Du har B-körkort då delar av arbetet utförs hos våra kunder.

Om PASKE
PASKE är ett litet företag med stor kompetens inom processer och automationssystem för industrin. Vi jobbar i synnerhet med programutveckling i PLC och DCS system för processtyrning, men också med IT-system, kommunikationsnätverk, mätinstrument, frekvensomriktare och elkonstruktion med CAD. På PASKE värdesätts ett positivt arbetsklimat som bygger på samarbete och goda relationer.
Vid nyanställning lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
PASKE samarbetar tillsammans med Adecco i denna rekryteringsprocess. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Johanna Forsell via Adecco, 073-684 71 65 eller [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Medarbetare inom kvalitetskontroll till den Gröna omställningen

Ansök    Jun 4    Adecco Sweden AB    Lagerarbetare
Om tjänsten Som medarbetare inom kvalitetskontroll kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. I rollen kommer du att ingå i kundens lokala team för kvalitetskontroll i Skellefteå och ha ett tidigt och kontinuerligt samarbete med både interna intressenter och externa leverantörer från planering till produktleverans. Denna roll ger dig chansen att göra verklig skillnad för den gröna omställningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifte... Visa mer
Om tjänsten
Som medarbetare inom kvalitetskontroll kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. I rollen kommer du att ingå i kundens lokala team för kvalitetskontroll i Skellefteå och ha ett tidigt och kontinuerligt samarbete med både interna intressenter och externa leverantörer från planering till produktleverans. Denna roll ger dig chansen att göra verklig skillnad för den gröna omställningen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:
• Rutinmässigt genomföra analyser enligt övervakningsplanen
• Upprätthålla och följa kvalitetssäkrings principer
• Aktivt deltagande i 5S-initiativ för att säkerställa ordning och reda 
• Ansvar för att registrera prover vid ankomst till labbet

Tjänsten som medarbetare inom kvalitetskontroll är ett konsultuppdrag på 6 månader, men för rätt person kan anställningen övergå till en fast anställning hos kund. Företaget tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker dig med passion för säkerhet, kvalitet och förbättring. Du är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer. Med utmärkt problemlösningsförmåga tar du dig an utmaningar med positiv inställning. Du trivs i team men kan också arbeta självständigt och anpassa dig till förändringar.

Viktigt för tjänsten är:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från industri 
• Grundläggande färdigheter i Excel
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med dokumentation/loggböcker eller likvärdigt

Meriterande:
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum
• Körkort och tillgång till bil

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning hos Adecco måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Maskin/processoperatör till den Gröna omställningen

Om tjänsten Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta: • Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures). • Utföra reparationer. • Hantering av material. • Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler. • Rapportera eventuella produkt... Visa mer
Om tjänsten
Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:

• Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures).
• Utföra reparationer.
• Hantering av material.
• Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler.
• Rapportera eventuella produktionsavvikelser och agera som en förebild.
• Dagligt förbättringsarbete gällande säkerhet, kvalitet, processer och planering - OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Tjänsten som maskin/processoperatör är ett konsultuppdrag på 6 månader, men för rätt person kan det leda till en fast anställning hos kunden. Arbetsgivaren tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och samarbeta effektivt med andra. En positiv attityd och förmåga att ta emot konstruktiv feedback är viktiga egenskaper. 

Viktigt för tjänsten är:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från industrin 

Meriterande:
• Erfarenhet inom processindustrin.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum
• Grundläggande färdigheter i Word, PowerPoint, Excel, Teams och Sharepoint.
• Körkort och tillgång till bil.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning hos Adecco måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mekaniker/tekniker till den gröna omställningen

Om tjänsten: Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare till den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljö. Arbetsuppgifter: • Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionsperso... Visa mer
Om tjänsten:
Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare till den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljö.

Arbetsuppgifter:
• Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspersonal för att förstå förbättringar som behöver göras samt kommunicera det som redan har genomförts.
• Installera, underhålla och reparera mekanisk utrustning.
• Läsa teknisk dokumentation och uppdatera vid behov.
• Utföra allmän mekanisk underhåll.
• Inspektera komponenter för att upptäcka slitage, vibrationer eller otillräcklig smörjning.
• Felsöka mekaniska problem med lämpliga verktyg.
• Reparera och ersätta utrustning.
• Bidra till optimering av underhållsprogrammet.
• Utbilda andra i underhållsspecifika uppgifter.
• Utvärdera behovet av reservdelar för utrustningen.

Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom underhåll och som är redo att utmana och bidra till kundens framgång, oavsett vilka utmaningar som kan uppstå. För att passa i rollen ser vi att du har ett starkt engagemang för säkerhet och kvalitet!

Viktigt för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet inom underhåll
• Minimum 1,5 år arbetslivserfarenhet av roll som mekaniker eller likvärdigt
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning hos Adecco måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Quality Coordinator

The Battery industry is growing rapidly and is constantly expanding! Our client in Skellefteå work with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and are now seeking several quality coordinators to ensure that all quality standards are met. Are you familiar with the ISO standard for the automotive field, ex. 9001, 14001 and 45001, and are used to work in a structured way with great reasonability, an addition to an interest in tec... Visa mer
The Battery industry is growing rapidly and is constantly expanding!
Our client in Skellefteå work with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and are now seeking several quality coordinators to ensure that all quality standards are met. Are you familiar with the ISO standard for the automotive field, ex. 9001, 14001 and 45001, and are used to work in a structured way with great reasonability, an addition to an interest in tech? Then this might be the perfect fit for you!

About the role:
In this role you will be conducting project assessments and inspections such as 1st party and 2nd party Walkdowns. You will also be reviewing Inspection and Test Plans (ITPs), witnessing Hold points, and monitoring contractors´ performance and compliance with the contract. Additionally, the role entails verifying change management, approving subcontractors, reviewing contractors´ data and certifications, and managing non-conformances and corrective actions. Furthermore, it involves ensuring the quality of documentation follows Good Documentation Practice and accepting completed test packs from trade partners. This position plays a crucial role in ensuring project quality, compliance, and successful completion.

About you:
To thrive in this role, you should have good knowledge in quality related questions, be structured and feel comfortable taking actions when needed. Additional you should also enjoy working in a hands-on environment to thrive in this role.

To thrive in the role, you should have:
• Graduated in the field of technical, engineering sciense and/or quality control.
• Years of relevant professional experience and good knowledge of project and quality management (possibly on construction sites).
• Knowledge of Quality Management Systems
• Usable knowlege of quality core tools (PPAP, APQP, FMEA)
• Experience in problem solving tools (8D, A3, Ishikawa, 5 Why)
• Your systematic approach is characterized by your ability to analyze and structure.
• Working knowledge of standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
• As an independent quality expert in our complex projects, management skills are a matter of course for you.
• Professional management experience (interdisciplinary).
• Experience with customers in international business.
• You communicate in English, both written and spoken.

As this role is in Skellefteå, and require onsite work, we can assist in housing and transport to the work site if needed.

Contact Details:
If you encounter any technical issues with the application process, please feel free to contact us at [email protected] 

For inquiries about the assignment or the recruitment process, please get in touch with the responsible recruiter:

Sima Bahho at [email protected] 

We welcome your application!

We can not accept any applications via email. Visa mindre

Gruppchef El & Instrument till Bilfinger

Har du erfarenhet inom el och automation och känner dig redo att ta nästa steg i din karriär? Drivs du av att leda andra och att själv kunna vara med och påverka i arbetet? Då kan rollen som gruppchef på Bilfinger vara något för dig. Om tjänsten Bilfinger har nyligen startat upp sin verksamhet i Skellefteå och söker nu en gruppchef till område Maintenance North. Som gruppchef hos Bilfinger kommer du att ha en central roll i vårt tekniska team. Dina huvuds... Visa mer
Har du erfarenhet inom el och automation och känner dig redo att ta nästa steg i din karriär? Drivs du av att leda andra och att själv kunna vara med och påverka i arbetet? Då kan rollen som gruppchef på Bilfinger vara något för dig.

Om tjänsten
Bilfinger har nyligen startat upp sin verksamhet i Skellefteå och söker nu en gruppchef till område Maintenance North. Som gruppchef hos Bilfinger kommer du att ha en central roll i vårt tekniska team. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar installation, kalibrering och underhåll av olika instrument och styrsystem. Du kommer också att vara involverad i felsökning och reparation av instrument samt delta i planering och genomförande av underhållsprojekt.

Som gruppchef kommer du även delta och hålla kundmöten samt se till att ha en god relation med befintliga kunder, du kommer aktivt att verka för att få in fler uppdrag och på så vis utöka avdelningen. Du kommer att planera och leda arbetet för gruppen och ansvara för planering av kompetensutveckling för de anställda. Att optimera arbetet och se till att de utförs på ett kvalitetsmässigt sätt i såväl tid, utförande och även kostnadsmässigt ingår även det in denna roll likväl som att ha HSEQ ansvar för både den egna personalen och inhyrda konsulter.

Tjänsten som Gruppchef El & Instrument är en tillsvidare anställning hos Bilfinger.

Om dig
Vi söker dig som har en utbildning inom el eller automation, har du några års erfarenhet av att arbeta som el- eller instrumentingenjör ser vi det som meriterande. Du har arbetat som teamleader eller någon form av position där du arbetslett andra medarbetare. Vi ser det också som en fördel om du har erfarenhet av att ha arbetat inom eller mot processindustri, gruvindustri, pappersbruk, sågverk eller liknande. Du har mycket goda kunskaper i Svenska och goda kunskaper i Engelska.

Vi ser gärna att du som person trivs i samarbetet med andra, är social och gillar att knyta nya kontakter. Du är tekniskt intresserad och har lätt för att hitta lösningar på problem. Du är kommunikativ, social och har ett prestigelöst förhållningssätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Bilfinger
Bilfinger Maintenance Sverige, är ett av fem affärsområden i Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AB, som arbetar med underhåll av industrianläggningar. Våra underhållstekniker ser till att våra kunders anläggningar fungerar som de skall, undviker oplanerade fabriksstopp och utför service, reparation och projektarbeten.
Affärsområde Maintenance har idag över trehundra anställda och finns från Helsingborg i syd till Skellefteå i norr.

Kontaktuppgifter
Bilfinger samarbetar tillsammans med Adecco i denna rekryteringsprocess. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Johanna Forsell via Adecco, 073-684 71 65 eller [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

HSE specialist

The battery industry is growing rapidly and is constantly expanding! Our client in Skellefteå works with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and is now seeking several HSE Specialists to ensure all safety and environmental standards are met. Are you familiar with ISO standards such as ISO 45001 and have experience in occupational health and safety? Do you have a structured approach and a strong sense of responsibility? Then... Visa mer
The battery industry is growing rapidly and is constantly expanding! Our client in Skellefteå works with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and is now seeking several HSE Specialists to ensure all safety and environmental standards are met. Are you familiar with ISO standards such as ISO 45001 and have experience in occupational health and safety? Do you have a structured approach and a strong sense of responsibility? Then this might be the perfect role for you!

About the role:
As an HSE Specialist, you will monitor and enforce adherence to all relevant safety and environmental regulations, codes, and standards, including ISO 45001, ISO 14001, and local regulations. You will conduct regular site inspections to identify hazards and unsafe practices, ensuring corrective actions are taken promptly. The role involves assessing potential hazards, developing and implementing control measures, organizing safety training, and maintaining accurate records of inspections, incidents, and training activities.

Common tasks:
• Ensure compliance with safety and environmental regulations, including ISO 45001 and ISO 14001
• Conduct regular site inspections to identify hazards
• Evaluate risks and implement control measures
• Organize and conduct safety training programs
• Maintain accurate safety documentation and report to management and regulatory agencies
• Develop and implement emergency response plans and conduct drills
• Monitor proper use of personal protective equipment (PPE)
• Oversee environmental compliance, including waste disposal and pollution prevention
• Investigate incidents and recommend preventive measures
• Promote a strong safety culture on site
• Conduct regular safety meetings and toolbox talks
• Conduct risk assessments and provide guidance on risk reduction
• Act as a liaison with regulatory agencies to ensure compliance and manage inspections or inquiries

About you:
To thrive in this role, you should have good knowledge of occupational health and safety issues and be comfortable taking actions when needed. Additionally, you should enjoy working in a hands-on environment.

To succeed in the role, you should have:
• Bachelor´s degree
• NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety
• ISO 45001 Certificate
• IOSH Managing Safely Certificate
• Swedish Fire Protection Hot Work Permit Manager
• Knowledge of occupational safety and health laws and regulations
• Advanced knowledge of MS Office programs
• Minimum of three years of experience in a similar role

As this role is in Skellefteå, and require onsite work, we can assist in housing and transport to the work site if needed.

Contact Details: 
If you encounter any technical issues with the application process, please feel free to contact us at [email protected] 

For inquiries about the assignment or the recruitment process, please get in touch with the responsible recruiter:

Sima Bahho at [email protected] 

We welcome your application!

We can not accept any applications via email. Visa mindre

Quality Controll Engineer at Northvolt

We are looking for dedicated and self-driven QC Engineers to join us in our mission to contribute to build the world´s greenest battery. The role is a part of our passionate Northvolt 1.1 team based in Skellefteå. About the job In your role you will be developing, defining and implementing the inspection methods for evaluating the incoming materials, intermediate and final products. Furthermore, you will a part of developing quality standards, procedures ... Visa mer
We are looking for dedicated and self-driven QC Engineers to join us in our mission to contribute to build the world´s greenest battery. The role is a part of our passionate Northvolt 1.1 team based in Skellefteå.

About the job
In your role you will be developing, defining and implementing the inspection methods for evaluating the incoming materials, intermediate and final products. Furthermore, you will a part of developing quality standards, procedures and documentation associated with the manufacturing inspection techniques. This includes sample analysis, sample retention, standards management, raw material qualification, outsourced testing, material characterization, inventory management and document management.

You will have an important role in the development of our QC Laboratory and will get the opportunity to join a start-up team in one of the most exciting and fast-growing industries today. To succeed in the role, you should be flexible, driven, structured and can act decisively. You are pedagogical and have the ability to arouse commitment. You will be working in a cross-functional team and will be reporting to the QC Manager.

About the team
The QC team is a group of experts, having experience in receiving samples, measuring methods, samples preparation, and result reporting. Your team will play an important role in supporting the production team in measuring and improving our product quality. QC team will be developing, validating, defining, and implementing the inspection methods for all tested materials. Furthermore, the team will be responsible for Measurement System Analysis and work with the R&D group to evaluate and compare product quality (it includes participation in Root Cause Analysis).

Key responsibilities include but are not limited to:

• Develop and document methods measurements of incoming material, production intermediates and final products.
• Support proper testing on a range of instruments and report data/results
• Perform Measurement System Analyses
• Troubleshoot the problems related to analytical equipment as well as measuring methods
• Work across many parts of the organization, collaborating with R&D team, Process engineering, Supply Chain, IT & automation.

The person we are looking for is a team player, curious and eager to learn. A background within battery, materials testing, materials science and materials engineering is very good to have. Especially the ability to manage method development and experience with validation.

We believe that you have:

• MSc/BSc degree in Chemistry, Chemical Engineering or similar
• Minimum 4+ years of relevant work experience in industrial Quality and/or in a R&D environment. Experience in the automotive or the chemical industry is a plus
• 2 + years of experience in laboratory work
• Experience in metal content analyses using ICP-OES/ICP-MS/XRF is a plus.
• Knowledge about safety routines in the laboratory
• Highly organised, results driven and an eye for details
• Proactive and goes beyond expectations
• Eager to learn and able to acquire new information very quickly
• Excellent English written and oral skills, Swedish is a plus
• LIMS experience is a plus
• Good problem-solving skills, understanding the importance of keeping set schedules and production goals
• Experience with FMEA, process control plan (PCP) and knowledge of quality management systems, e.g., ISO 9001, IATF 16949 is a plus

Contact
In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Elin Stubbfält, at [email protected].

We warmly welcome your application! Visa mindre

Kvalitetsingenjör till Northvolt

Vi söker dedikerade och självgående kvalitetsingenjörer (QC) som vill ansluta sig till vårt uppdrag att bidra till att bygga världens grönaste batteri. Rollen är en del av vårt passionerade team baserat i Skellefteå. Om jobbet I din roll kommer du att utveckla, definiera och implementera inspektionsmetoder för att utvärdera inkommande material, mellansteg och slutprodukter. Vidare kommer du att vara en del av att utveckla kvalitetsstandarder, procedurer o... Visa mer
Vi söker dedikerade och självgående kvalitetsingenjörer (QC) som vill ansluta sig till vårt uppdrag att bidra till att bygga världens grönaste batteri. Rollen är en del av vårt passionerade team baserat i Skellefteå.

Om jobbet
I din roll kommer du att utveckla, definiera och implementera inspektionsmetoder för att utvärdera inkommande material, mellansteg och slutprodukter. Vidare kommer du att vara en del av att utveckla kvalitetsstandarder, procedurer och dokumentation relaterade till tillverkningsinspektionstekniker. Detta inkluderar provanalys, provlagring, standardhantering, kvalificering av råmaterial, utkontrakterad testning, materialkarakterisering, lagerhantering och dokumenthantering.

Du kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av vårt QC-laboratorium och får möjligheten att ansluta dig till ett start-up team inom en av de mest spännande och snabbväxande industrierna idag. För att lyckas i rollen bör du vara flexibel, driven, strukturerad och kunna agera beslutsamt. Du är pedagogisk och har förmågan att väcka engagemang. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team och rapportera till QC Manager.

Om teamet
QC-teamet består av experter med erfarenhet av att ta emot prover, mätningsmetoder, provberedning och resultatrapportering. Ditt team kommer att spela en viktig roll i att stödja produktionsteamet i att mäta och förbättra vår produktkvalitet. QC-teamet kommer att utveckla, validera, definiera och implementera inspektionsmetoder för alla testade material. Vidare kommer teamet att ansvara för Mätssystemanalys och arbeta med R&D-gruppen för att utvärdera och jämföra produktkvalitet (detta inkluderar deltagande i Rotorsaksanalys).

Huvudansvar inkluderar men är inte begränsade till:

• Utveckla och dokumentera metoder för mätningar av inkommande material, produktionsmellanprodukter och slutprodukter.
• Stödja korrekt testning på en rad instrument och rapportera data/resultat.
• Utföra Mätssystemanalyser.
• Felsöka problem relaterade till analytisk utrustning samt mätmetoder.
• Arbeta över flera delar av organisationen, samarbeta med R&D-teamet, processteknik, supply chain, IT och automation.

Personen vi söker är en lagspelare, nyfiken och ivrig att lära. En bakgrund inom batteri, materialtestning, materialvetenskap och materialteknik är mycket bra att ha, särskilt förmågan att hantera metodutveckling och erfarenhet av validering.

Vi tror att du har:

• MSc/BSc-examen i kemi, kemiteknik eller liknande.
• Minst 4+ års relevant arbetslivserfarenhet inom industriell kvalitet och/eller i en R&D-miljö. Erfarenhet från bilindustrin eller kemiindustrin är ett plus.
• 2+ års erfarenhet av laboratoriearbete.
• Erfarenhet av metallinnehållsanalyser med hjälp av ICP-OES/ICP-MS/XRF är ett plus.
• Kunskap om säkerhetsrutiner i laboratoriet.
• Mycket organiserad, resultatorienterad och med öga för detaljer.
• Proaktiv och överträffar förväntningar.
• Ivrig att lära och kan snabbt ta till sig ny information.
• Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, svenska är ett plus.
• Erfarenhet av LIMS är ett plus.
• Bra problemlösningsförmåga, förståelse för vikten av att hålla fastställda scheman och produktionsmål.
• Erfarenhet av FMEA, processkontrollplan (PCP) och kunskap om kvalitetsledningssystem, t.ex. ISO 9001, IATF 16949 är ett plus.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco. Om du har några frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Elin Stubbfält, på [email protected]

Vi välkomnar varmt din ansökan! Visa mindre

Elektriker inom automation till tillverkningsindustri

Ansök    Maj 23    Adecco Sweden AB    Elektronikmontör
Om tjänsten Vi söker en industrielektriker för att arbeta med reparation och underhåll av elektrisk utrustning inom produktionen i Skellefteå. Din roll kommer att inkludera slutmontage och elskåpsmontering. Utöver detta förväntas du utföra förebyggande underhåll, felsökning inom el & automation samt avhjälpande insatser och service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta: - Installation av produktionsutrustning - Problemlösning - Underhåll... Visa mer
Om tjänsten

Vi söker en industrielektriker för att arbeta med reparation och underhåll av elektrisk utrustning inom produktionen i Skellefteå. Din roll kommer att inkludera slutmontage och elskåpsmontering. Utöver detta förväntas du utföra förebyggande underhåll, felsökning inom el & automation samt avhjälpande insatser och service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
- Installation av produktionsutrustning
- Problemlösning
- Underhåll och service av maskinparken och dess elanläggningar, inklusive elskåpsmontering
- Felsökning och förebyggande arbete
- Administrativa uppgifter kopplade till tjänsten

Vi har flera olika kunder i Skellefteå som är i behov av industrielektriker. Tjänsten är långsiktig med möjlighet till tillsvidareanställning.

Om dig

Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper inom relevanta områden. Erfarenhet av att arbeta som elektriker, särskilt inom industrin, är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har god vana av felsökning och ritningsläsning. Det är även meriterande om du har truck- och traverskort. Körkort B samt goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Vi värdesätter att du som person är nyfiken, gillar utmaningar, har en god samarbetsförmåga och en hög serviceanda. Du utför ditt arbete noggrant med säkerheten i fokus och strävar efter att lära dig nya saker och utvecklas. För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta i industrimiljö med många olika maskiner där svårighetsgraden i uppgifterna varierar.

Vi kommer att lägga stor vikt dina personliga egenskaper.

Om Adecco

Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson: 070 277 66 75

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Svetsare

Ansök    Maj 23    Adecco Sweden AB    Svetsare, manuell
Är du en duktig svetsare som är intresserad av att arbeta inom industrin? Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshä... Visa mer
Är du en duktig svetsare som är intresserad av att arbeta inom industrin?

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom svetsning. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då det en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Arbetstiderna kan variera och både natt och skiftgång kan förekomma.

Om dig
För att trivas ser vi att du är prestigelös, nyfiken och van att ta eget ansvar för ditt arbete. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Tidigare erfarenhet av att svetsa är ett krav medan licens inom Mig/Mag är meriterande. Körkort B ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hansolov Gustavsson via [email protected] eller 070 277 66 75

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Processoperatör inom industrin

Är du intresserad av ett arbete inom industrin? Vill du vara med och bidra i den gröna omställningen? Då kan vi ha ett uppdrag till dig! Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska ... Visa mer
Är du intresserad av ett arbete inom industrin? Vill du vara med och bidra i den gröna omställningen? Då kan vi ha ett uppdrag till dig!

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom industri och produktion, det kan till exempel vara som maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal etc. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då det en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Arbetstiderna kan variera och både natt och skiftgång kan förekomma.

Om dig
För att trivas ser vi att du är prestigelös, nyfiken och genuint intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Tidigare erfarenhet inom industrin är meriterande och även om du har truckkort, lagervana eller kunskaper inom el och svets ser vi det som en fördel men inte ett krav. Däremot är körkort B ett krav.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hansolov Gustavsson via [email protected] eller 070 277 66 75

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

C-chaufför till kund i Skellefteå

Ansök    Maj 22    Adecco Sweden AB    Distributionsförare
Är du en skicklig och pålitlig C-chaufför med en giltig YKB. Då är du precis den vi söker! Om tjänsten Som lastbilschaufför kommer du att inneha en nyckelroll inom vår kunds verksamhet. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa en säker arbetsmiljö samt hantera lastning och lossning av olika material, vilket är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och säkerheten i logistikprocessen. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, möjligheten att utveck... Visa mer
Är du en skicklig och pålitlig C-chaufför med en giltig YKB. Då är du precis den vi söker!

Om tjänsten

Som lastbilschaufför kommer du att inneha en nyckelroll inom vår kunds verksamhet. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa en säker arbetsmiljö samt hantera lastning och lossning av olika material, vilket är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och säkerheten i logistikprocessen.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, möjligheten att utvecklas i din karriär och en positiv arbetsmiljö där ditt arbete uppskattas. Tjänsten innebär främst arbete dagtid men även skiftgång kan förekomma.

Om dig

För att kvalificera dig för tjänsten behöver du ha

- C-körkort
- Giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)

Som person är du ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk. Du kommunicerar väl och jobbar bra såväl i team som självständigt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om Adecco

Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu en C-chaufför för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hansolov Gustavsson via [email protected] eller 070 277 66 75

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

HSE specialist

The battery industry is growing rapidly and is constantly expanding! Our client in Skellefteå works with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and is now seeking several HSE Specialists to ensure all safety and environmental standards are met. Are you familiar with ISO standards such as ISO 45001 and have experience in occupational health and safety? Do you have a structured approach and a strong sense of responsibility? Then... Visa mer
The battery industry is growing rapidly and is constantly expanding! Our client in Skellefteå works with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and is now seeking several HSE Specialists to ensure all safety and environmental standards are met. Are you familiar with ISO standards such as ISO 45001 and have experience in occupational health and safety? Do you have a structured approach and a strong sense of responsibility? Then this might be the perfect role for you!

About the role:
As an HSE Specialist, you will monitor and enforce adherence to all relevant safety and environmental regulations, codes, and standards, including ISO 45001, ISO 14001, and local regulations. You will conduct regular site inspections to identify hazards and unsafe practices, ensuring corrective actions are taken promptly. The role involves assessing potential hazards, developing and implementing control measures, organizing safety training, and maintaining accurate records of inspections, incidents, and training activities.

Common tasks:
• Ensure compliance with safety and environmental regulations, including ISO 45001 and ISO 14001
• Conduct regular site inspections to identify hazards
• Evaluate risks and implement control measures
• Organize and conduct safety training programs
• Maintain accurate safety documentation and report to management and regulatory agencies
• Develop and implement emergency response plans and conduct drills
• Monitor proper use of personal protective equipment (PPE)
• Oversee environmental compliance, including waste disposal and pollution prevention
• Investigate incidents and recommend preventive measures
• Promote a strong safety culture on site
• Conduct regular safety meetings and toolbox talks
• Conduct risk assessments and provide guidance on risk reduction
• Act as a liaison with regulatory agencies to ensure compliance and manage inspections or inquiries

About you:
To thrive in this role, you should have good knowledge of occupational health and safety issues and be comfortable taking actions when needed. Additionally, you should enjoy working in a hands-on environment.

To succeed in the role, you should have:
• Bachelor´s degree
• NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety
• ISO 45001 Certificate
• IOSH Managing Safely Certificate
• Swedish Fire Protection Hot Work Permit Manager
• Knowledge of occupational safety and health laws and regulations
• Advanced knowledge of MS Office programs
• Minimum of three years of experience in a similar role

As this role is in Skellefteå, and require onsite work, we can assist in housing and transport to the work site if needed.

Contact Details: 
If you encounter any technical issues with the application process, please feel free to contact us at [email protected] 

For inquiries about the assignment or the recruitment process, please get in touch with the responsible recruiter:

Sima Bahho at [email protected] 

We welcome your application!

We can not accept any applications via email. Visa mindre

Mechanical Supervisor at Northvolt Revolt

Northvolt has an exciting job offer for a Mechanical Supervisor to join our amazing team at Revolt Ett in Skellefteå. In joining us you will play an important role, from the very beginning, in building one of Europe´s first large-scale battery recycling factories. Revolt will play an important role in the transformation to a carbon free society by bringing sustainability to the battery industry. We are building Revolt from the ground up and will need peo... Visa mer
Northvolt has an exciting job offer for a Mechanical Supervisor to join our amazing team at Revolt Ett in Skellefteå.

In joining us you will play an important role, from the very beginning, in building one of Europe´s first large-scale battery recycling factories. Revolt will play an important role in the transformation to a carbon free society by bringing sustainability to the battery industry.

We are building Revolt from the ground up and will need people who are not only comfortable following procedures but creating them as well. The ideal candidate should see themselves as a real team player with a great personality and attitude. Someone who is sociable, has excellent communication skills, who collaborates well with others and is committed to helping this amazing project realize its full potential.

As supervisor and leader of the team, you will have the opportunity to scale up a competent and dependable group of mechanics and specialists.
You will be in charge of organizing the maintenance actions in your area, ensuring that all systems and equipment are functioning properly, making Revolt safe and secure for all employees.

Key responsibilities include, but are not limited to:

• Inspect facilities periodically to determine problems and necessary maintenance
• Recruit and train mechanical technicians and specialists.
• Inspect and maintain building systems and process machinery.
• Contribute to the development of the maintenance budget within the mechanical area and ensure compliance.
• Contribute to maintenance program optimization.
• Oversee all repairs and ensure that work is completed on time.
• Maintain all inventory and equipment and ensure proper storage.
• Establish strategies to meet workload demands on time.
• Together with the rest of the team, being a key player to develop and maintain a safe work environment.
• Comply with all health and safety regulations and practices on site.

The person we are looking for is strongly goal oriented, curious and eager to learn. You will get the chance to have a real impact on our success story in Sweden (to start with) and see the results of your work. Our organization requires and values great self-discipline and a natural talent to make things happen. The Mechanical Supervisor is a vital member of the Maintenance team and key to Revolt´s mission to enable the environmentally sustainable production of batteries.

Apply with CV and cover letter or your complete LinkedIn profile and let´s make oil history together!
Full time employment, fixed salary.
Planned starting date is asap.

Skills & Requirements
Qualifications and experience

• Bachelor´s Degree within Mechanical Engineering or relevant areas or equivalent combination of education and experience.
• 5 years´ experience within the mechanical field.
• Successful management/ team lead experience.
• Experience with risk assessments methodologies, PTW and LOTO is a must.
• Experience with ATEX environments, hot works, confined spaces, and pressurized vessels, among others, is very valuable.
• Excellent English written and oral skills.

Specific skills/abilities

• Highly organized and result driven.
• Good Analytical skills and an eye for detail.
• Motivated to setting up work methods and procedures from scratch.
• Ability to work with overall time schedule planning, both for short and medium term.
• Ability to work under high pressure and tight deadlines, excellent time management.
• Ability to work well with others in a team environment, as well as independently.
• Proven skills in working with continuous improvements in industrial environment.

As a Mechanical Supervisor we wish you to be service minded and able to create a great working environment in the team. You have good communications skills and a focus on problem solving. We also think that you have a "can-do" attitude and entrepreneurial spirit with a safety mindset. You are definitively enthusiastic for maintenance.

Contact
In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Elin Stubbfält, at [email protected].

We warmly welcome your application! Visa mindre

Skiftledare inriktning kvalitetskontroll till Northvolt

Vi söker en erfaren och driven Skiftledare inriktning kvalitetskontroll som vill vara med och bidra till en grönare framtid. Genom att ansluta dig till oss blir du en nyckelspelare i att etablera högkvalitativ prestanda i vår produktion vid Europas första storskaliga batterifabrik, Northvolt. Om jobbet Syftet med QC Skiftledare är att säkerställa effektiv och samordnad utförande i kontrollaboratoriet under aktuella skifttimmar, enligt verksamhetsenheterna... Visa mer
Vi söker en erfaren och driven Skiftledare inriktning kvalitetskontroll som vill vara med och bidra till en grönare framtid. Genom att ansluta dig till oss blir du en nyckelspelare i att etablera högkvalitativ prestanda i vår produktion vid Europas första storskaliga batterifabrik, Northvolt.

Om jobbet
Syftet med QC Skiftledare är att säkerställa effektiv och samordnad utförande i kontrollaboratoriet under aktuella skifttimmar, enligt verksamhetsenheternas behov.

Viktiga uppgifter och ansvarsområden:
De huvudsakliga typerna av ansvar och förväntningar är (utan inbördes prioritetsordning):
• Operativ ledning av specifika QC-aktiviteter (både anställda och genomströmning). Detta ansvar rör den faktiska produktiviteten i sub-teamet.
• Ledning av genomförandet av alla kvalitetskontrollanalyser i sub-teamet enligt kontrollplanen.
• Planera och kommunicera teamets dagliga prioriteringar, säkerställa att förväntningar och ansvar är tydliga.
• Samordna logistik för inkommande/utgående prover till/från QC-lab; omedelbar insamling och rapportering av resultat tillbaka till produktionen.
• Stödja teamet med att köra analytiska tester på en rad instrument.
• Säkerställa att avvikelser eller materialavvikelser rapporteras.
• Förutspå, Planera För och Hantera en Viss Grad av Oklarhet och Konstant Förändring.

Detta jobb, på grund av att företaget fortfarande är en startup-miljö, kräver flexibilitet och förmåga att samarbeta väl och samordna med andra. Det kräver förmåga att bygga relationer och förtroende över ansvarsgränser, kontinuerligt samarbeta med alla interna kunder för att säkerställa att stödja dem så bra som behövs, så att företaget i slutändan kan fungera som ett team med ett gemensamt mål, samtidigt som man håller varandra ansvariga för sina respektive förväntningar.

Kvalitetssystemuppgifter och ansvarsområden:
Bygg kvalitet i alla aspekter av deras arbete genom att upprätthålla efterlevnad av alla kvalitetskrav.

Kompetenser & Krav Kvalifikationer/Utbildning/Erfarenhet:
• Stark prioriterad tidigare erfarenhet (2+ år) av arbete i laboratoriemiljö.
• Helst en examen i Naturvetenskap, Materialvetenskap, Ingenjörskonst.
• Erfarenhet av att leda och samordna team.
• Erfarenhet av att felsöka analytiska instrument/utrustning.
• Kunskap i Lean och six sigma.
• Kunskap om kvalitetssystem, t.ex. ISO 9001, IATF16949, TQM.

Specifika färdigheter:
• Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, svenska är ett plus.
• Grundläggande datorkunskaper (Word, PowerPoint, Excel, förmåga att lära sig nya plattformar).
• Projektledningskunskaper.
• Ledarskapsfärdigheter.

Personliga Framgångsfaktorer:
• Mycket organiserad och resultatorienterad med ett öga för detaljer.
• Lösningsorienterad inställning – exceptionellt bra problemlösningsförmåga och flexibilitet.
• Proaktiv, passionerad och målmedveten – går utöver förväntningarna.
• Förmåga att arbeta under hög press och strikta deadlines, utmärkta tidshanteringsfärdigheter.
• Förmåga att snabbt lära sig och förvärva ny information.
• Hög förmåga att följa god laboratoriepraxis inklusive 5S, renlighet, rutiner, etc.
• Starkt tekniskt intresse.
• Kommunikativ och "gillbar" personlighet; driver och inspirerar andra.
• Har en kan-göra-attityd och en entreprenörsanda. När någon process stoppas, hittar ett sätt att få det att fungera.

Kontakt I denna rekrytering samarbetar Revolt med Adecco. Om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Elin Stubbfält, på [email protected] .

Vi välkomnar varmt din ansökan! Visa mindre

Underhållsingenjör till Northvolt Revolt

Vi söker en driven Underhållsingenjör som vill vara med och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt passionerade underhållsteam baserat i Skellefteå vid Northvolt Revolt. Som Underhållsingenjör kommer du att spela en viktig roll inom underhållsteamet på Northvolt Revolt. Du rapporterar direkt till underhållschefen och kommer att ha en nyckelroll i att underhålla och reparera våra anläggningar och verktyg i Skellefteå. Du kommer att arbeta ... Visa mer
Vi söker en driven Underhållsingenjör som vill vara med och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt passionerade underhållsteam baserat i Skellefteå vid Northvolt Revolt.

Som Underhållsingenjör kommer du att spela en viktig roll inom underhållsteamet på Northvolt Revolt. Du rapporterar direkt till underhållschefen och kommer att ha en nyckelroll i att underhålla och reparera våra anläggningar och verktyg i Skellefteå. Du kommer att arbeta nära resten av underhållsteamet, de olika avdelningarna på Revolt och många olika entreprenörer för att sluta kretsloppet för batterier och sträva efter att ha världens bästa batteriåtervinningsanläggning.

Viktiga ansvarsområden:

• Utveckla och optimera proaktivt och reaktivt underhåll när det gäller tillförlitlighet, kostnad och säkerhet. Följ upp utrustningens prestanda och tillförlitlighet.
• Identifiera, prioritera och utvärdera de olika reservdelarna för anläggningens utrustning.
• Bedöma vilka verktyg och färdigheter som krävs för effektivt anläggningsunderhåll.
• Arbeta proaktivt med bland annat underhållsspecialister, tekniker, handledare och planerare för att utforma och utveckla en effektiv långsiktig underhållsplan.
• Bedöma och rapportera säkerhetsrisker. Utföra riskanalyser vid behov.
• Stödja ingenjörs-, projekt- och driftteamet vid fabriksmottagningstester (FAT), platsmottagningstester (SAT) och andra viktiga steg vid slutöverlämnandet av ny utrustning. Granska dokumentation och säkerställa att krav för driftsättning och igångkörning är uppfyllda.
• Identifiera, kommunicera och driva potentiella process- eller underhållsförbättringar.
• Bidra till optimering av underhållsplanen samt implementering och förbättring av Factory Breakdown Structure (FBS).
• Samarbeta med olika intressenter vid tredjepartsinspektioner på plats: Arbeta för att säkerställa efterlevnad av ATEX-direktivet, bistå med CE-validering av processen vid behov och säkerställa utförandet av inspektioner av tryckkärl enligt svensk lagstiftning.

Ansvar och befogenheter:

• Budgetansvar: Nej
• Direkt rapportering: Nej
• Bemyndigad att fatta beslut om investeringar enligt roll och policy.

Kvalifikationer och erfarenhet:

• M.Sc. eller B.Sc. examen inom tekniskt område såsom mekanik, el, automation eller liknande.
• Minst 5 års erfarenhet som underhållsingenjör inom kemikalie-, gruv- eller energiproduktionsanläggningar.
• Erfarenhet av praktiskt industriellt arbete, säkerhet inom processindustrin, heta arbeten, LOTO och tillståndsförfaranden.
• Projektledningserfarenhet är mycket värdefull.
• Flytande engelska är ett krav. Flytande andra språk, inklusive svenska, är värdefullt men inte nödvändigt.

Kompetenser och krav:
Specifika färdigheter:

• God teknisk kunskap om mekanik, automation och el.
• Bevisade färdigheter i att arbeta med kontinuerliga förbättringar i industriell miljö.
• Djup förståelse och erfarenhet av utrustning, rör, pumpar, ventiler, kontrollverktyg, kemikalier, elektronik.
• Felsökningsförmåga på mekaniska och elektriska problem.
• Erfarenhet av PLC- och/eller SCADA-system är ett plus.
• Hög arbetsmoral, förmåga att hantera flera uppgifter, stark analytisk förmåga och uppmärksamhet på detaljer, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.

Personliga framgångsfaktorer:

• Kan-göra attityd och entreprenörsanda.
• Mycket organiserad och resultatorienterad.
• Uthållighet, flexibilitet, noggrannhet och motivation att ta sig an nya utmaningar.
• Mycket stark säkerhetsmedvetenhet.
• Vänlighet, serviceinriktad och beslutsamhet att skapa en bra arbetsmiljö.
• Stark förståelse för kulturell anpassning och dess implikationer.
• Passionerad och målmedveten, inställning att arbeta tillsammans för en mer hållbar framtid.

Bonuspoäng för:

• Erfarenhet och intresse av tillverkningsindustrin.
• Flytande andra språk är ett plus.
• Erfarenhet från en multikulturell miljö.

Kontakt:
I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco. Om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Elin Stubbfält, på 073 684 82 14.

Vi välkomnar varmt din ansökan! Visa mindre

Maskinoperatör till Ternik AB

Om tjänsten: Vi söker en noggrann och ansvarsfull kantpressare med några års erfarenhet av maskinarbete, gärna inom bockning. Har du arbetat med maskiner tidigare är du redan en bra bit på väg. I rollen som kantpressare är det viktigt att du behärskar olika mätverktyg såsom skjutmått, gradskiva och måttband. Kunskap i ritningsläsning är också betydande för att du ska förstå arbetsuppgifterna. Utbildning på plats: För oss är det viktigast att du har vilja... Visa mer
Om tjänsten:

Vi söker en noggrann och ansvarsfull kantpressare med några års erfarenhet av maskinarbete, gärna inom bockning. Har du arbetat med maskiner tidigare är du redan en bra bit på väg. I rollen som kantpressare är det viktigt att du behärskar olika mätverktyg såsom skjutmått, gradskiva och måttband. Kunskap i ritningsläsning är också betydande för att du ska förstå arbetsuppgifterna.

Utbildning på plats: För oss är det viktigast att du har viljan att lära.

Erfaret team: Du kommer att få stöd av erfarna kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet.

Om Ternik AB

Ternik AB startade 2003 och vi övertog då en väl inarbetad mekanisk verkstad som huvudsakligen utförde jobb inom ventilation & industriell ytbehandling. Idag har Ternik fler ben och tillverkar små och stora komponenter till gruv/skog samt fordonsbranchen, vi har en utvecklad lego samt projekttillverkning där vi klarar av allt från enstyckstillverkning till större serietillverkning.

Ternik ägs lokalt och sysselsätter cirka 20 personer. Vi är ett företag i ständig utveckling.

Om Dig

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med maskiner, gärna inom bockning. Du är noggrann och skicklig i användningen av mätverktyg och har förmågan att läsa och förstå ritningar. Det är viktigt att du har en stark vilja att lära och utvecklas inom yrket. Erfarenhet av svetsning är meriterande, då det ofta ger en god förståelse för vikten av måttnoggrannhet i produktionen.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans Olov Gustavsson 0702776675 [email protected]

Tjänsten är en sex månaders visstidsanställning hos Adecco där du arbetar som konsult ute hos våran kund, det finns goda möjligheter till förlängning och övertag av kund. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mekanisk supervisor till Northvolt Revolt

Mekanisk Supervisor Northvolt har ett spännande jobberbjudande för en Mekanisk Supervisor/ledare som vill ansluta sig till vårt fantastiska team på Revolt Ett i Skellefteå. Genom att ansluta dig till oss kommer du att spela en viktig roll, från början, i att bygga en av Europas första storskaliga batteriåtervinningsfabriker. Revolt kommer att spela en viktig roll i omvandlingen till ett kolfritt samhälle genom att bringa hållbarhet till batteriindustrin. ... Visa mer
Mekanisk Supervisor

Northvolt har ett spännande jobberbjudande för en Mekanisk Supervisor/ledare som vill ansluta sig till vårt fantastiska team på Revolt Ett i Skellefteå. Genom att ansluta dig till oss kommer du att spela en viktig roll, från början, i att bygga en av Europas första storskaliga batteriåtervinningsfabriker. Revolt kommer att spela en viktig roll i omvandlingen till ett kolfritt samhälle genom att bringa hållbarhet till batteriindustrin.

Vi bygger Revolt från grunden och behöver människor som inte bara är bekväma med att följa procedurer utan också att skapa dem. Den idealiska kandidaten ser sig själv som en riktig lagspelare med en fantastisk personlighet och attityd. Någon som är social, har utmärkta kommunikationsfärdigheter, samarbetar bra med andra och är engagerad i att hjälpa detta fantastiska projekt att förverkliga sin fulla potential.

Som supervisor och ledare för teamet kommer du att ha möjlighet att bygga upp en kompetent och pålitlig grupp mekaniker och specialister. Du kommer att vara ansvarig för att organisera underhållsåtgärder i ditt område, säkerställa att alla system och utrustningar fungerar korrekt, vilket gör Revolt säkert och tryggt för alla anställda.

Nyckelansvar inkluderar, men är inte begränsade till:

• Inspektera anläggningar periodiskt för att fastställa problem och nödvändigt underhåll.
• Rekrytera och utbilda mekaniska tekniker och specialister.
• Inspektera och underhålla byggnadssystem och processmaskiner.
• Bidra till utvecklingen av underhållsbudgeten inom det mekaniska området och säkerställa efterlevnad.
• Bidra till optimering av underhållsprogrammet.
• Övervaka alla reparationer och säkerställa att arbetet slutförs i tid.
• Underhålla all inventarier och utrustning och säkerställa korrekt förvaring.
• Etablera strategier för att möta arbetsbelastningen i tid.
• Tillsammans med resten av teamet, vara en nyckelspelare för att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö.
• Följa alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och praxis på plats.

Personen vi söker är starkt målinriktad, nyfiken och ivrig att lära sig. Du får chansen att verkligen påverka vår framgångssaga i Sverige (till att börja med) och se resultatet av ditt arbete. Vår organisation kräver och värderar stor självdisciplin och en naturlig talang att få saker att hända. Mekanisk Supervisor är en viktig medlem av underhållsteamet och nyckeln till Revolts mission att möjliggöra miljömässigt hållbar batteriproduktion.

Ansök med CV och personligt brev eller din kompletta LinkedIn-profil och låt oss göra historia tillsammans!

Tjänsten är en heltidsanställning med fast lön. Planerad startdatum är så snart som möjligt.

Färdigheter och krav
Kvalifikationer och erfarenhet:

• Kandidatexamen inom maskinteknik, liknande utbilding som arbetsgivaren bedömer relevant eller motsvarande kombination av utbildning och erfarenhet.
• 5 års erfarenhet inom det mekaniska området.
• Framgångsrik erfarenhet av ledning/teamledning.
• Erfarenhet av riskbedömningsmetoder, PTW och LOTO är ett måste.
• Erfarenhet av ATEX-miljöer, heta arbeten, slutna utrymmen och tryckkärl, bland annat, är mycket värdefullt.
• Utmärkta engelska skriftliga och muntliga färdigheter.

Specifika färdigheter/förmågor:

• Mycket organiserad och resultatorienterad.
• Bra analytiska färdigheter och ett öga för detaljer.
• Motiverad att sätta upp arbetsmetoder och procedurer från grunden.
• Förmåga att arbeta med övergripande tidsplanering, både på kort och medellång sikt.
• Förmåga att arbeta under hög press och tighta deadlines, utmärkt tidsplanering.
• Förmåga att arbeta bra med andra i en teammiljö, såväl som självständigt.
• Bevisade färdigheter i att arbeta med kontinuerliga förbättringar i industriell miljö.

Som Mekanisk Supervisor önskar vi att du är serviceminded och kan skapa en bra arbetsmiljö i teamet. Du har goda kommunikationsfärdigheter och fokus på problemlösning. Vi tror också att du har en "kan-göra"-attityd och entreprenörsanda med ett säkerhetstänk. Du är definitivt entusiastisk för underhåll.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Stubbfält [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Industrial Electrician Revolt

Northvolt has an exciting job offer for an Industrial Electrician to join our fantastic team at Revolt Ett in Skellefteå. By joining us, you will play an important role, from the very beginning, in building one of Europe´s first large-scale battery recycling plants. Revolt will play an important role in the transition to a carbon-free society by bringing sustainability to the battery industry. We are building Revolt from the ground up and will need people... Visa mer
Northvolt has an exciting job offer for an Industrial Electrician to join our fantastic team at Revolt Ett in Skellefteå.

By joining us, you will play an important role, from the very beginning, in building one of Europe´s first large-scale battery recycling plants. Revolt will play an important role in the transition to a carbon-free society by bringing sustainability to the battery industry.
We are building Revolt from the ground up and will need people who are not only comfortable following procedures, but also creating them. The ideal candidate should see themselves as a true team player with a great personality and attitude. Someone who is outgoing, has excellent communication skills, works well with others and is committed to helping this great project reach its full potential.

You will work closely with operators, technicians and other production staff where your focus will be on maintaining Revolt Ett´s power distribution system and a one-of-a-kind system used to safely and autonomously discharge batteries prior to recycling. Although shift work is not currently required, this situation is expected to change once commissioning is complete and production begins.

Key responsibilities include but are not limited to:

• Collaborate with operators, technicians and other production personnel to understand and effectively communicate improvements and maintenance activities.
• Install, maintain and repair electrical control, wiring and lighting systems.
• Read technical diagrams and drawings.
• Perform general electrical maintenance.
• Check transformers and switches and other electrical components.
• Troubleshoot electrical problems with appropriate test equipment.
• Contribute to the optimization of maintenance programs.
• Mentor for others in maintenance specific tasks.
• Evaluation of necessary spare parts for electrical equipment.
• Together with the rest of the team, be a key player in developing and maintaining a safe work environment.

The person we are looking for is strongly goal oriented, curious and eager to learn. You will get the chance to have a real impact on our success story in Sweden (to start with) and see the results of your work. Our organization requires and values great self-discipline and a natural talent to make things happen. The Industrial Electrician is a vital member of the Maintenance team and key to Revolt´s mission to enable the environmentally sustainable production of batteries.

Apply with CV and cover letter or your complete LinkedIn profile and let´s make oil history together!

This position is for full-time employment and will involve shift work in the future.

Planned starting date is asap.

Skills & Requirements
Education/Experience

• Three-year electrical high school with specialization in Industrial Electrician or similar
• Industrial electrical experience in a production environment
• Basic computer skills (Word, Teams, Excel)
• Good knowledge of English

Specific Skills/Abilities

• Good technical knowledge about electrical, automation, pneumatic and industrial instrumentation.
• Good technical knowledge about 33kV and 400V electrical systems.
• Proven skills in working with continuous improvements in industrial environment.
• Good problem solving skills, understands the importance of keeping the decided maintenance plan and production targets.
• Knowledge in robotics and screws/conveyors would be an asset.

As an Industrial Electrician we wish you to be service minded and able to create a great working environment in the team. You have good communications skills and a focus on problem solving. We also think that you have a "can-do" attitude and entrepreneurial spirit with a safety mindset. You can work on shifts per business needs.

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Marcus Berg at [email protected]
We warmly welcome your application! Visa mindre

HSE Specialist till Kedali

Vi letar efter en ambitiös och passionerad HSE-specialist att ansluta till Kedali Sweden AB. Vår HSE-specialist spelar en avgörande roll för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen för alla anställda genom att implementera hälso- och säkerhetsstandarder och leda vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Om tjänsten Som HSE specialist hos Kedali kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att göra riskbedömningar och upprätta arbetsmetoder, skapa nödvändi... Visa mer
Vi letar efter en ambitiös och passionerad HSE-specialist att ansluta till Kedali Sweden AB. Vår HSE-specialist spelar en avgörande roll för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen för alla anställda genom att implementera hälso- och säkerhetsstandarder och leda vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Om tjänsten
Som HSE specialist hos Kedali kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att göra riskbedömningar och upprätta arbetsmetoder, skapa nödvändig utbildningsdokumentation samt rapportera nyckeltal inom HSE. Du kommer även att följa upp arbets – och säkerhetsmiljön på arbetsplatsen och även ansvara för att uppdatera säkerhets och hälsoplanen. Du är den som representerar företaget i HSE frågor, som leder och samordnar "skyddsrundor" och ser till att vi säkerställer "säker jobbanalys" för kritiska arbetsuppgifter samt ser till att vi följer befintliga krav inom hälsa, säkerhet och miljö. Att samordna det lokala brandskyddsarbetet och kontrollera vid händelse av brand, olyckor eller andra kritiska situationer ingår också i denna roll. Vidare kommer du att koordinera all kemikaliehantering från inköp till avfallshantering.

Om dig
Vi söker dig som har en universitetsexamen eller yrkesexamen inom HSE alternativt en gymnasieutbildning kombinerat med relevant erfarenhet inom området. Du har arbetat minst tre år i en liknande roll och det är en fördel om du har erfarenhet från bygg eller tillverkningsbranschen. Har du utbildning inom BAM och SAM ser vi det som meriterande. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Då HSE personen är den som underhåller kontakten med intressenter inom och utanför organisationen gällande säkerhet och miljöfrågor är det viktigt att du är kommunikativ. Vi ser också gärna att du uppskattar att samarbeta med andra, att du kan arbeta strukturerat samt är lösningsorienterad.

Om Kedali
Kedali är en av världens största tillverkare av höljen för litiumjonbatterier och verkar inom olika segment av batteriindustrin. Den kinesiska grenen av Kedali grundades 1996. Under de senaste åren har företaget börjat expandera in på den europeiska marknaden för att tillgodose den ökande efterfrågan på batterier för elektroniska fordon. Kedali Sweden AB är en strategisk partner till Northvolt här i Skellefteå. Tillsammans arbetar vi för en grönare framtid med vårt talangfulla team.

I denna rekrytering samarbetar Kedali med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Forsell på 073 684 71 65

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Electrical and Instrumentation & Control Supervisor

Northvolt Revolt has an exciting job offer for an and Instrumentation & Control Supervisor to join our amazing team at Revolt Ett in Skellefteå. In joining us you will play an important role, from the very beginning, in building one of Europe´s first large-scale battery recycling factories. Revolt will play an important role in the transformation to a carbon free society by bringing sustainability to the battery industry.We are building Revolt from the gr... Visa mer
Northvolt Revolt has an exciting job offer for an and Instrumentation & Control Supervisor to join our amazing team at Revolt Ett in Skellefteå.

In joining us you will play an important role, from the very beginning, in building one of Europe´s first large-scale battery recycling factories. Revolt will play an important role in the transformation to a carbon free society by bringing sustainability to the battery industry.We are building Revolt from the ground up and will need people who are not only comfortable following procedures but creating them as well. The ideal candidate should see themselves as a real team player with a great personality and attitude. Someone who is sociable, has excellent communication skills, who collaborates well with others and is committed to helping this amazing project realize its full potential.

As supervisor and leader of the team, you will have the opportunity to scale up a competent and dependable group of electricians and instrument technicians.

You will be in charge of organizing the maintenance actions in your area, ensuring that all systems and equipment are functioning properly, making the facility safe and secure for all employees.

Key responsibilities include but are not limited to:

•  Recruit and train electrical & automation technicians.
• Inspect and maintain building systems and process machinery.
• Contribute to the development of the maintenance budget within the electrical, instrumentation & control area and ensure compliance.
• Contribute to maintenance program optimization.
• Oversee all repairs and ensure that work is completed on time.
• Maintain all inventory and equipment and ensure proper storage.
• Establish strategies to meet workload demands on time.
• Together with the rest of the team, being a key player to develop and maintain a safe work environment.
• Oversee all facility and utilities repairs and ensure that work is completed on time.
• Comply with all health and safety regulations and practices on site.

The person we are looking for is strongly goal oriented, curious and eager to learn. You will get the chance to have a real impact on our success story in Sweden (to start with) and see the results of your work. Our organization requires and values great self-discipline and a natural talent to make things happen. The Electrical Supervisor is a vital member of the Maintenance team and key to Revolt´s mission to enable the environmentally sustainable production of batteries.

Apply with CV and cover letter or your complete LinkedIn profile and let´s make oil history together!

Full time employment, fixed salary.
Planned starting date is asap, but can be negotiated.

Skills & Requirements
Education/Experience

• Bachelor´s Degree within Electrical Engineering or relevant areas or equivalent combination of education and experience
• 5 years´ experience within the electrical field
• Successful management/ team lead experience
• High technical knowledge in electrical, instrumentation and automation.
• Experience from, and motivated to, setting up work methods and procedures from scratch, work with overall time schedule planning both for short and long time.
• Excellent English written and oral skills

Specific Skills/Abilities

• Good technical knowledge about electrical, automation, pneumatic and industrial instrumentation.
• Good technical knowledge about 33kV and 400V electrical systems
• Proven skills in working with continuous improvements in industrial environment.
• Solid understanding of health and safety regulations and practices.
• Effective budgeting and performance management.
• Fantastic organizational and leadership skills.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Works well under pressure and meets tight deadlines.

As an Electrical, I&C Supervisor we wish you to be service minded and able to create a great working environment in the team. You have good communications skills and a focus on problem solving. We also think that you have a "can-do" attitude and entrepreneurial spirit with a safety mindset. You are definitively enthusiastic for maintenance.

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Marcus Berg at [email protected]

We warmly welcome your application! Visa mindre

HSE Specialist at Kedali

We are looking for an ambitious and passionate HSE Specialist to join Kedali Sweden AB. Our HSE Specialist plays a crucial role in ensuring workplace safety for all employees by implementing health and safety standards and leading our systematic work environment work. About the Role As an HSE Specialist at Kedali, your main responsibilities will include conducting risk assessments and establishing work methods, creating necessary training documentation, a... Visa mer
We are looking for an ambitious and passionate HSE Specialist to join Kedali Sweden AB. Our HSE Specialist plays a crucial role in ensuring workplace safety for all employees by implementing health and safety standards and leading our systematic work environment work.

About the Role
As an HSE Specialist at Kedali, your main responsibilities will include conducting risk assessments and establishing work methods, creating necessary training documentation, and reporting key figures within HSE. You will also monitor and follow up on the workplace´s work and safety environment, and be responsible for updating the safety and health plan. You will represent the company in HSE matters, lead and coordinate "Safety rounds," and ensure "Secure Job Analysis" for critical tasks, as well as ensuring compliance with existing health, safety, and environmental requirements. Coordinating local fire protection work and controlling incidents such as fires, accidents, or other critical situations are also part of this role. Additionally, you will coordinate all chemical management from procurement to waste disposal.

About You
We are looking for someone with a university degree or professional qualification in HSE, or a high school diploma combined with relevant experience in the field. You should have at least three years of experience in a similar role, and experience in the construction or manufacturing industry is advantageous. Training in BAM and SAM is considered a merit. Fluent proficiency in both spoken and written Swedish is required.
As the HSE Specialist will be the point of contact for stakeholders within and outside the organization regarding safety and environmental issues, strong communication skills are important. We also appreciate candidates who enjoy collaborating with others, can work in a structured manner, and are solution-oriented.

About Kedali
Kedali is one of the world´s largest manufacturers of casings for lithium-ion batteries and operates within various segments of the battery industry. The Chinese branch of Kedali was established in 1996. In recent years, the company has begun expanding into the European market to meet the growing demand for batteries for electronic vehicles. Kedali Sweden AB is a strategic partner of Northvolt here in Skellefteå. Together, we are working towards a greener future with our talented team.

In this recruitment, Kedali is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Johanna Forsell, at 073 684 71 65.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Industrimedarbetare

Om tjänsten Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete och arbetstiderna kan variera från dagtid till olika former av skiftgång. Om dig Vi söker dig som har en positiv inställning, är villig att lära nytt, trivs bra att arbeta i grupp och tillsammans med andra och du gillar att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull. Ti... Visa mer
Om tjänsten
Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete och arbetstiderna kan variera från dagtid till olika former av skiftgång.

Om dig
Vi söker dig som har en positiv inställning, är villig att lära nytt, trivs bra att arbeta i grupp och tillsammans med andra och du gillar att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull.

Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande likaså truckkort men inget krav då vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. B – körkort och tillgång till bil är däremot ett krav.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Adecco
Vi samarbetar med flera olika företag och organisationer inom Skellefteå och som konsult får du ofta möjligheten att prova på lite olika typer av arbeten vilket gör arbetet väldigt varierande. Friskvård är viktigt för oss på Adecco och vi uppmuntrar alla anställda att motionera och ta hand som sig. Som anställd konsult får du friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år som kan användas till exempelvis gymkort, besök på simhall eller till annan fysisk aktivitet.
Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Hansolov Gustavsson via 070 277 66 75

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Quality Coordinator

The Battery industry is growing rapidly and is constantly expanding! Our client work with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and are now seeking several quality coordinators to ensure that all quality standards are met. Are you familiar with the ISO standard for the automotive field, ex. 9001, 14001 and 45001, and are used to work in a structured way with great reasonability, an addition to an interest in tech? Then this m... Visa mer
The Battery industry is growing rapidly and is constantly expanding!
Our client work with clean rooms for the testing of batteries for the automotive industry and are now seeking several quality coordinators to ensure that all quality standards are met. Are you familiar with the ISO standard for the automotive field, ex. 9001, 14001 and 45001, and are used to work in a structured way with great reasonability, an addition to an interest in tech? Then this might be the perfect fit for you!

About the role:
In this role you will be conducting project assessments and inspections such as 1st party and 2nd party Walkdowns. You will also be reviewing Inspection and Test Plans (ITPs), witnessing Hold points, and monitoring contractors´ performance and compliance with the contract. Additionally, the role entails verifying change management, approving subcontractors, reviewing contractors´ data and certifications, and managing non-conformances and corrective actions. Furthermore, it involves ensuring the quality of documentation follows Good Documentation Practice and accepting completed test packs from trade partners. This position plays a crucial role in ensuring project quality, compliance, and successful completion.

About you:
To thrive in this role, you should have good knowledge in quality related questions, be structured and feel comfortable taking actions when needed. Additional you should also enjoy working in a hands-on environment to thrive in this role.

To thrive in the role, you should have:
• Graduated in the field of technical, engineering sciense and/or quality control.
• Years of relevant professional experience and good knowledge of project and quality management (possibly on construction sites).
• Knowledge of Quality Management Systems
• Usable knowlege of quality core tools (PPAP, APQP, FMEA)
• Experience in problem solving tools (8D, A3, Ishikawa, 5 Why)
• Your systematic approach is characterized by your ability to analyze and structure.
• Working knowledge of standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
• As an independent quality expert in our complex projects, management skills are a matter of course for you.
• Professional management experience (interdisciplinary).
• Experience with customers in international business.
• You communicate in English, both written and spoken.

As this role is in Skellefteå, and require onsite work, we can assist in housing and transport to the work site if needed.

Contact Details:
If you encounter any technical issues with the application process, please feel free to contact us at [email protected] 

For inquiries about the assignment or the recruitment process, please get in touch with the responsible recruiter:

Sima Bahho at [email protected] 

We welcome your application!

We can not accept any applications via email. Visa mindre

Senior Process Engineer at Northvolt

We are now looking for a Senior Process Engineer! The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production. The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials nee... Visa mer
We are now looking for a Senior Process Engineer! The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production.

The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials needed for cell production from recycling by 2030 and therefore more recycling facilities are planned at the site. So, forget about everything you thought you knew about working in the industry, this is going to be completely different!

As a skilled Senior Process Engineer, the ideal candidate will be responsible for designing, implementing, and improving manufacturing processes to ensure maximum efficiency and productivity. The Senior Process Engineer will work collaboratively with the cross-functional teams to identify and resolve issues and implement improvements to processes.

Key responsibilities include but are not limited to:
• Analyze data, and improve the Revolt Recycling processes.
• Support development projects related to basic engineering and process design for new recycling facilities.
• Implementing changes in operational procedures for Continuous Improvement of the process on both pilot and production scale.
• Collaborate with cross-functional teams to ensure project success, including engineers, technicians, and production staff.
• Provide technical expertise and support to production teams to ensure that processes are executed effectively.
• Develop and maintain process documentation, including standard operating procedures, work instructions, and training materials.

Northvolt is an equal-opportunity employer. We´re a diverse group of individuals, united by a common mission, who recognize that while our actions as individuals have a role to play in driving Northvolt toward its goals, we always seek to move forward as a team. We offer you an open and welcoming atmosphere where we win as a team – and fail as a team. Northvolt is growing at the speed of light, and we strongly believe in internal career development. For us it´s important to look at your skills and potential, please refrain from including your picture and age with your application to help us with this.

Skills & Requirements

Education/Experience
• A Degree in Mining Engineering, Mineral Process Engineering, or other relevant university degree
• 5+ years working experience in mineral processing and industrial environment
• Deep knowledge and experience in Crushing and Gravimetric separation.
• Hands-on experience with process design, implementation, and process optimization
• Experience in a fast-growing environment, ideally in metal, recycling, mineral or hydrometallurgy processing.
• Good problem-solving skills, and understanding the importance of keeping set schedules and production goals.
• Experience with risk assessments, gap assessments, change controls.
• Ability to plan, develop and execute multiple projects under tight timelines.

Great Place to Work
• World leading technique
• Top specialists as team peers
• International environment
• Fast paced & entrepreneurial culture
• Warrant program
• Wellness grant

Northvolt makes green batteries for a blue planet. Affordable cells and high-quality battery systems. All manufactured with a record-low carbon footprint. Purposely built to provide Europe with the opportunity to switch to renewable energy – efficiently and entirely.

To accomplish this, we do things differently. We design, manufacture, and recycle everything under one roof. We even build our own factories. All this is incredibly challenging and requires us to think in unconventional ways. We´re constantly experimenting, learning and adapting to make batteries so great – they will one day make oil history.

Northvolt is growing fast. We´re staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We´re also hiring for our gigafactory Northvolt Ett in Skellefteå, Sweden. We want to work with smart individuals from all disciplines. Strong individuals that truly want to make a positive impact on the future. Those of us already on board share a passion for our mission. We´re prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. As a team, we´re dedicated to thinking new, working hard and having fun.

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Olof Lundberg, at 073 684 77 81.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Senior Processingenjör till Northvolt

Vi söker nu en Senior Processingenjör! Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion. Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvaror... Visa mer
Vi söker nu en Senior Processingenjör! Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion.

Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvarorna som behövs för cellproduktion från återvinning till 2030 och därför planeras fler återvinningsanläggningar på platsen. Så glöm allt du trodde att du visste om att arbeta i industrin, detta kommer att vara helt annorlunda!

Som en skicklig Senior Processingenjör kommer den ideala kandidaten att vara ansvarig för att designa, implementera och förbättra tillverkningsprocesser för att säkerställa maximal effektivitet och produktivitet. Som Senior Processingenjör kommer du att arbeta tillsammans med tvärfunktionella team för att identifiera och lösa problem samt implementera förbättringar i processerna.

Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar men är inte begränsade till:
• Analysera data och förbättra Revolts återvinningsprocesser.
• Stödja utvecklingsprojekt relaterade till grundläggande teknik och processdesign för nya återvinningsanläggningar.
• Implementera förändringar i operativa procedurer för kontinuerlig förbättring av processen på både pilot- och produktionsskala.
• Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa projektframgång, inklusive ingenjörer, tekniker och produktionspersonal.
• Tillhandahålla teknisk expertis och support till produktionsteamen för att säkerställa att processer utförs effektivt.
• Utveckla och underhålla processdokumentation, inklusive standardoperativa procedurer, arbetsinstruktioner och utbildningsmaterial.

Northvolt är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vi är en mångfaldig grupp individer, förenade av ett gemensamt uppdrag, som inser att även om våra handlingar som individer har en roll att spela i att driva Northvolt mot sina mål, strävar vi alltid efter att gå framåt som ett team. Vi erbjuder dig en öppen och välkomnande atmosfär där vi vinner som ett team – och misslyckas som ett team. Northvolt växer i en rasande fart och vi tror starkt på intern karriärutveckling. För oss är det viktigt att se på dina färdigheter och potential, vänligen avstå från att inkludera din bild och ålder i din ansökan för att hjälpa oss med detta.

Färdigheter och krav

Utbildning/Erfarenhet:
• En examen i Gruvteknik, Mineral Process Engineering eller annan relevant universitetsutbildning
• 5+ års arbetslivserfarenhet inom mineralbearbetning och industriell miljö
• Djup kunskap och erfarenhet av krossning och gravimetrisk separation
• Praktisk erfarenhet av processdesign, implementering och processoptimering
• Erfarenhet i en snabbväxande miljö, helst inom metall, återvinning, mineral eller hydrometallurgisk bearbetning
• Goda problemlösningsförmågor och förståelse för vikten av att hålla fastställda scheman och produktionsmål
• Erfarenhet av riskbedömningar, gap-analyser, förändringskontroll
• Förmåga att planera, utveckla och genomföra flera projekt under strikta tidslinjer

En fantastisk arbetsplats
• Världsledande teknik
• Toppspecialister som teamkamrater
• Internationell miljö
• Snabb och entreprenöriell kultur
• Aktieoptionsprogram
• Hälsobidrag

Northvolt tillverkar gröna batterier för en blå planet. Prisvärda celler och batterisystem av hög kvalitet. Alla tillverkade med ett rekordlågt koldioxidavtryck. Syftet är att ge Europa möjlighet att övergå till förnybar energi – effektivt och helt.

För att uppnå detta gör vi saker annorlunda. Vi designar, tillverkar och återvinner allt under ett tak. Vi bygger till och med våra egna fabriker. Allt detta är otroligt utmanande och kräver att vi tänker på okonventionella sätt. Vi experimenterar, lär oss och anpassar oss ständigt för att göra batterier så bra att de en dag kommer att göra olja överflödig.

Northvolt växer snabbt. Vi bemannar vårt internationella kontor i Stockholm, vår R&D-anläggning, Northvolt Labs, i Västerås, samt vår anläggning i Gdansk för produktion av batterisystem. Vi rekryterar också för vår gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige. Vi vill arbeta med smarta individer från alla discipliner. Starka individer som verkligen vill göra en positiv inverkan på framtiden. Vi som redan är ombord delar en passion för vårt uppdrag. Vi är beredda att arbeta hårt i strävan efter excellens. Vi njuter av resan och vår huvudsakliga drivkraft är att göra en verklig skillnad. Som ett team är vi dedikerade till att tänka nytt, arbeta hårt och ha kul.

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olof Lundberg på 073 684 77 81

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Senior Automation Engineer at Northvolt

We are looking for an experienced Senior Automation/Control Systems Specialist to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our bold Manufacturing team based in Skelleftea. By joining us, you will be a key player in establishing and contributing to building one of the first large-scale European battery factories. About the job As an automation specialist, your role will include the commissioning of novel equipment an... Visa mer
We are looking for an experienced Senior Automation/Control Systems Specialist to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our bold Manufacturing team based in Skelleftea. By joining us, you will be a key player in establishing and contributing to building one of the first large-scale European battery factories.

About the job

As an automation specialist, your role will include the commissioning of novel equipment and processes in recycling plants, optimization of process equipment and design of the control systems, automation, and instrumentation improvements. Ensure that the equipment installation is in accordance with the company-approved design, quality, and schedule, as specified in the design documentation, quality plan, and installation schedule. Facilitate all 3rd party inspections at pre-determined milestones to ensure that the automation installation complies with the installation drawings and manuals and contracted deliverables. Your contributions will ensure that each battery manufacturing facility has a battery recycling plant thus unlocking a sustainable circular economy. Must have a long experience in the field and have been driving large, innovative, and challenging chemical plants with high demands on safety, purity, and yield.

Key responsibilities include but are not limited to

Familiar with all aspects of automation systems common in Chemical plants.
Familiar with all standards and reliability best practices.
Can review the control system design of the process systems against applicable specifications, standards and norms.
Good knowledge of process automation, including control system hardware, functional descriptions, control narratives, network topologies, instrumentation, and PLC/SCADA/DCS Systems.
Good understanding of automation interfaces, security and interconnectivity.
Designing and improving automation products and systems. Establishing manufacturing processes. Evaluating systems´ safety, reliability, and performance.
Support Factory Acceptance Test (FAT) and pre-commissioning activities of equipment and subsystems.
Review engineering and HSE documents to ensure that the commissioning & startup requirements are accounted for in the design.
Being the client representative at all site automation inspections.
Approve and assist in the execution of equipment commissioning, qualification, and validation documentation, including FAT, SAT, and SOPs
Work with the Engineering, project and operations teams for the final handover of the new equipment and provide final sign-off of the tested equipment.
Apply with a CV in English or your complete LinkedIn profile.

Full-time employment, fixed salary.

Skills & Requirements
We believe that you have 

A degree in Automation/Instrumentation/Control Systems engineering, BSc, MSc or similar.
Minimum 5+ years of working experience in Process Automation Commissioning, Qualification, and Validation.
Minimum 5+ years of related experience in a Chemical & hydrometallurgical, Petrochemical or petroleum production, refining facility, mineral processing or similar including electrical process systems
Bonus points for:

Hands-on experience with authoring, editing, and approving validation documentation.
Experience in a fast-growing environment, ideally in metal, recycling, mineral or hydrometallurgy processing.
Good problem-solving skills, and understanding of the importance of keeping set schedules and production goals.
Experience with risk assessments, gap assessments, and change controls.
Ability to plan, develop and execute multiple projects under tight timelines

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Johanna Forsell, at 073 684 71 65.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Process Engineer at Northvolt

We are now looking for a Process Engineer within the chemical hydrometallurgical process for our battery recycling operations during shifts. The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production. The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for ... Visa mer
We are now looking for a Process Engineer within the chemical hydrometallurgical process for our battery recycling operations during shifts. The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production.

The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials needed for cell production from recycling by 2030 and therefore more recycling facilities are planned at the site. So, forget about everything you thought you knew about working in the industry, this is going to be completely different!

About the job

As Process Engineer, you will have deep knowledge of equipment handling, operations planning, process control, operators´ training and supervision, etc. You have experience in the field and have been driving large, innovative and challenging improvement projects in the areas of yield, cost, quality, and efficiency. You are a team player, curious, and eager to learn.

As Process Engineer, you will get the chance to have a real impact on our success story in Sweden (to start with) and see the results of your work. Our organization requires and values great self-discipline and natural talent to make things happen. The Process Engineers are vital members of the Recycling team and key to Northvolt´s mission to enable the future of energy.

Key responsibilities include but are not limited to:

• Controlling and optimizing recycling processes in the operation during shifts
• Establish process metrics and goals.
• Provide training to operators.
• Troubleshooting problems associated with processes and equipment.
• Requires working on shifts.

Qualities that we cherish are flexibility, a sense of quality, friendliness, motivation to take on new challenges, grit and a sense of humour.
Northvolt is an equal-opportunity employer. We´re a diverse group of individuals, united by a common mission, who recognize that while our actions as individuals have a role to play in driving Northvolt toward its goals, we always seek to move forward as a team. We offer you an open and welcoming atmosphere where we win as a team – and fail as a team. Northvolt is growing at the speed of light, and we strongly believe in internal career development. For us it´s important to look at your skills and potential, please refrain from including your picture and age with your application to help us with this.

Apply with a CV in English or your complete LinkedIn profile.

Full-time employment, The planned starting date is asap.

Skills & Requirements

Education/Experience

• BSc or MSc degree in Chemical Engineering/Process Engineering or equivalent
• 2+ years of relevant work experience within high-volume production in a related field.
• In-depth knowledge of the Hydromet process, including leaching, solvent extraction, IX, filtration and crystallization-precipitation processes.
• Excellent English written and verbal skills
• Control room engineer experience is a plus.

Specific Skills/Abilities

• Basic knowledge of Control Room Management and Process Control.
• Exceptionally good problem-solving skills.
• Has a "can do" attitude and an entrepreneurial spirit.
• Ability to work well with others in a team environment and independently.

Great Place to Work

• World leading technique
• Top specialists as team peers
• International environment
• Fast paced & entrepreneurial culture
• Warrant program
• Wellness grant

Northvolt makes green batteries for a blue planet. Affordable cells and high-quality battery systems. All manufactured with a record-low carbon footprint. Purposely built to provide Europe with the opportunity to switch to renewable energy – efficiently and entirely.

To accomplish this, we do things differently. We design, manufacture, and recycle everything under one roof. We even build our own factories. All this is incredibly challenging and requires us to think in unconventional ways. We´re constantly experimenting, learning and adapting to make batteries so great – they will one day make oil history.

Northvolt is growing fast. We´re staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We´re also hiring for our gigafactory Northvolt Ett in Skellefteå, Sweden. We want to work with smart individuals from all disciplines. Strong individuals that truly want to make a positive impact on the future. Those of us already on board share a passion for our mission. We´re prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. As a team, we´re dedicated to thinking new, working hard and having fun.

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Olof Lundberg, at 073 684 77 81.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Senior Automation Ingenjör till Northvolt

Vi letar efter en erfaren Senior Automation/Control Systems Specialist som ska bli en del av vårt team och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt ambitiösa tillverkningsteam i Skellefteå. Som en automationsspecialist kommer ditt ansvar att innefatta idrifttagning av ny utrustning och processer i återvinningsanläggningar, optimering av processutrustning och design av styrsystem, automatisering och instrumentförbättringar. Dina bidrag kommer... Visa mer
Vi letar efter en erfaren Senior Automation/Control Systems Specialist som ska bli en del av vårt team och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt ambitiösa tillverkningsteam i Skellefteå. Som en automationsspecialist kommer ditt ansvar att innefatta idrifttagning av ny utrustning och processer i återvinningsanläggningar, optimering av processutrustning och design av styrsystem, automatisering och instrumentförbättringar. Dina bidrag kommer att säkerställa att varje batterifabrik har en batteriåtervinningsanläggning och därigenom möjliggöra en hållbar cirkulär ekonomi.

Viktiga ansvarsområden inkluderar

Kännedom om alla aspekter av automatiseringssystem vanliga i kemiska anläggningar.
Kännedom om alla standarder och bästa sätt att arbeta för tillförlitlighet.
Kan granska styrningssystemdesignen för processystemen mot tillämpliga specifikationer, standarder och normer.
God kännedom om processautomatisering, inklusive styrsystemets maskinvara, funktionsbeskrivningar, styrberättelser, nätverkstopologier, instrumentering och PLC/SCADA/DCS-system.
God förståelse för automatiseringsgränssnitt, säkerhet och interkonnektivitet.
Design och förbättring av automationsprodukter och system.
Stödja fabriksacceptanstest (FAT) och förberedande idrifttagning av utrustning och delsystem.
Granska ingenjörs- och HSE-dokument för att säkerställa att idrifttagande och startkraven beaktas i designen.
Vara kundens representant vid alla automationsinspektioner på platsen.
Godkänna och hjälpa till med utförandet av utrustningsidrifttagning, kvalificering och valideringsdokumentation, inklusive FAT, SAT och SOP:er.
Samarbeta med ingenjörs-, projekt- och driftteam för den slutliga överlämnandet av den nya utrustningen och ge slutgiltigt godkännande av den testade utrustningen.

Ansök med ett CV på engelska eller din kompletta LinkedIn-profil. Heltidsanställning med fast lön.

Krav

Examensbevis inom automation/instrumentering/styrsystemsteknik, Kandidatexamen, Masterexamen eller liknande.

Minst 5+ års arbetslivserfarenhet inom Processautomation idrifttagning, kvalificering och validering.

Minst 5+ års relaterad erfarenhet inom en kemisk & hydrometallurgisk, petrokemisk eller petroleumproduktion, raffinaderi, mineralbearbetning eller liknande inklusive elektriska processystem.

Meriterande

Erfarenhet av att skapa, redigera och godkänna valideringsdokumentation.

Erfarenhet av en snabbväxande miljö, helst inom metall, återvinning, mineral- eller hydrometallurgibearbetning.

Goda problemlösningsförmågor och förståelse för vikten av att hålla fast vid satta tidsplaner och produktionsmål.

Erfarenhet av riskbedömningar, analyser och förändringskontroller.

Förmåga att planera, utveckla och genomföra flera projekt under strama tidsramar.

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Forsell på 073 684 71 65

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Processingenjör till Northvolt

Vi söker nu en Processingenjör inom den kemiska hydrometallurgiska processen för vår batteriåtervinningsverksamhet. Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion. Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för ... Visa mer
Vi söker nu en Processingenjör inom den kemiska hydrometallurgiska processen för vår batteriåtervinningsverksamhet. Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion.

Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvarorna som behövs för cellproduktion från återvinning till 2030 och därför planeras fler återvinningsanläggningar på platsen. Så glöm allt du trodde att du visste om att arbeta i industrin, detta kommer att vara helt annorlunda!

Om jobbet

Som Processingenjör kommer du att ha djup kunskap om utrustningshantering, operationsplanering, processtyrning, operatörsutbildning och övervakning, etc. Du har erfarenhet inom området och har drivit stora, innovativa och utmanande förbättringsprojekt inom områdena utbyte, kostnad, kvalitet och effektivitet. Du är en lagspelare, nyfiken och ivrig att lära dig.

Som Processingenjör får du chansen att ha en verklig inverkan på vår framgångssaga i Sverige (till att börja med) och se resultaten av ditt arbete. Vår organisation kräver och värdesätter stor självdisciplin och naturlig talang för att få saker att hända. Processingenjörerna är viktiga medlemmar av Återvinningsteamet och nyckeln till Northvolts uppdrag att möjliggöra framtidens energi.

Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar men är inte begränsade till:

• Kontrollera och optimera återvinningsprocesser i driften under skiften
• Fastställa processmått och mål
• Tillhandahålla utbildning till operatörer
• Felsökning av problem som är associerade med processer och utrustning
• Skiftarbete

Egenskaper som vi uppskattar är flexibilitet, en känsla för kvalitet, vänlighet, motivation att ta sig an nya utmaningar, uthållighet och en känsla för humor.

Northvolt är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vi är en mångfaldig grupp individer, förenade av ett gemensamt uppdrag, som inser att även om våra handlingar som individer har en roll att spela i att driva Northvolt mot sina mål, strävar vi alltid efter att gå framåt som ett team. Vi erbjuder dig en öppen och välkomnande atmosfär där vi vinner som ett team – och misslyckas som ett team. Northvolt växer i en rasande fart och vi tror starkt på intern karriärutveckling. För oss är det viktigt att se på dina färdigheter och potential, vänligen avstå från att inkludera din bild och ålder i din ansökan för att hjälpa oss med detta.

Ansök med ett CV på engelska eller din kompletta LinkedIn-profil.

Heltidsanställning, Planerat startdatum är så snart som möjligt.

Färdigheter och krav

Utbildning/Erfarenhet:

• Kandidatexamen eller magisterexamen i kemiteknik/processingenjör eller motsvarande
• 2+ års relevant arbetslivserfarenhet inom högvolymsproduktion inom ett relaterat område
• Djup kunskap om hydrometallurgiska processer, inklusive lakning, lösningsmedelsextraktion, jonbyte, filtrering och kristallisation/utfällning
• Utmärkta engelska skriftliga och verbala färdigheter
• Erfarenhet som kontrollrumsingenjör är ett plus

Specifika färdigheter/förmågor:

• Grundläggande kunskaper i kontrollrumshantering och processtyrning
• Exceptionellt bra problemlösningsförmåga
• Har en "kan göra"-attityd och en entreprenörsanda
• Förmåga att arbeta bra med andra i en teammiljö och självständigt

En fantastisk arbetsplats

• Världsledande teknik
• Toppspecialister som teamkamrater
• Internationell miljö
• Snabb och entreprenöriell kultur
• Aktieoptionsprogram
• Hälsobidrag

Northvolt tillverkar gröna batterier för en blå planet. Prisvärda celler och batterisystem av hög kvalitet. Alla tillverkade med ett rekordlågt koldioxidavtryck. Syftet är att ge Europa möjlighet att övergå till förnybar energi – effektivt och helt.

För att uppnå detta gör vi saker annorlunda. Vi designar, tillverkar och återvinner allt under ett tak. Vi bygger till och med våra egna fabriker. Allt detta är otroligt utmanande och kräver att vi tänker på okonventionella sätt. Vi experimenterar, lär oss och anpassar oss ständigt för att göra batterier så bra att de en dag kommer att göra olja överflödig.

Northvolt växer snabbt. Vi bemannar vårt internationella kontor i Stockholm, vår R&D-anläggning, Northvolt Labs, i Västerås, samt vår anläggning i Gdansk för produktion av batterisystem. Vi rekryterar också för vår gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige. Vi vill arbeta med smarta individer från alla discipliner. Starka individer som verkligen vill göra en positiv inverkan på framtiden. Vi som redan är ombord delar en passion för vårt uppdrag. Vi är beredda att arbeta hårt i strävan efter excellens. Vi njuter av resan och vår huvudsakliga drivkraft är att göra en verklig skillnad. Som ett team är vi dedikerade till att tänka nytt, arbeta hårt och ha kul.

I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olof Lundberg på 073 684 77 81

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Maintenance Engineer

We are looking for a driven Maintenance Engineer to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our passionate Maintenance team based in Skelleftea at Northvolt Revolt. As a Maintenance Engineer you will play an important role within the maintenance team of Northvolt Revolt. Reporting directly to the maintenance manager, you will have a key role in maintaining and repairing our facilities and utilities in Skellefteå.You... Visa mer
We are looking for a driven Maintenance Engineer to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our passionate Maintenance team based in Skelleftea at Northvolt Revolt.

As a Maintenance Engineer you will play an important role within the maintenance team of Northvolt Revolt. Reporting directly to the maintenance manager, you will have a key role in maintaining and repairing our facilities and utilities in Skellefteå.You will work closely with the rest of the maintenance team, the different departments of Revolt and many different contractors to close the loop of batteries and strive to have the World´s best battery recycling plant.

Key responsibilities

• Develop and optimize proactive and reactive maintenance in terms of reliability, cost, and safety. Do a follow-up on equipment performance and reliability.
• Identify, prioritize, and evaluate the different spare parts for the plant equipment.
• Assess the required tools and skills required for efficient plant maintenance.
• Work proactively with, among others, maintenance specialists, technicians, supervisors, and planners to design and develop an effective long term maintenance plan.
• Assess and report safety hazards. Perform risk analysis when needed.
• Support Engineering, Project, and Operations team on Factory Acceptance Tests (FAT), Site Acceptance Tests (SAT), and other key stages of the final handover of new equipment. Review documentation and ensure that commissioning and start-up requirements are accounted for.
•  Identify, communicate, and drive potential processes or maintenance improvements.
• Contribute to the maintenance plan optimization as well as the Factory Breakdown Structure (FBS) implementation and improvement.

• Collaborate with the different stakeholders on the 3rd party inspections at site: Work to assure compliance on ATEX directive, assist with CE validation of the process when needed and ensure the execution of pressurized vessels inspections according to the Swedish legislation.

Accountability/Authorization

• Budget responsibility: No
• Direct reports: No
• Authorized to decide on investments according to role and policy.

Qualifications and experience

• M.Ss or B.Sc degree in technical area such as mechanical, electrical, automation or similar.
• At least 5 years of experience as maintenance engineer in chemical, mining, or energy generation plants.
• Experience in practical industrial work, safety in process industry, hot-works, LOTO and permit-to-work procedures.
• Project management experience is very valuable.
• Fluency in English is a must. Fluency in other languages, including Swedish is valuable but not required.

Skills & Requirements
Specific skills

• Good technical knowledge about mechanical, automation and electrical.
• Proven skills in working with continuous improvements in industrial environment.
• Deep understanding and experience of equipment, piping, pumps, valves, control tools, chemicals, electronics.
• Troubleshooting capabilities on mechanical and electrical issues.
• Experience with PLC and/or SCADA systems is a plus.
• High work ethic, multi-tasker, strong analytical ability and attention to details, critical thinking, and problem-solving skills.

Personal success factors

• Can-do attitude and an entrepreneurial spirit.
• Highly organized and result driven.
• Grit, flexibility, accuracy, and motivation to take on new challenges.
• Very strong safety mindset.
• Friendliness, service-mind, and determination to create a great working environment.
• Strong understanding of cultural fit and its implications.
• Passionate and purpose driven, attitude to work together for a more sustainable future.

Bonus points for:

• Experience and interest in manufacturing industry.
• Fluency in other languages is a plus.
• Experience from a multi-cultural environment.

Contact

In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Elin Stubbfält, at 073 684 82 14.

We warmly welcome your application! Visa mindre

Quality Control Shift Manager at Northvolt

We are looking for an experienced and driven Quality Control Shift Manager to join us in our mission to contribute to a greener future. By joining us you will be a key player in establishing the high quality performance in our production at the first large scale European battery factory Northvolt. About the job QC Shift Manager purpose is to ensure efficient and coordinated execution in control lab during the shift hours in question, according to the need... Visa mer
We are looking for an experienced and driven Quality Control Shift Manager to join us in our mission to contribute to a greener future. By joining us you will be a key player in establishing the high quality performance in our production at the first large scale European battery factory Northvolt.

About the job
QC Shift Manager purpose is to ensure efficient and coordinated execution in control lab during the shift hours in question, according to the need of the business units.

Key duties and responsibilities:

• The main types of responsibilities and expectations thereof are (in no particular order of priority):
• Operations Management of specific QC activities (both employees and throughput). This responsibility is concerned with the actual productivity of the sub-team.
• Management of the execution of all quality control analyses of the sub-team as per the control plan.
• Plan and communicate to the team their daily priorities, ensure expectations and responsibilities are clear.
• Coordinate logistics of incoming/outgoing samples to/from QC lab; immediate collection and reporting of results back to production.
• Support the team with running analytical testing on a range of instruments.
• Ensure non-conformities about material deviations are reported.
• Expect, Plan For, and Manage a Certain Degree of Ambiguity and Constant Change. This job, due to the company still being a start-up environment, requires flexibility and the ability to work well and coordinate with others. It requires the ability to build relationships and trust across boundaries of responsibility, continuously collaborate with all internal customers to ensure to support them as best as needed, so that ultimately the company can operate as a team with a common goal, while still holding each other accountable for their respective expectations

Quality System Duties and Responsibilities:

Build Quality into all aspects of their work by maintaining compliance to all quality requirements.

Skills & Requirements
Qualifications/Education/Experience

• Strongly preferred prior experience (2+ years) of working in a laboratory environment.
• Preferably a degree in Natural Sciences, Materials Science, Engineering.
• Experience in leading and coordinating teams .
• Experience in troubleshooting analytical instruments/equipment.
• Knowledgeable in Lean and six sigma .
• Knowledge of quality management systems, e.g., ISO 9001, IATF16949, TQM.

Specific Skills

• Excellent English written and oral skills, Swedish is a plus.
• Elementary computer literacy (Word, PowerPoint, Excel, ability to learn new platforms).
• Project management skills.
• Leadership skills.

Personal Success Factors

• Highly organised and results driven with an eye for details.
• Solution oriented mindset – exceptionally good problem-solving skills and flexibility.
• Proactive, passionate and purpose driven - goes beyond expectations.
• Ability to work under high pressure and tight deadlines, excellent time management.
• Able to learn and acquire new information quickly.
• High ability to keep to good laboratory practice including 5S, cleanliness, routines, etc.
• Strong technical interest.
• Communicative and "likeable" personality; drives and inspires others.
• Has a can do-attitude and an entrepreneurial spirit. When the any process is stopped, figures out how to get to "go.

Contact

In this recruitment, Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Elin Stubbfält, at [email protected] .

We warmly welcome your application! Visa mindre

Administratör till Underhållsteknik Nord AB

Underhållsteknik Nord är ett lokalt företag baserat i Skellefteå och specialiserat på mekaniskt underhåll, tung hantering, konstruktion, slitage och korrosion. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder omfattande lösningar och är dedikerade till att möta deras behov med teknisk skicklighet och kundfokus. Om tjänsten Som Administratör kommer du att vara ansvarig för att hantera och utföra en rad administrativa uppgifter som säkerställer att verksamheten lö... Visa mer
Underhållsteknik Nord är ett lokalt företag baserat i Skellefteå och specialiserat på mekaniskt underhåll, tung hantering, konstruktion, slitage och korrosion. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder omfattande lösningar och är dedikerade till att möta deras behov med teknisk skicklighet och kundfokus.

Om tjänsten

Som Administratör kommer du att vara ansvarig för att hantera och utföra en rad administrativa uppgifter som säkerställer att verksamheten löper på smidigt.
Du kommer att jobba brett inom administration och genomföra allt ifrån hantering av arbetsorder, digital arkivering, bereda faktureringsunderlag samt hantera kundservicen.

* God organisatorisk förmåga
* God kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt.
* Säkerställa att all dokumentation är organiserad och arkiverad på ett effektivt sätt.
* Förmåga att arbeta självständigt och i teammiljö.
* Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade arbetskrav.

Om Dig

Vi tror att du är en social person som tycker om att vara där det händer och trivs när tempot är lite högre.
Du är en lagspelare som har förmågan att kunna kombinera ett självständigt och utåtriktat arbetssätt med noggrannhet och servicekänsla.
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann och tycka om att upprätthålla god ordning med ett strukturerat arbetssätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är noggrann, engagerad, serviceinriktad och självgående. Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande men inte ett krav. Du behöver ha god kommunikationsförmåga både i tal och skrift samt grundläggande datorfärdigheter och kunskap om vanliga kontorsprogram.

Om Underhållsteknik Nord

Underhållsteknik Nord – Projekt & Partner är ett Värderingsstyrt bolag som arbetar i stora och små projekt i partneravtal tillsammans med våra kunder.
Våra grundvärderingar är: Helhetssyn, Ödmjukhet, Kunskap, Engagemang & Nytänkande.
Vi verkar framför allt i svensk basindustri men med många internationella kunder vilket skapar en väldigt berikande och dynamisk arbetsplats.
Vi arbetar i en lärande organisation på alla nivåer i bolaget och vi är i en tillväxt fas då vi utvecklas internt och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Ansökan

Tjänsten är en sex månaders visstidsanställning hos Adecco där du arbetar som konsult ute hos vår kund Underhållsteknik Nord. Det finns goda möjligheter till förlängning och övertag av kund. För att ansöka, vänligen kontakta ansvarig rekryterare

Linus Dahlgren via Adecco på telefonnummer 073-684 15 98.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Administratör till kund i Skellefteå

Vill du kunna göra skillnad genom ditt dagliga arbete? Har du erfarenhet av att arbeta med administration? Då kan du vara den vi söker Om tjänsten Som administratör har du en viktig samordningsroll där du dagligen kommunicerar med kunder, kollegor och samarbetspartners. Du arbetar med all förekommande produktions- och affärsadministration som t ex kundstatistik, fakturering, avvikelsehantering, rapportering och uppföljning. I ditt arbete stöttar du organi... Visa mer
Vill du kunna göra skillnad genom ditt dagliga arbete? Har du erfarenhet av att arbeta med administration? Då kan du vara den vi söker

Om tjänsten
Som administratör har du en viktig samordningsroll där du dagligen kommunicerar med kunder, kollegor och samarbetspartners. Du arbetar med all förekommande produktions- och affärsadministration som t ex kundstatistik, fakturering, avvikelsehantering, rapportering och uppföljning. I ditt arbete stöttar du organisationen och registrerar kunddata och produktionsorder i affärssystemet. Att arbeta med fakturahantering, prislistor, registervård är också delar av det dagliga arbetet. 

Om dig
Vi söker dig som har lägst treårig gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning. Du har tidigare erfarenhet av administration och är van att arbeta i olika IT-system. Du kommer att ha nytta av dina Excel-kunskaper i denna roll. Vidare så har du goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort och tillgång till bil är ett krav.

Som person är du noggrann och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att ge service och du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt beteende. Du trivs i en miljö där dagen ibland blir helt annorlunda än du planerat och där många uppgifter ska lösas samtidigt. Du är kommunikativ och samarbetsorienterad och har en vilja att utvecklas samt bidra i förbättringsarbete. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Anställningen gäller ett längre uppdrag som konsult ute hos vår kund. 

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Linus Dahlgren 073 684 15 98

Ansökningar behandlas löpande.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Medarbetare inom kvalitetskontroll till den Gröna omställningen

Ansök    Maj 2    Adecco Sweden AB    Lagerarbetare
Om tjänsten Som medarbetare inom kvalitetskontroll kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. I rollen kommer du att ingå i kundens lokala team för kvalitetskontroll i Skellefteå och ha ett tidigt och kontinuerligt samarbete med både interna intressenter och externa leverantörer från planering till produktleverans. Denna roll ger dig chansen att göra verklig skillnad för den gröna omställningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifte... Visa mer
Om tjänsten
Som medarbetare inom kvalitetskontroll kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. I rollen kommer du att ingå i kundens lokala team för kvalitetskontroll i Skellefteå och ha ett tidigt och kontinuerligt samarbete med både interna intressenter och externa leverantörer från planering till produktleverans. Denna roll ger dig chansen att göra verklig skillnad för den gröna omställningen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:
• Rutinmässigt genomföra analyser enligt övervakningsplanen
• Upprätthålla och följa kvalitetssäkrings principer
• Aktivt deltagande i 5S-initiativ för att säkerställa ordning och reda 
• Ansvar för att registrera prover vid ankomst till labbet

Tjänsten som medarbetare inom kvalitetskontroll är ett konsultuppdrag på 6 månader, men för rätt person kan anställningen övergå till en fast anställning hos kund. Företaget tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker dig med passion för säkerhet, kvalitet och förbättring. Du är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer. Med utmärkt problemlösningsförmåga tar du dig an utmaningar med positiv inställning. Du trivs i team men kan också arbeta självständigt och anpassa dig till förändringar.

Viktigt för tjänsten är:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från industri 
• Grundläggande färdigheter i Excel
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med dokumentation/loggböcker eller likvärdigt

Meriterande:
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum
• Körkort och tillgång till bil

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

C-chaufför till kund i Skellefteå

Ansök    Maj 3    Adecco Sweden AB    Distributionsförare
Är du en skicklig och pålitlig C-chaufför med en giltig YKB. Då är du precis den vi söker! Om tjänsten Som lastbilschaufför kommer du att inneha en nyckelroll inom vår kunds verksamhet. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa en säker arbetsmiljö samt hantera lastning och lossning av olika material, vilket är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och säkerheten i logistikprocessen. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, möjligheten att utveck... Visa mer
Är du en skicklig och pålitlig C-chaufför med en giltig YKB. Då är du precis den vi söker!

Om tjänsten

Som lastbilschaufför kommer du att inneha en nyckelroll inom vår kunds verksamhet. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa en säker arbetsmiljö samt hantera lastning och lossning av olika material, vilket är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och säkerheten i logistikprocessen.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, möjligheten att utvecklas i din karriär och en positiv arbetsmiljö där ditt arbete uppskattas. Tjänsten innebär främst arbete dagtid men även skiftgång kan förekomma.

Om dig

För att kvalificera dig för tjänsten behöver du ha

- C-körkort
- Giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)

Som person är du ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk. Du kommunicerar väl och jobbar bra såväl i team som självständigt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om Adecco

Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu en C-chaufför för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hansolov Gustavsson via [email protected] eller 070 277 66 75

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mekaniker/tekniker till den gröna omställningen

Om tjänsten: Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare till den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljö. Arbetsuppgifter: • Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionsperso... Visa mer
Om tjänsten:
Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare till den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljö.

Arbetsuppgifter:
• Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspersonal för att förstå förbättringar som behöver göras samt kommunicera det som redan har genomförts.
• Installera, underhålla och reparera mekanisk utrustning.
• Läsa teknisk dokumentation och uppdatera vid behov.
• Utföra allmän mekanisk underhåll.
• Inspektera komponenter för att upptäcka slitage, vibrationer eller otillräcklig smörjning.
• Felsöka mekaniska problem med lämpliga verktyg.
• Reparera och ersätta utrustning.
• Bidra till optimering av underhållsprogrammet.
• Utbilda andra i underhållsspecifika uppgifter.
• Utvärdera behovet av reservdelar för utrustningen.

Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom underhåll och som är redo att utmana och bidra till kundens framgång, oavsett vilka utmaningar som kan uppstå. För att passa i rollen ser vi att du har ett starkt engagemang för säkerhet och kvalitet!

Viktigt för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet inom underhåll
• Minimum 1,5 år arbetslivserfarenhet av roll som mekaniker eller likvärdigt
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning hos Adecco måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Elektriker inom automation till tillverkningsindustri

Ansök    Apr 25    Adecco Sweden AB    Elektronikmontör
Om tjänsten Vi söker en industrielektriker för att arbeta med reparation och underhåll av elektrisk utrustning inom produktionen i Skellefteå. Din roll kommer att inkludera slutmontage och elskåpsmontering. Utöver detta förväntas du utföra förebyggande underhåll, felsökning inom el & automation samt avhjälpande insatser och service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta: - Installation av produktionsutrustning - Problemlösning - Underhåll... Visa mer
Om tjänsten

Vi söker en industrielektriker för att arbeta med reparation och underhåll av elektrisk utrustning inom produktionen i Skellefteå. Din roll kommer att inkludera slutmontage och elskåpsmontering. Utöver detta förväntas du utföra förebyggande underhåll, felsökning inom el & automation samt avhjälpande insatser och service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
- Installation av produktionsutrustning
- Problemlösning
- Underhåll och service av maskinparken och dess elanläggningar, inklusive elskåpsmontering
- Felsökning och förebyggande arbete
- Administrativa uppgifter kopplade till tjänsten

Vi har flera olika kunder i Skellefteå som är i behov av industrielektriker. Tjänsten är långsiktig med möjlighet till tillsvidareanställning.

Om dig

Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper inom relevanta områden. Erfarenhet av att arbeta som elektriker, särskilt inom industrin, är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har god vana av felsökning och ritningsläsning. Det är även meriterande om du har truck- och traverskort. Körkort B samt goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Vi värdesätter att du som person är nyfiken, gillar utmaningar, har en god samarbetsförmåga och en hög serviceanda. Du utför ditt arbete noggrant med säkerheten i fokus och strävar efter att lära dig nya saker och utvecklas. För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta i industrimiljö med många olika maskiner där svårighetsgraden i uppgifterna varierar.

Vi kommer att lägga stor vikt dina personliga egenskaper.

Om Adecco

Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson: 070 277 66 75

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Maskin/processoperatör till den Gröna omställningen

Om tjänsten Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta: • Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures). • Utföra reparationer. • Hantering av material. • Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler. • Rapportera eventuella produkt... Visa mer
Om tjänsten
Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:

• Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures).
• Utföra reparationer.
• Hantering av material.
• Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler.
• Rapportera eventuella produktionsavvikelser och agera som en förebild.
• Dagligt förbättringsarbete gällande säkerhet, kvalitet, processer och planering - OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Tjänsten som maskin/processoperatör är ett konsultuppdrag på 6 månader, men för rätt person kan det leda till en fast anställning hos kunden. Arbetsgivaren tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och samarbeta effektivt med andra. En positiv attityd och förmåga att ta emot konstruktiv feedback är viktiga egenskaper. 

Viktigt för tjänsten är:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från industrin 

Meriterande:
• Erfarenhet inom processindustrin.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum
• Grundläggande färdigheter i Word, PowerPoint, Excel, Teams och Sharepoint.
• Körkort och tillgång till bil.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning hos Adecco måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Processoperatör inom industrin

Är du intresserad av ett arbete inom industrin? Vill du vara med och bidra i den gröna omställningen? Då kan vi ha ett uppdrag till dig! Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska ... Visa mer
Är du intresserad av ett arbete inom industrin? Vill du vara med och bidra i den gröna omställningen? Då kan vi ha ett uppdrag till dig!

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom industri och produktion, det kan till exempel vara som maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal etc. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då det en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Arbetstiderna kan variera och både natt och skiftgång kan förekomma.

Om dig
För att trivas ser vi att du är prestigelös, nyfiken och genuint intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Tidigare erfarenhet inom industrin är meriterande och även om du har truckkort, lagervana eller kunskaper inom el och svets ser vi det som en fördel men inte ett krav. Däremot är körkort B ett krav.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hansolov Gustavsson via [email protected] eller 070 277 66 75

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Sommarjobbare till industrin

Om tjänsten Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete och arbetstiderna kan variera från dagtid till olika former av skiftgång. Om dig Vi söker dig som har en positiv inställning, är villig att lära nytt, trivs bra att arbeta i grupp och tillsammans med andra och du gillar att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull. ... Visa mer
Om tjänsten

Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete och arbetstiderna kan variera från dagtid till olika former av skiftgång.

Om dig

Vi söker dig som har en positiv inställning, är villig att lära nytt, trivs bra att arbeta i grupp och tillsammans med andra och du gillar att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull.

Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande likaså truckkort eller andra typer av kort men inget krav då vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. B – körkort och tillgång till bil är däremot ett krav.
Tjänsten är ett konsultuppdrag över sommaren men chans till förlängning.

Om Adecco

Vi samarbetar med flera olika företag och organisationer inom Skellefteå och som konsult får du ofta möjligheten att prova på lite olika typer av arbeten vilket gör arbetet väldigt varierande. Friskvård är viktigt för oss på Adecco och vi uppmuntrar alla anställda att motionera och ta hand som sig. Som anställd konsult får du friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år som kan användas till exempelvis gymkort, besök på simhall eller till annan fysisk aktivitet.
Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Hansolov Gustavsson via 070 277 66 75

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Svetsare

Ansök    Apr 18    Adecco Sweden AB    Svetsare, manuell
Är du en duktig svetsare som är intresserad av att arbeta inom industrin? Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshä... Visa mer
Är du en duktig svetsare som är intresserad av att arbeta inom industrin?

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr per år och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom svetsning. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då det en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Arbetstiderna kan variera och både natt och skiftgång kan förekomma.

Om dig
För att trivas ser vi att du är prestigelös, nyfiken och van att ta eget ansvar för ditt arbete. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.
Tidigare erfarenhet av att svetsa är ett krav medan licens inom Mig/Mag är meriterande. Körkort B ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varm välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hansolov Gustavsson via [email protected] eller 070 277 66 75

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Maskin/processoperatör till den Gröna omställningen

Om tjänsten Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta: • Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures). • Utföra reparationer. • Hantering av material. • Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler. • Rapportera eventuella produkt... Visa mer
Om tjänsten
Som maskin/processoperatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:

• Övervakning av maskiner enligt SOP:er (Standard Operating Procedures).
• Utföra reparationer.
• Hantering av material.
• Säkerställa driftsäkerhet genom att följa säkerhetsföreskrifter och regler.
• Rapportera eventuella produktionsavvikelser och agera som en förebild.
• Dagligt förbättringsarbete gällande säkerhet, kvalitet, processer och planering - OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Tjänsten som maskin/processoperatör är ett konsultuppdrag på 6 månader, men för rätt person kan det leda till en fast anställning hos kunden. Arbetsgivaren tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och samarbeta effektivt med andra. En positiv attityd och förmåga att ta emot konstruktiv feedback är viktiga egenskaper. Teknisk kompetens är en fördel, och flexibilitet uppskattas!

Viktigt för tjänsten är:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från industrin för att ha förståelse för grundläggande processer.
• Kunskap om, eller ännu hellre, tidigare erfarenhet av att använda utrustning och noggrant dokumentera viktig information.

Meriterande:
• Erfarenhet inom processindustrin.
• Erfarenhet och färdigheter inom mekanik och/eller elektronik samt underhåll.
• Erfarenhet från arbete enligt principerna för rena- eller torra rum.
• Grundläggande färdigheter i Word, PowerPoint, Excel, Teams och Sharepoint.
• Körkort och tillgång till bil.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Assembly Assistant

Ansök    Apr 15    Adecco Sweden AB    Maskinmontör
Om tjänsten Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum. I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter ... Visa mer
Om tjänsten
Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum.

I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Sortering av byggavfall
- Stapling av kapade paneler -förberedelser för eventuell återinstallation

Tjänsten som Assembly Assistant är ett konsultuppdrag på 6 månader med start omgående. Arbetstiderna är dagtid (07-16).

Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att tidigare arbetat med montering, inom industri eller är en person som gillar att jobba fysiskt. Vidare ser vi gärna att du är noggrann och kvalitetsmedveten och att du därutöver trivs med att arbeta i grupp.

Viktigt för tjänsten är:
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- God samarbetsförmåga
- Noggrann- och kvalitetsmedveten
- B-körkort och tillgång till bil 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Utöver ovanstående är vi också på jakt efter en engagerad individ som är redo att utvecklas och ta på sig mer ansvar. Vi ser positivt på kandidater som har ambitionen att växa in i en ledande roll och som är villiga att ta initiativ för att driva teamet med montörer framåt!

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Industrimedarbetare

Om tjänsten Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete och arbetstiderna kan variera från dagtid till olika former av skiftgång. Om dig Vi söker dig som har en positiv inställning, är villig att lära nytt, trivs bra att arbeta i grupp och tillsammans med andra och du gillar att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull. Ti... Visa mer
Om tjänsten
Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete och arbetstiderna kan variera från dagtid till olika former av skiftgång.

Om dig
Vi söker dig som har en positiv inställning, är villig att lära nytt, trivs bra att arbeta i grupp och tillsammans med andra och du gillar att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull.

Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande likaså truckkort men inget krav då vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. B – körkort och tillgång till bil är däremot ett krav.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Adecco
Vi samarbetar med flera olika företag och organisationer inom Skellefteå och som konsult får du ofta möjligheten att prova på lite olika typer av arbeten vilket gör arbetet väldigt varierande. Friskvård är viktigt för oss på Adecco och vi uppmuntrar alla anställda att motionera och ta hand som sig. Som anställd konsult får du friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år som kan användas till exempelvis gymkort, besök på simhall eller till annan fysisk aktivitet.
Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Hansolov Gustavsson via 070 277 66 75

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Assembly Assistant

Ansök    Mar 6    Adecco Sweden AB    Maskinmontör
Om tjänsten Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat, sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa med att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum. I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgi... Visa mer
Om tjänsten
Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat, sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa med att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum.

I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Sortering av byggavfall
- Stapling av kapade paneler -förberedelser för eventuell återinstallation

Tjänsten som Assembly Assistant är ett konsultuppdrag på 6 månader med start omgående. Arbetstiderna är dagtid (07-16).

Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att tidigare arbetat med montering, inom industri eller är en person som gillar att jobba fysiskt. Vidare ser vi gärna att du är noggrann och kvalitetsmedveten och att du därutöver trivs med att arbeta i grupp.

Viktigt för tjänsten är:
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- God samarbetsförmåga
- Noggrann- och kvalitetsmedveten
- B-körkort och tillgång till bil 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi på Adecco och vår kund är för jämställdhet och mångfald, och ser gärna sökande oavsett kön, bakgrund och livserfarenhet. Vi letar efter positiva lagspelare som arbetar noggrant, säkert och produktivt.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Operatörer till den Gröna industrin!

Om tjänsten Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra. I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta: • Övervakning av maskiner • Reparationer • Hantering av material • Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys. • Dagligt arbete med fokus ... Visa mer
Om tjänsten
Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Tjänsten som Operatör är ett konsultuppdrag på 6 månader, och för rätt person kan anställningen övergå till en fast anställning hos kunden. Företaget tillämpar 3 och 5-skift.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri, gärna roll som operatör 
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mekaniker/tekniker till den gröna industrin

Om tjänsten: Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare i den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljöansvar. Arbetsuppgifter: • Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspe... Visa mer
Om tjänsten:
Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare i den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljöansvar.

Arbetsuppgifter:
• Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspersonal för att förstå förbättringar som behöver göras samt kommunicera det som redan har genomförts.
• Installera, underhålla och reparera mekanisk utrustning.
• Läsa teknisk dokumentation och uppdatera vid behov.
• Utföra allmän mekanisk underhåll.
• Inspektera komponenter för att upptäcka slitage, vibrationer eller otillräcklig smörjning.
• Felsöka mekaniska problem med lämpliga verktyg.
• Reparera och ersätta utrustning.
• Bidra till optimering av underhållsprogrammet.
• Utbilda andra i underhållsspecifika uppgifter.
• Utvärdera behovet av reservdelar för utrustningen.

Om dig
Vi söker passionerade individer med ett starkt engagemang för säkerhet, kvalitet och kontinuerlig förbättring. Vi värdesätter teknisk kompetens och letar efter dig som är redo att utmana och bidra till kundens framgång, oavsett vilka mekaniska utmaningar som kan uppstå. För att passa in i rollen som mekaniker bör du gärna ha minst 2 års tidigare erfarenhet inom underhåll eller produktion.

Viktigt för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet inom underhåll eller produktion, gärna 2+ år arbetslivserfarenhet av roll som mekaniker/tekniker
• Flytande engelska, både skriftligt och muntligt.

Meriterande:
• Kunskaper i andra språk som svenska är meriterande och kan stärka vårt internationella samarbete inom hållbar produktion

Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mekaniker/tekniker till den gröna industrin

Är du redo att göra verklig skillnad? Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen som mekaniker och bidra till hållbar produktion och en bättre framtid! Om tjänsten: Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare i den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och ... Visa mer
Är du redo att göra verklig skillnad? Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen som mekaniker och bidra till hållbar produktion och en bättre framtid!

Om tjänsten:
Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare i den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljöansvar.

Arbetsuppgifter:
• Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspersonal för att förstå förbättringar som behöver göras samt kommunicera det som redan har genomförts.
• Installera, underhålla och reparera mekanisk utrustning.
• Läsa teknisk dokumentation och uppdatera vid behov.
• Utföra allmän mekanisk underhåll.
• Inspektera komponenter för att upptäcka slitage, vibrationer eller otillräcklig smörjning.
• Felsöka mekaniska problem med lämpliga verktyg.
• Reparera och ersätta utrustning.
• Bidra till optimering av underhållsprogrammet.
• Utbilda andra i underhållsspecifika uppgifter.
• Utvärdera behovet av reservdelar för utrustningen.

Om dig
Vi söker passionerade individer med ett starkt engagemang för säkerhet, kvalitet och kontinuerlig förbättring. Vi värdesätter teknisk kompetens och letar efter dig som är redo att utmana och bidra till kundens framgång, oavsett vilka mekaniska utmaningar som kan uppstå. För att passa in i rollen som mekaniker bör du gärna ha minst 2 års tidigare erfarenhet inom underhåll eller produktion.

Viktigt för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet inom underhåll eller produktion, gärna 2+ år arbetslivserfarenhet av roll som mekaniker/tekniker
• Flytande engelska, både skriftligt och muntligt.

Meriterande:
• Kunskaper i andra språk som svenska är meriterande och kan stärka vårt internationella samarbete inom hållbar produktion

Vi ser fram emot att välkomna en passionerad och kompetent mekaniker till vårt team för att tillsammans forma framtiden för hållbar produktion!

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Operatörer till den Gröna omställningen

Ansök    Feb 15    Adecco Sweden AB    Lagerarbetare
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Operatörer till den Gröna industrin!

Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Administratör till Trafikverket i övre Norrland

Nu söker vi en Administratör för ett konsultuppdrag hos Trafikverket med placering i Umeå eller Skellefteå. Här får du stötta i olika projekt och arbeta nära enheten med stöd i form av planering, samordning och genomförande av olika uppdrag. Norrbotniabanan är inne i en expansiv fas där Trafikverket bygger upp stödfunktionen inom projektadministration och kommunikation. I det kommande arbetet finns ett stort behov av att samordna arbetet med dokumentation... Visa mer
Nu söker vi en Administratör för ett konsultuppdrag hos Trafikverket med placering i Umeå eller Skellefteå. Här får du stötta i olika projekt och arbeta nära enheten med stöd i form av planering, samordning och genomförande av olika uppdrag.

Norrbotniabanan är inne i en expansiv fas där Trafikverket bygger upp stödfunktionen inom projektadministration och kommunikation. I det kommande arbetet finns ett stort behov av att samordna arbetet med dokumentation och informationsmaterial till ett stort antal i intressenter.

Om tjänsten:
Arbetet innebär administrativt arbete inom Stabens ansvarområden i olika projekt och nära enheterna med stöd så som planering, samordning och genomförande av olika uppdrag. Rollen som administratör är en stödfunktion i det dagliga arbetet, för ledning, projektmedarbetare och kom-munikationsfunktionen inom Staben och ditt arbete ska bidra till att projektet når sina mål.

Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på vad som är på agendan och innebär planering och koordinering i nära samarbete med övrig verksamhet. Arbetet kan ske genom insamling av underlag och material från olika personer i organisationen.

Några exempel på arbetsuppgifter:
• Administrativt stöd vid externa presentationer
• Presentationsmaterial och utställningsmaterial
• Stöd vid olika event och möten
• Besökssamordning – hantering av förfrågningar kring studiebesök, platsbesök osv.
• Projektleda olika återkommande interna arrangemang
• Hantering av våra interna informationsytor, uppdatering av information
• Hantering av regelbundna interna informationsmöten
• Uppdatering av DIT-skärmar (intern kanal)
• Ta fram faktaunderlag för kommunikation
• Fotografering och filmning.

Stationeringsort kan vara i Umeå eller Skellefteå. Arbetet ska i huvudsak ske på kontoret men en viss möjlighet till distansarbete kommer att finnas. Du är en del av ordinarie verksamhet och deltar i de möten som åligger uppdraget. Möten sker antingen via Skype eller fysiskt på överenskommen plats. Resor förekommer i tjänsten varför B-körkort är ett krav för detta uppdrag.

Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag som startar 2024-03-11 eller snarast möjligt och beräknas pågå t.om 2025-02-28.
Därefter kan det finnas möjlighet med förlängning med ytterligare sex (6) + sex (6) månader. Sysselsättningsgraden är 100% av en heltidstjänst.

Om dig:
Vi söker dig som har tidgare erfarenhet från en liknande roll som administratör/assistent. Du är en noggrann och duktig administratör som är flexibel samt arbetar effektivt. Vidare ser vi att du är positiv, nyfiken och besitter en god samarbetsförmåga.

Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort för att samtliga samtliga krav i ditt CV är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet, tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdatum den 22 februari.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester.

Om Adecco:
Vi är en del av det multinationella företaget Adecco Group som är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Adecco samarbetar med många attraktiva företag och det finns stora möjligheter att utöka ditt eget professionella nätverk med värdefulla kontakter genom oss.

Adecco är stolt leverantör till Kammarkollegiet inom ramavtalen för bemanning av kontorspersonal samt rekrytering av kontorspersonal och chefer i hela Sverige. Ramavtalen kan användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: 
Anki Arnquist via Adecco´s växel 010 – 173 73 00 alt. [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Administratör, Assistent, Statlig myndighet, Projektadministratör, B-körkort, Umeå, Skellefteå, Adecco Visa mindre

Operatörer till den Gröna industrin!

Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Assembly Assistant

Ansök    Feb 8    Adecco Sweden AB    Maskinmontör
Är du en engagerad och nyfiken person som brinner för att vara en del av ett samarbetsvilligt team? Då är rollen som Monterings assistent hos vår kund i Skellefteå något du inte vill missa! Om tjänsten Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat, sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa med att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta ko... Visa mer
Är du en engagerad och nyfiken person som brinner för att vara en del av ett samarbetsvilligt team? Då är rollen som Monterings assistent hos vår kund i Skellefteå något du inte vill missa!

Om tjänsten
Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat, sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa med att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum.

I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Sortering av byggavfall
- Stapling av kapade paneler -förberedelser för eventuell återinstallation

Tjänsten som Assembly Assistant är ett konsultuppdrag med start omgående! 

Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att tidigare arbetat med montering, inom industri eller är en person som gillar att jobba fysiskt. Vidare ser vi gärna att du är noggrann och kvalitetsmedveten och att du därutöver trivs med att arbeta i grupp.

Viktigt för tjänsten är:
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- God samarbetsförmåga
- Noggrann- och kvalitetsmedveten

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi på Adecco och vår kund är för jämställdhet och mångfald, och ser gärna sökande oavsett kön, bakgrund och livserfarenhet. Vi letar efter positiva lagspelare som arbetar noggrant, säkert och produktivt.

Om Adecco
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord: Skellefteå, industri, montör, gröna omställningen Visa mindre

Assembly Assistant

Ansök    Jan 22    Adecco Sweden AB    Maskinmontör
Om tjänsten Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat, sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa med att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum. I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgi... Visa mer
Om tjänsten
Som Assembly Assistant kommer man att jobba väldigt nära ansvariga hantverkare med bland annat, sortering samt montering av paneler, assistera vid lossning av gods, hjälpa med att flytta lossade pallar av paneler och lådor med hjälpmaterial. Utöver detta kommer man att hjälpa hantverkarna med att markera placeringen av väggar och genomföra enklare installationer för renrum.

I din roll som Assembly assistant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Sortering av byggavfall
- Stapling av kapade paneler -förberedelser för eventuell återinstallation

Tjänsten som Assembly Assistant är ett konsultuppdrag med start i februari

Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att tidigare arbetat med montering, inom industri eller som gillar att jobba fysiskt. Vidare ser vi gärna att du är noggrann och kvalitetsmedveten och att du därutöver trivs med att arbeta i grupp.

Viktigt för tjänsten är:
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- God samarbetsförmåga
- Noggrann- och kvalitetsmedveten

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Mattias Enbacka via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Operatörer till den Gröna omställningen

Ansök    Jan 23    Adecco Sweden AB    Lagerarbetare
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Mekaniker/tekniker till den gröna industrin

Är du redo att göra verklig skillnad? Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen som mekaniker och bidra till hållbar produktion och en bättre framtid! Om tjänsten: Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare i den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och ... Visa mer
Är du redo att göra verklig skillnad? Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen som mekaniker och bidra till hållbar produktion och en bättre framtid!

Om tjänsten:
Vi söker engagerade och kunniga mekaniker som vill bli nyckelspelare i den gröna omställningen. Som mekaniker kommer du att vara en del av ett dedikerade team och spela en central roll i att utveckla och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Din insats kommer att bidra till att förbättra och optimera kundens produktionsprocesser med fokus på hållbarhet och miljöansvar.

Arbetsuppgifter:
• Samarbeta med operatörer, tekniker och annan produktionspersonal för att förstå förbättringar som behöver göras samt kommunicera det som redan har genomförts.
• Installera, underhålla och reparera mekanisk utrustning.
• Läsa teknisk dokumentation och uppdatera vid behov.
• Utföra allmän mekanisk underhåll.
• Inspektera komponenter för att upptäcka slitage, vibrationer eller otillräcklig smörjning.
• Felsöka mekaniska problem med lämpliga verktyg.
• Reparera och ersätta utrustning.
• Bidra till optimering av underhållsprogrammet.
• Utbilda andra i underhållsspecifika uppgifter.
• Utvärdera behovet av reservdelar för utrustningen.

Om dig
Vi söker passionerade individer med ett starkt engagemang för säkerhet, kvalitet och kontinuerlig förbättring. Vi värdesätter teknisk kompetens och letar efter dig som är redo att utmana och bidra till kundens framgång, oavsett vilka mekaniska utmaningar som kan uppstå. För att passa in i rollen som mekaniker bör du gärna ha minst 2 års tidigare erfarenhet inom underhåll eller produktion.

Viktigt för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet inom underhåll eller produktion, gärna 2+ år arbetslivserfarenhet av roll som mekaniker/tekniker
• Flytande engelska, både skriftligt och muntligt.

Meriterande:
• Kunskaper i andra språk som svenska är meriterande och kan stärka vårt internationella samarbete inom hållbar produktion

Vi ser fram emot att välkomna en passionerad och kompetent mekaniker till vårt team för att tillsammans forma framtiden för hållbar produktion!

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Tilde Fridholm via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Mekaniker, Tekniker, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Medlefors Hotell & Konferens söker Sälj & marknadskommunikatör

Ansök    Jan 17    Adecco Sweden AB    Marknadsplanerare
Att erbjuda våra gäster förstklassig service är inget vi snålar på men för oss på Medlefors är det minst lika viktigt erbjuda våra medarbetare en möjlighet till bra balans mellan arbete och privatliv, med hälsan i fokus. Om tjänsten Förutom Folkhögskola så bedriver även Medlefors hotell och konferensverksamhet dit vi nu söker en sälj & marknadskommunikatör, en spännande och varierande roll där man varje dag möter olika människor. Som ute och innesäljare a... Visa mer
Att erbjuda våra gäster förstklassig service är inget vi snålar på men för oss på Medlefors är det minst lika viktigt erbjuda våra medarbetare en möjlighet till bra balans mellan arbete och privatliv, med hälsan i fokus.

Om tjänsten
Förutom Folkhögskola så bedriver även Medlefors hotell och konferensverksamhet dit vi nu söker en sälj & marknadskommunikatör, en spännande och varierande roll där man varje dag möter olika människor. Som ute och innesäljare ansvarar man för försäljningen till våra stora och små kunder, det ingår även att delta vid mässor, vid egna och kunders event, affärsmöten på plats och ute hos kund samt andra sociala sammanhang för att knyta nya kontakter, skapa nya relationer men även för att ta hand om befintliga.

Förutom sälj kommer marknadskommunikation, marknadsföring, grafisk formgivning och ansvaret för alla våra digitala kanaler att ingå i den här rollen.
Att du ska må bra på jobbet är viktigt för oss så vad sägs om fri träning och simning, möjlighet till massage två dagar i veckan, fri sjukvård/medicin upp till högkostnadsskydd...och mycket mer. Låter det lite för bra för att vara sant? Det är det inte, för oss är det en självklarhet.

Tjänsten som Sälj & marknadskommunikatör är en tillsvidareanställning med en sex månaders provanställning inledningsvis.

Om dig
Vi söker dig som har en bakgrund inom sälj och marknadsföring/marknadskommunikation, antingen har du arbetslivserfarenhet inom området eller gått relevanta kurser eller en utbildning. Du är kreativ och duktig på att ta bilder och kan skriva och formulera texter till de digitala plattformar vi finns på samt våra SoMe-kanaler. Vi tror också att du är en person som gillar att skapa och bibehålla goda och långsiktiga relationer samt har ett brett kontaktnät inom Västerbotten och Norrbotten. Vi tror att du som söker är driven, positiv och har ett stort engagemang, är du dessutom en kreativ person som har många egna idéer finns stora möjligheter att själv vara med och utveckla och utforma din roll. Du kommer att tillsammans men vår affärschef och hotellchef bidra till framtagandet av säljstrategier samt jobba mot uppsatta mål och budget. Du kan ta egna initiativ och ser dig själv som en problemlösare. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och i skrift är ett krav då vi både har nationella och internationella gäster.
Kunskap inom besöksnäringen är meriterande. Körkort B är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Medlefors
Medlefors är en plats för lärande, möten och god vällagad mat. Här finns folkhögskola, restaurang Spisa, hotell och konferens och vår framgång bygger på att vi levererar god kvalitet i en miljö som stimulerar till kreativitet och utveckling. Huvudman och ägare av Medlefors är den ideella Föreningen Norrlands arbetares Folkhögskola, bildad av organisationer inom arbetarrörelsen. Vi arbetar för ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering har Medlefors valt att samarbeta med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Johanna Forsell via Adecco, 073 684 71 65

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Urval kommer att ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök senast 2023-02-11

Sökord
Medlefors, säljare, marknadskommunikatör, event, konferens, Skellefteå, Adecco Visa mindre

Operatörer till den Gröna industrin!

Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Automationsingenjör till PASKE

Är du en erfaren, kanske rent av en senior Automationsingenjör som skulle trivas bra i en mindre, familjär arbetsgrupp där allas röster får höras och där du har stor möjlighet att vara med och påverka i det dagliga arbetet. Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig. Om tjänsten PASKE är ett företag inom el och automation, framförallt riktat mot processindustrin men också VA verksamhet. Med den ... Visa mer
Är du en erfaren, kanske rent av en senior Automationsingenjör som skulle trivas bra i en mindre, familjär arbetsgrupp där allas röster får höras och där du har stor möjlighet att vara med och påverka i det dagliga arbetet. Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig.

Om tjänsten

PASKE är ett företag inom el och automation, framförallt riktat mot processindustrin men också VA verksamhet. Med den breda tekniska kompetensen jobbar de bland annat med processtyrning, IT-system och har även kompetens inom el. Tjänsten som automationsingenjör är en utökning av verksamheten som idag består av fyra personer. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas vad gäller automation och som automationsingenjör hos PASKE kommer du ha en viktig del i arbetet med att utveckla organisationen i Skellefteå. PASKE har många spännande projekt inom bland annat VA, smältverk, anrikningsverk, gruvor och elkraft.

Du kommer att få arbeta med olika kunder med alltifrån förstudier, design, verifiering till driftsättning. Du arbetar antingen med inhouse projekt eller som konsult på plats ute hos kund. Vi erbjuder ett mycket omväxlande arbete med möjlighet att arbeta inom många olika teknikområden.

Tjänsten som automationsingenjör är en tillsvidareanställning hos PASKE.

Om dig

Vi söker dig som har en teknisk bakgrund med utbildning inom relevant område alternativt att du har en gedigen arbetslivserfarenhet inom branschen. Du uttrycker dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift. Tidigare erfarenhet av att programmera är ett krav. Du har även kunskap i att läsa elritningar. Det är ett plus om du kan skapa egna elritningar. Arbetet förutsätter att du har goda IT-kunskaper och det är meriterade om du har erfarenhet av ABB system 800xA, Advant 450, Siemens system PCS7, PCS neo. Du får gärna ha en god förståelse inom hydraulik.

Vi ser gärna att du som person är analytisk och kan förstå sambanden i de olika processerna. Vi värdesätter både din tekniska och sociala kompetens samt din samarbetsförmåga och nyfikenhet för teknik. Det är viktigt att du är driven och engagerad och gillar att ta ansvar. På PASKE värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer. Du innehar B-körkort då delar av arbetet utförs hos våra kunder.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PASKE

PASKE är ett litet konsultbolag i utveckling. De är specialister inom el och automation och jobbar riktat mot industrin och kommunal VA verksamhet. Med bred teknisk kompetens erbjuds tjänster inom procesautomation, IT-system och elkonstruktion.

"Att kunder återkommer och ger oss mer jobb känns väldigt bra. Vi är tekniker och ingenjörer och har ingen marknadsavdelning. Vår marknadsföring bygger på vår kompetens och det jobb vi utför"

Företaget består idag av två delägare och fyra anställda, alla med lång erfarenhet inom branschen. Det är en liten, lyhörd organisation med korta beslutsvägar där gemenskapen är viktig och arbetssättet prestigelöst. Här värderas noggrannhet och erfarenhet. På PASKE jobbar man för att man tycker om att lösa tekniska problem tillsammans med likasinnade.

Just nu händer det mycket i och kring Skellefteå. Det skapar stor efterfrågan på PASKEs tjänster vilket gör att företaget nu expanderar för att kunna möta detta behov. Målet är att bli resursstarkare men fortfarande vara ett mindre teknikdrivet företag med platt organisation.
Kontaktuppgifter

PASKE samarbetar tillsammans med Adecco i denna rekryteringsprocess. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Johanna Forsell via Adecco, 073-684 71 65 eller [email protected]

Sök tjänsten senast 2024-01-30

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Automationsingenjör, tekniker, elkonstruktör, PASKE, Skellefteå, Adecco Visa mindre

Operatörer till den Gröna industrin!

Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Operatörer till den Gröna omställningen

Ansök    Nov 23    Adecco Sweden AB    Lagerarbetare
Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen! Om tjänsten Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen. Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen!

Om tjänsten
Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen.

Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig, men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Att säkerställa smidig maskindrift enligt etablerade rutiner.
- Ansvar för säker drift och att agera som förebild för säkerhetsstandarder.
- Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
- Deltagande i förbättringsarbete och möten.
- Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.
- Samarbete med underhållsteam och förebyggande underhåll.

Observera att denna annons riktar sig till kandidater för kommande uppdrag.

Om dig
Vi letar efter individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp

Viktigt för tjänsten är:
- God engelska, både skriftligt och muntligt.
- Förståelse för grundläggande arbetsflödeproduktion.
- Erfarenhet av säker drift inom produktion.
- Problemlösningsförmåga.

Meriterande:
- Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
- Mekaniska eller elektriska färdigheter och underhållserfarenhet.
- Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]  eller genom Adecco´s växel 010 – 173 73 00

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Operatörer till den Gröna industrin!

Bli en nyckelspelare i den gröna industrin! Om tjänsten Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker! Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna industrin!

Om tjänsten
Vi letar efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till vår kund i Skellefteå. Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

Som operatör kommer du att arbeta hos en av våra framstående kunder inom industrin. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen och kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta:
• Övervakning av maskiner
• Reparationer
• Hantering av material
• Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
• Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.

Om dig
Vi söker individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp.

Viktigt för tjänsten är:
• God engelska, både skriftligt och muntligt.
• Tidigare erfarenhet av industri
• Problemlösningsförmåga samt säkerhetstänk

Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
• Underhållserfarenhet.
• Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Medarbetare till den Gröna omställningen

Ansök    Okt 27    Adecco Sweden AB    Lagerarbetare
Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen! Om tjänsten Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen. Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen!

Om tjänsten
Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen.

Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig, men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Att säkerställa smidig maskindrift enligt etablerade rutiner.
- Ansvar för säker drift och att agera som förebild för säkerhetsstandarder.
- Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
- Deltagande i förbättringsarbete och möten.
- Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.
- Samarbete med underhållsteam och förebyggande underhåll.

Observera att denna annons riktar sig till kandidater för kommande uppdrag.

Om dig
Vi letar efter individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp

Viktigt för tjänsten är:
- God engelska, både skriftligt och muntligt.
- Förståelse för grundläggande arbetsflödeproduktion.
- Erfarenhet av säker drift inom produktion.
- Problemlösningsförmåga.

Meriterande:
- Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
- Mekaniska eller elektriska färdigheter och underhållserfarenhet.
- Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]  eller genom Adecco´s växel 010 – 173 73 00

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Maskinoperatörer till den Gröna omställningen

Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen! Om tjänsten Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen. Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen!

Om tjänsten
Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen.

Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig, men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Att säkerställa smidig maskindrift enligt etablerade rutiner.
- Ansvar för säker drift och att agera som förebild för säkerhetsstandarder.
- Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
- Deltagande i förbättringsarbete och möten.
- Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.
- Samarbete med underhållsteam och förebyggande underhåll.

Observera att denna annons riktar sig till kandidater för kommande uppdrag.

Om dig
Vi letar efter individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp

Viktigt för tjänsten är:
- God engelska, både skriftligt och muntligt.
- Förståelse för grundläggande arbetsflödeproduktion.
- Erfarenhet av säker drift inom produktion.
- Problemlösningsförmåga.

Meriterande:
- Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
- Mekaniska eller elektriska färdigheter och underhållserfarenhet.
- Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]  eller genom Adecco´s växel 010 – 173 73 00

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Maskinoperatörer till den Gröna omställningen

Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen! Om tjänsten Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen. Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och... Visa mer
Bli en nyckelspelare i den gröna omställningen!

Om tjänsten
Vi söker efter erfarna operatörer med starkt säkerhetsfokus och kvalitetsmedvetenhet till den gröna omställningen.

Som operatör kommer du att arbeta hos någon av våra framstående kunder inom industrin, med roller som varierar från maskinoperatör och processoperatör till lagerpersonal. Ditt arbete kommer att vara avgörande för den gröna omställningen, och det kommer kräva både självständighet och förmågan att samarbeta effektivt med andra.

Är du en driven person som brinner för hållbarhet och kvalitet? Är du självständig, men förstår värdet av att arbeta i grupp? Då kan det vara just dig vi söker!

I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Att säkerställa smidig maskindrift enligt etablerade rutiner.
- Ansvar för säker drift och att agera som förebild för säkerhetsstandarder.
- Rapportering av avvikelser och avvikelseanalys.
- Deltagande i förbättringsarbete och möten.
- Dagligt arbete med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och processförbättringar.
- Samarbete med underhållsteam och förebyggande underhåll.

Observera att denna annons riktar sig till kandidater för kommande uppdrag.

Om dig
Vi letar efter individer med en stark passion för säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Det är viktigt att du har en positiv attityd och kan erbjuda konstruktiv feedback. Teknisk kompetens är ett plus, och vi uppskattar din vilja att driva resultat som en integrerad del av vårt team. Flexibilitet är nyckeln, och vi söker dig som är redo att bidra till vår framgång oavsett vilka utmaningar som dyker upp

Viktigt för tjänsten är:
- God engelska, både skriftligt och muntligt.
- Förståelse för grundläggande arbetsflödeproduktion.
- Erfarenhet av säker drift inom produktion.
- Problemlösningsförmåga.

Meriterande:
- Erfarenhet av arbetsprinciperna ren- eller torra rum och processindustrin.
- Mekaniska eller elektriska färdigheter och underhållserfarenhet.
- Säkerhetskompetens inom kemikalier och utrustning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tilde Fridholm via [email protected]  eller genom Adecco´s växel 010 – 173 73 00

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Operatör, Produktion, Industri, Skellefteå, Västerbotten, Gröna Omställningen, Adecco Visa mindre

Svetsare till Verkstadsindustri

Ansök    Sep 20    Adecco Sweden AB    Svetsare, manuell
Om tjänsten Som Svetsare kommer du arbeta i ett team, skiftgång kan förekomma.  Tjänsten som Svetsareär ett konsultuppdrag med start omgående Om dig Vi söker dig som har erfarenhet av Mig/Mag svetsning. Vidare ser vi att du är självgående, ansvarsfull och plikttrogen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Kontaktuppgifter Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:... Visa mer
Om tjänsten
Som Svetsare kommer du arbeta i ett team, skiftgång kan förekomma. 

Tjänsten som Svetsareär ett konsultuppdrag med start omgående

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av Mig/Mag svetsning.

Vidare ser vi att du är självgående, ansvarsfull och plikttrogen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson 0702776675

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Testledare till verksamhet i Umeå

Ansök    Okt 13    Adecco Sweden AB    Systemtestare
Vi på Adecco Professionals söker nu efter en testledare för ett spännande konsultuppdrag i Umeå. Har du tidigare arbetat som testledare och nu söker efter en ny spännande utmaning? Då kan detta vara något för dig! Om rollen I samband med införandet av ett nytt kärnsystem inom hälso-och sjukvården har vår kund nu behov av att förstärka gruppering som har ett övergripande ansvar för test och kvalitetssäkring. Rollen som testledare ingår i den här gruppering... Visa mer
Vi på Adecco Professionals söker nu efter en testledare för ett spännande konsultuppdrag i Umeå. Har du tidigare arbetat som testledare och nu söker efter en ny spännande utmaning? Då kan detta vara något för dig!

Om rollen
I samband med införandet av ett nytt kärnsystem inom hälso-och sjukvården har vår kund nu behov av att förstärka gruppering som har ett övergripande ansvar för test och kvalitetssäkring. Rollen som testledare ingår i den här grupperingen och kommer tillsammans med teamet jobba med att ta fram metoder och modeller för testarbete, men även jobba operativt med att ta fram testfall och planera tester inom olika delar av programmet. Att delta och genomföra tester kan också bli aktuellt i uppdraget.

Arbete på plats i Umeå 1–2 gånger per månad, 1–2 dagar per tillfälle. I övrigt medger uppdraget i huvudsak arbete på distans. Antal tillfällen per år och dagar per tillfälle är preliminära, de kan bli fler eller färre under uppdraget.

Detta är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse och som löper fram till 2024-06-30 med option till förlängning 9 mån + 9 mån.

Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av projektledning, testledning och att skriva testfall. För att lyckas i rollen ser vi att du möter följande kvalifikationer:

Krav
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Du har 2–4 års erfarenhet av att arbeta med ledning och styrning.
• Du har minst 2 års erfarenhet från en roll som testledare de senaste 5 åren.

Meriterande
• Erfarenhet från hantering och planering av testmiljöer.
• Erfarenhet från utveckling inom .
• Erfarenhet från hantering och kvalitetssäkring av testdata.
• Erfarenhet från att leda utveckling eller testteam.
• Erfarenhet från BizTalk som integrationsplattform.

Om Adecco
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden. Vi på Adecco Professionals strävar efter att vara det självklara valet för våra konsulter och visa vägen till de bästa jobben. Du som söker till oss kommer alltid mötas av personlig service och en "allt-är-möjligt-attityd".

Om ansökan
När vi tagit emot din ansökan kommer första steget i processen vara ett mail med ett eller flera tester, beroende på hur din ansökningsprocess har sett ut hos oss innan. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.

Kontaktuppgifter
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrika Holm via [email protected].
Om din fråga rör registrering, var god kontakta Adeccos Kandidatsupport via [email protected] 

Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail. Vänligen använd ansökningsformuläret på vår webbplats för att skicka in din ansökan!

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Testare, Testledning, Umeå, Adecco Visa mindre

C CE Chauförer till Distributionsföretag

Ansök    Sep 20    Adecco Sweden AB    Distributionsförare
Om tjänsten Som C eller CE Chaufför kommer du jobba med lokala körningar inom distribution.  Tjänsten som Chaufför är ett konsultuppdrag med start omgående Om dig Vi söker dig som  har C eller CE kort, YKB och ADR Vidare ser vi att du är ansvarfull, pålitlig och flexibel Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Kontaktuppgifter Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekrytera... Visa mer
Om tjänsten
Som C eller CE Chaufför kommer du jobba med lokala körningar inom distribution. 

Tjänsten som Chaufför är ett konsultuppdrag med start omgående

Om dig
Vi söker dig som  har C eller CE kort, YKB och ADR

Vidare ser vi att du är ansvarfull, pålitlig och flexibel

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hansolov Gustavsson 070-2776675.

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco,C,CE,ADR,YKB Visa mindre

Kontorschef till Adecco Skellefteå!

Ansök    Aug 31    Adecco Sweden AB    Personalchef/HR-chef
Du som älskar att göra affärer - kom och arbeta hos en av världens största HR-Partner i en miljö som präglas av energi och professionalism! Vi har ett fantastiskt uppdrag: att bidra till våra kunders och individers framgång genom att matcha rätt kompetens! Det är inte en underdrift att säga att Norrland är i blickfånget! Var med och bidra till tillväxtresan som direkt eller indirekt är del av den spännande möjlighet som den Gröna näringen innebär! Här har ... Visa mer
Du som älskar att göra affärer - kom och arbeta hos en av världens största HR-Partner i en miljö som präglas av energi och professionalism! Vi har ett fantastiskt uppdrag: att bidra till våra kunders och individers framgång genom att matcha rätt kompetens!
Det är inte en underdrift att säga att Norrland är i blickfånget! Var med och bidra till tillväxtresan som direkt eller indirekt är del av den spännande möjlighet som den Gröna näringen innebär!
Här har Adecco en stark regional närvaro i denna omställning.
Vårt proffsiga och affärsdrivna team i Skellefteå söker en kontorschef (intern titel Regional Branch Manager) som får det viktiga och spännande uppdraget att leda teamet genom försäljning och leverans på vår tillväxtresa. Adecco Skellefteå har en stark kunskap om och starkt fäste i den lokala marknaden som vi vill behålla och utveckla.
Du - älskar att göra affärer, är drivande i din omgivning, ambitiös och har alltid kund, kandidat och konsult i fokus. Du har en prestigelös framtoning och är i grunden en positiv person med nära till skratt. Flexibilitet och service finns i ditt DNA.
Vi - en stabil affärsenhet med stor lokalkännedom som under drygt 20 år har hjälpt många företag att rekrytera rätt personer att anställa eller att hyra in kompetent personal från oss.
Vad du kommer att göra
Du är ansvarig för Skellefteå kontoret och allt vad det innebär med personal, arbetsmiljö, operativ verksamhet, ekonomiska resultat och att säkerställa kundnöjdhet. Med ett modernt och sunt ledarskap skapas möjligheter att lyckas då både ledare och team jobbar mot samma mål, med samma metoder. Ditt uppdrag innefattar:
Att kartlägga, kontakta och sälja in Adeccos tjänster till nya kunder
Utveckla samarbetet med befintliga samt nya kunder
Förfina försäljningsmetodiken med ökad kundbas som förväntat resultat
Öka omsättningen och växa snabbare än marknaden inom våra verksamhetsområden; personaluthyrning och rekrytering till tjänstemannasektorn och industrisektorn
Fortsätta att ha ett framgångsrikt samarbete med övriga kontor och kolleger runt om i landet
Främja arbetsglädje och nöjda medarbetare
Förbättra kontorets lönsamhet och resultat
Leda, coacha, inspirera och stötta dina medarbetare. Du tillämpar Performance Management
Agera drivande i säljledning och kulturbärande försäljningsaktiviteter
Budget- och resultatansvar, rapportering, arbetsmiljö och allt annat kul som kommer med rollenOm dig
Du älskar försäljning och med att ta kontakt med nya företagskontakter samt bygga relation med befintliga kunder
Du är drivande, handlingskraftig och älskar att vinna
Du får gärna komma från bemanningsbranschen alt har du i närtid haft en chef/ledarroll i minst 2 år inom försäljning eller en roll i verksamhet mot uppsatta mål med resultatansvar där service och affärsmannaskap är grundläggande ingredienser
Du har ett lokalt nätverk med näringslivet i Skellefteå med omnejd
Du jobbar aktivt och uppsökande i ditt nätverkande med tydligt mål och syfte kopplat till vår verksamhet
Du har uthållighet, mod och god förmåga att strukturera och prioritera
Du är en ambassadör och ansiktet utåt för kontoret
Du är bekväm med att använda sociala medier för ökad synlighet
Du är förtroendeingivande och arbetar för långsiktiga relationer såväl internt som externt
Du är ledare men också en i teamet och kavlar upp ärmarna när det så behövs
Körkort är ett krav för denna tjänst
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Det är meriterande med en högskole och/eller akademisk examen.
För att lyckas i rollen
Är du som ledare den som är tryggast i rummet. Du har mod och är lyhörd.
Du vet var medarbetarna är just nu, vart ni är på väg och vad som behövs för att ni ska nå dit.
Du är uthållig och har, utan att tappa struktur, förmåga att prioritera och anpassa längs med vägen i en föränderlig vardag och förstå den påverkan omvärlden kan ha på affärsmässiga beslut och prioriteringar.
Du är en lagspelare som med stor nyfikenhet vill utveckla verksamheten och försäljningsarbetet samt älskar att göra affärer och driva eget säljarbete.
Med glimten i ögat, trivsel i fokus och känsla för affärer, kommer du att trivas som fisken i vattnet i din roll som ledare på Adecco. Tempot är högt och servicenivån likaså - här kan vi verkligen säga att ingen dag är den andra lik. På Adecco står människan i fokus och likaså våra värderingar; Passion, Laganda, Kundfokus, Ansvar och Entreprenörsanda. Allt detta mynnar ut i stor arbetsglädje och vårt härliga och framgångsrika team väntar på dig!
Ansökan
I tjänsten som Regional Branch Manager tillhör du Adecco Skellefteå. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, är måna om våra medarbetares välmående och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och rabatt på träningskort.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden, sista dag för ansökan är den 15 september. Vänligen bifoga CV. Notera att vi ej efterfrågar personligt brev. Vi accepterar ej ansökningar via epost.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Talent Acquisition Specialist Jaana Shalabi på email: [email protected].
Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Varför välja oss
Det är en spännande tid att vara en del av vårt team! Vi är stolta över att vara ett ledande globalt företag vars kunskap är efterfrågad och vi bryr oss om att göra det bästa jobbet vi kan för att säkerställa en bättre framtid för alla. Vi gör detta genom att bygga vår Future@Work strategi som ett enat team av 30 000+ kollegor som arbetar i över 60 länder globalt.
Som en av världens största arbetsgivare tror vi på talang oberoende av bakgrund och fokuserar på de olika och unika färdigheter som våra medarbetare har med sig. Vi strävar efter att främja en kultur av tillhörighet och syfte, en miljö där alla kan trivas och känna sig engagerade och där skillnad respekteras och värderas. Vårt engagemang för rättvisa, lika möjligheter, inkludering och mångfald är en del av vårt bredare engagemang för att respektera grundläggande mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja. Adecco Group är stolt över att vara en arbetsgivare för lika möjligheter. Visa mindre

Service Mekaniker till Verkstadsindustri

Om tjänsten Som Service mekaniker kommer du jobba med service och underhåll av el motorer och pumpar. Viss resa kan förekomma i tjänsten. Tjänsten som Sevice Mekaniker är ett konsultuppdrag med start omgående. Om dig Vi söker dig som har erfarenhet av el i motorer och pumpar, El behörighet  är inget krav Vidare ser vi att du är ansvarsfull, noggrann och pålitlig. Viktigt för tjänsten är: Vana av arbete med el i motorer och pumpar Vi kommer att lägga s... Visa mer
Om tjänsten
Som Service mekaniker kommer du jobba med service och underhåll av el motorer och pumpar. Viss resa kan förekomma i tjänsten.

Tjänsten som Sevice Mekaniker är ett konsultuppdrag med start omgående.

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av el i motorer och pumpar, El behörighet  är inget krav

Vidare ser vi att du är ansvarsfull, noggrann och pålitlig.

Viktigt för tjänsten är:
Vana av arbete med el i motorer och pumpar

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen

att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via 070 277 6675

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Marknadschef till Skellefteå Kommun

Om arbetsplatsen Vi söker en marknadschef som vill fortsätta framåt! Det händer mycket i Skellefteå. Fler människor ska leva och bo här och just nu pågår arbetet för att möta den utvecklingen. Vi har ett utmanande mål att bli 90 000 invånare och vår vision "En hållbar plats för en bättre vardag" bidrar vi alla till. Skellefteå kommun är mitt i en stor samhällsomvandling. Vi ligger längst fram i den gröna omställningen där bland annat Northvolts batterifa... Visa mer
Om arbetsplatsen
Vi söker en marknadschef som vill fortsätta framåt!

Det händer mycket i Skellefteå. Fler människor ska leva och bo här och just nu pågår arbetet för att möta den utvecklingen. Vi har ett utmanande mål att bli 90 000 invånare och vår vision "En hållbar plats för en bättre vardag" bidrar vi alla till.

Skellefteå kommun är mitt i en stor samhällsomvandling. Vi ligger längst fram i den gröna omställningen där bland annat Northvolts batterifabrik byggs. Invånarantalet kommer att behöva växa med 25 procent på bara några år. En stor förflyttning på arbetsmarknaden kommer att ske och hela platsen utmanas på helt nya sätt. Rekryteringsbehoven i norra Sverige är stora. Vi vill att både nya och nuvarande invånare stannar kvar och är stolta över Skellefteå.

Avdelningen för Samhällsutveckling samordnar, driver och utvecklar kommunens övergripande strategiska frågor för Skellefteås utveckling. Marknadsenheten består av sex medarbetare som arbetar med platsmarknadsföring och kommunikation av både Skellefteå och Campus Skellefteå. Rollen som marknadschef är underställd kommunens planeringschef.

Vi gör skillnad, varje dag, för hela Skellefteå. Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter
Som marknadschef ansvarar du för att på ett övergripande plan strategiskt planera, samordna och utveckla kommunikationen i linje med den varumärkesplattform som finns. I uppdraget ingår även att utveckla varumärkesplattformen och säkerställa att den långsiktiga strategin baseras på relevanta analyser.

Tillsammans med näringslivet, Visit Skellefteå och andra organisationer arbetar du strategiskt, taktiskt och ibland även operativt med kommunikationsfrågor som omfattar platsen Skellefteå. Fokus är att få fler att flytta hit, få fler företag att etablera sig här och att få fler att besöka oss. I samverkan med olika aktörer leder du arbetet med platsmarknadsföring och PR-arbetet lokalt, nationellt och internationellt.

Som marknadschef förväntas du vara en bärare och ett föredöme när det kommer till att leda och utveckla uppdraget, de etiska principerna och tillit som ledningsfilosofi. Du är en person som representerar hela platsen Skellefteå både extern och internt och är en aktiv röst i frågor som lyfter Skellefteås utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom marknadsförings- eller kommunikationsområdet samt flera års lämplig arbetslivserfarenhet för uppdraget. Genom din erfarenhet ser vi att du fått gedigna kunskaper kring projektledning och strategisk platsmarknadsföring, alternativt strategiskt varumärkesarbete och kommunikation, på övergripande nivå. För rollen krävs det även att du tidigare haft budget- eller personalansvar. Har du ett samhällsintresse och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är det meriterande. Du kommunicerar på en professionell nivå på svenska likväl som på engelska och har god vana av att hålla engagerande föredrag.

För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad, långsiktig, trovärdig och ha lätt för att knyta nya kontakter. Du ser gärna möjligheter och både vågar och vill tänka nytt. Ditt ledarskap kännetecknas av tillit, mod, nytänkande, lyhördhet och tydlighet. Genom din erfarenhet är du trygg i att leda och att samarbeta med många olika människor, företag, akademier och föreningar. Du har en positiv människosyn och förordar öppenhet och transparens.

Vi ser fram emot din ansökan!

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Johanna Forsell via Adecco´s växel 073 684 71 65

Urval kommer att ske löpande och sista datum att skicka in din ansökan är 17 september

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Marknadschef, Marknadsföring, offentlig sektor, Skellefteå, Skellefteå Kommun, strategisk, projektledning, Adecco Visa mindre

Vi söker C/CE Chaufförer till kommande uppdrag

Ansök    Jul 11    Adecco Sweden AB    Distributionsförare
Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu chaufförer för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård. Om tjänsten Att arbeta som C/CE chaufför ut... Visa mer
Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu chaufförer för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Att arbeta som C/CE chaufför ute hos kund innebär att du kommer jobba med att förbereda leverans, lossa gods och lasta gods. Kontinuerligt underhåll, enklare körningar, kan även förekomma längre transporter. Du arbetar självständigt och i team. Arbetstiderna är främst belagda under dagtid och vardagar. Skiftarbete kan förekomma.

Tjänsten som C/CE chaufför är en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av oss och sedan uthyrd till kund. Uppdraget är initialt över sommaren men med goda chanser till förlängning.

Om dig
Vi söker dig som har C/CE behörighet. Det är meriterande om du har YKB, ADR behörighet samt om du har tidigare jobbat som C/CE chaufför tidigare. Det kan förekomma vissa fysiska arbetsuppgifter så du bör inte vara främmande för det. Vidare som person ser vi gärna att du är flexibel, ansvarstagande, plikttrogen och strukturerad. Du värdesätter ordning och reda och kan hantera stressiga situationer då det kan förekomma i perioder. 

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via [email protected] eller 0702776675 

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Skellefteå, Adecco, Chaufför, Logistik, C chaufför, CE chaufför, Visa mindre

Vi söker industrielektriker till kommande uppdrag

Är du en industrielektriker som är kvalitetsmedveten och noggrann person, då kan vi ha det rätta uppdraget för dig! Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industrielektriker för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för at... Visa mer
Är du en industrielektriker som är kvalitetsmedveten och noggrann person, då kan vi ha det rätta uppdraget för dig!

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industrielektriker för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
I din roll som industrielektriker ute hos vår kund kommer du främst jobba med skåpbyggnader och slutmontering. Det är meriterande om du tidigare jobbat med felsökning och löpande underhåll av maskiner då det är arbetsuppgifter som kan förekomma. I rollen kan det även ingå att jobba med förbättringsprojekt.

Om dig
Vi söker dig som är serviceminded, noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att lösa problemen och ser möjligheterna som en rolig utmaning. Som person ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse och är händig av dig. Utöver är du kvalitetsmedveten och trivs av att jobba självständigt. Viss samarbetning kan förekomma och därför bör du även ha lätt för att samarbeta med andra.

Det är även meriterande om du tidigare jobbat inom industri, eller som servicetekniker och har el kunskaper.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via [email protected] eller 0702776675

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Skellefteå, Adecco, El, industrielektriker, servicetekniker Visa mindre

Markarbetare till vår kund

Är du intresserad av ett fysiskt jobb med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara något för dig. Om tjänsten Att arbeta som markarbete ute hos kund innebär att du kommer jobba med ett team som hjälper till med maskin, skottning, lägga i rör el och avloppsledningar i grävda kanaler. Du arbetar självständigt och i team. Arbetstiderna är främst belagda under dagtid och vardagar. Skiftarbete kan förekomma. Tjänsten som markarbetare är en del av vår kons... Visa mer
Är du intresserad av ett fysiskt jobb med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara något för dig.

Om tjänsten
Att arbeta som markarbete ute hos kund innebär att du kommer jobba med ett team som hjälper till med maskin, skottning, lägga i rör el och avloppsledningar i grävda kanaler. Du arbetar självständigt och i team. Arbetstiderna är främst belagda under dagtid och vardagar. Skiftarbete kan förekomma.
Tjänsten som markarbetare är en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av oss och sedan uthyrd till kund. Uppdraget är initialt över sommaren men med goda chanser till förlängning.

Om dig
Vi söker dig som har tidigare har jobbat inom mark & anläggning. Det är meriterande om du har maskin vana och jobbat med rörläggning. Detta är ett fysiskt jobb så du bör inte vara främmande för det. Vidare som person ser vi gärna att du är flexibel, ansvarstagande, plikttrogen och strukturerad. Du värdesätter ordning och reda och kan hantera stressiga situationer då det kan förekomma i perioder

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu chaufförer för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via +4672776675 eller [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Markarbete, Västerbotten, Adecco, grovarbetare, Skellefteå Visa mindre

Industrimedarbetare till den Gröna omställningen

Är du intresserad av ett arbete inom den gröna industrin? Då kan vi ha ett uppdrag till dig! Om tjänsten Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom industri och produktion, det kan till exempel vara som maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal etc. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då en stor del av arbetsuppgifter... Visa mer
Är du intresserad av ett arbete inom den gröna industrin? Då kan vi ha ett uppdrag till dig!

Om tjänsten
Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom industri och produktion, det kan till exempel vara som maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal etc. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Arbetstiderna kommer vara dagtid.

Om dig
För att trivas ser vi att du är prestigelös, nyfiken och genuint intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Ulrika Karlsson via  070 277 4075

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Processoperatör, Maskinförare, Produktionspersonal, Skellefteå, Adecco Visa mindre

Redovisningsekonom till Medlefors

Ansök    Jun 2    Adecco Sweden AB    Redovisningsekonom
Vill du jobba med ekonomi i en spännande miljö som innefattar statsbidragsberättigad verksamhet, olika typer av projekt samt kommersiell verksamhet? Gillar du att växla mellan detaljfokus och helhetssyn, liksom arbeta självständigt? Då tror vi att rollen som redovisningsekonom här på Medlefors kan vara något för dig. Att erbjuda våra studerande, gäster och besökare ett förstklassigt bemötande och service är inget vi snålar på men för oss på Medlefors är de... Visa mer
Vill du jobba med ekonomi i en spännande miljö som innefattar statsbidragsberättigad verksamhet, olika typer av projekt samt kommersiell verksamhet? Gillar du att växla mellan detaljfokus och helhetssyn, liksom arbeta självständigt? Då tror vi att rollen som redovisningsekonom här på Medlefors kan vara något för dig.
Att erbjuda våra studerande, gäster och besökare ett förstklassigt bemötande och service är inget vi snålar på men för oss på Medlefors är det minst lika viktigt erbjuda våra medarbetare en möjlighet till bra balans mellan arbete och privatliv, med hälsan i fokus.

Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att säkerställa att det finns en korrekt redovisning av vårt ekonomiska resultat. Det inkluderar inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska företeelser i verksamheten samt se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms betalas in i tid. Allting redovisas i löpande redovisning med avstämningar, uppföljning, analyser samt rapportering till olika intressenter månatligen och slutligen i ett årsbokslut.

Du har en viktig uppgift att stötta ledningen i ekonomiska beslut, såsom investeringar och fördelning av utgifter. Det gör du med hjälp av ekonomiska kalkyler, att se till ekonomisk historik, översyn av likviditet och stöttande i upprättande av budget och liknade prognoser.

Att du ska må bra på jobbet är viktigt för oss så vad sägs om subventionerad träning, simning och massage, subventionerad sjukvård/medicin upp till högkostnadsskydd och mycket mer. Låter det lite för bra för att vara sant? Det är det inte, för oss är det en självklarhet.

Tjänsten som redovisningsekonom är en tillsvidareanställning med en sex månaders provanställning inledningsvis.

Om dig
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda och driva digitaliserings- och automationsprocesser inom redovisning då vi har för avsikt att utveckla redovisningsarbetet inom vår verksamhet.

Du gillar att växla mellan detaljfokus och helhetssyn, liksom att arbeta självständigt. Arbetet innehåller en variation av att kontrollera siffror vilket kräver en noggrannhet och struktur, och att sammanfatta detta till större helheter i prognoser, kalkyler och rapporter. Här väntas du kunna leverera ett underlag som kan underlätta viktiga ekonomiska beslut så det är bra om du även är analytiskt lagd.

Hos oss trivs du som vill ha tydliga arbetsuppgifter, mål och deadlines utan att för den sakens skull vara detaljstyrd, eftersom du ofta lägger upp dina arbetsdagar själv och har friheten att planera dina arbetsuppgifter utifrån prioritet och verksamhetens behov. Det är också en fördel att ha förmågan att vara saklig och pedagogisk när du ska ge råd och staka ut det ekonomiska läget.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Medlefors

Medlefors är en plats för lärande, möten och god, vällagad mat. Här finns folkhögskola, restaurang, hotell och konferens, och vår framgång bygger på att vi levererar god kvalitet i en miljö som stimulerar till kreativitet och utveckling. Huvudman och ägare av Medlefors är den ideella Föreningen Norrlands arbetares Folkhögskola, bildad av organisationer inom arbetarrörelsen. Vi arbetar för ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet .

Kontaktuppgifter

I denna rekrytering har Medlefors valt att samarbeta med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Johanna Forsell via Adecco, 073 684 71 65

Välkommen med din ansökan! Urval kommer att ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök senast 2023-06-25

Sökord
Redovisningsekonom, Medlefors, ekonom, Skellefteå, digitalisering, utbildning, konferens, Adecco Visa mindre

Driftsspecialist till Skellefteå

Är du också övertygad om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är ett rikare samhälle? I så fall kan Samhall vara rätt arbetsplats för dig. Nu söker vi två Driftsspecialister med placering på vårt kontor i Skellefteå. Om tjänsten Som Driftspecialist på Samhall kommer du att samarbeta nära med chefskollegor och andra funktioner inom distriktet för att säkerställa att uppsatta mål nås. Du kommer att ha ansvaret för att styra leverans... Visa mer
Är du också övertygad om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är ett rikare samhälle? I så fall kan Samhall vara rätt arbetsplats för dig. Nu söker vi två Driftsspecialister med placering på vårt kontor i Skellefteå.

Om tjänsten
Som Driftspecialist på Samhall kommer du att samarbeta nära med chefskollegor och andra funktioner inom distriktet för att säkerställa att uppsatta mål nås. Du kommer att ha ansvaret för att styra leverans- och driftsfrågor, vilket innebär att du säkerställer att våra processer följs och att leverans sker enligt avtal och ekonomiska nyckeltal.

En viktig del av rollen är att skapa struktur och planering i arbetet för att säkerställa effektiv arbetsledning på uppdragen. Du kommer att samarbeta med ansvarig chef för att säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga och att arbetsuppgifter utförs enligt gällande rutiner. I din roll ingår att medverka till merförsäljning på befintliga kunder och underhålla och utveckla kundrelationen. Genom att samverka med stödfunktioner inom organisationen kommer du i din roll att bidra till att effektivisera utförandet av våra uppdrag.

Vid behov kommer du att projektleda uppstarter, utökningar och avslut av uppdrag.

Som Driftspecialist förväntas du vara en expert på lokalvård eller fastighetsskötsel inom distriktet. Du kommer att vara den som har djup kunskap och erfarenhet inom området och vara stöd för dina kollegor.

Om dig
Vi söker dig som har relevant erfarenhet och kunskap inom operativ driftsledning. Du är självgående, strukturerad och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har även god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.

För att lyckas i rollen ser vi att du har:

* Erfarenhet av att leda operativ drift med personal och kunduppdrag
* Erfarenhet av projektledning
* Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
* Meriterande med erfarenhet av operativ inom lokalvård
* Van vid att använda digitala verktyg och system
* B-körkort

Du tror på människors förmåga och möjlighet till utveckling och delar Samhalls grundläggande värderingar. Hos oss gör du skillnad! Vi ser att ett arbete är så mycket mer än en försörjning, därför är vår verksamhet så viktig både för individen och samhället i stort.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Samhall 
Vi arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos medarbetare och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i våra kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och genom åren har över 200 000 personer inom vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag fått jobb inom och genom Samhall.

Ett arbete är så mycket mer än en försörjning, därför är Samhalls verksamhet så viktig både för individen och samhället i stort. Kom och gör skillnad!

Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Ulrika Karlsson via [email protected] eller +46 70 277 40 75

Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Magnus Wilderth, Distriktschef, [email protected]

Fackliga kontaktpersoner:
Vill du ställa frågor till facklig representant är du välkommen att kontakta:

Ledarna, Urban Mattsson, 070-654 38 91
Unionen, Alexandra Tränk, 072-247 25 71
SACO, Johnny Schödin, 070-330 04 45

Urval kommer ske löpande, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sökt senast 31/7 2023

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Driftspecialist, lokalvårdare, Samhall, Skellefteå, Västerbotten, Adecco Visa mindre

Rubix söker Insite/Onsite

Letar du efter nästa möjlighet i din karriär och vill fortsätta utvecklas? Nu söker vi tre stycken Insite till Europas ledande distributör inom industriellt underhåll. Om tjänsten Som Insite på Rubix är du placerad ute hos vår kund och får ett varierande och socialt arbete med oändliga möjligheter att utvecklas och vara kreativ. Du kommer att arbeta både vid din dator och ute på golvet, träffa olika människor med olika befattningar och arbeta med många ol... Visa mer
Letar du efter nästa möjlighet i din karriär och vill fortsätta utvecklas? Nu söker vi tre stycken Insite till Europas ledande distributör inom industriellt underhåll.

Om tjänsten
Som Insite på Rubix är du placerad ute hos vår kund och får ett varierande och socialt arbete med oändliga möjligheter att utvecklas och vara kreativ. Du kommer att arbeta både vid din dator och ute på golvet, träffa olika människor med olika befattningar och arbeta med många olika produkter för att möta kundens behov. Du kommer också att få möjlighet att tänka och komma med nya idéer för att lösa olika uppgifter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst handla om att vara tillgänglig för kunden på deras fabrik, bygga kundrelationer för viktiga roller inom kundens organisation, hitta och genomföra möjligheter för marginalförbättring och kostnadsbesparingar, samt hantera beställningar och inköp åt kunden. Du kommer också att ansvara för att uppnå försäljnings- och marginalmål för ditt område och ha daglig kontakt med kundtekniker för att hålla kunden informerad om akuta behov.

Månadsrapporter internt och rapportering av fabriksprestanda mot definierade KPI: er från kunden är också en del av dina arbetsuppgifter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och någon form av teknisk/elektromekanisk utbildning eller erfarenhet och framför allt söker vi dig som har erfarenhet av fabrik, producerande verksamhet, projektledning, projektkoordination och lager/logistik. Det är meriterande om du även har tidigare erfarenhet inom MRO.

För att lyckas i rollen som Insite på Rubix behöver du vara självgående och målfokuserad med god kommunikationsförmåga på svenska och engelska. Som person är du social, nyfiken, initiativtagande, stresstålig och har god förmåga att planera och prioritera. Att ha rätt mindset "det jag inte kan, det tar jag reda på" är viktigt för att passa i rollen som Insite.

Om RUBIX
Rubix är Europas ledande distributör av produkter och service till industriellt underhåll (MRO) med en omsättning på ca 2,5 miljarder euro. Nu söker vi en Insite till vårt team på Rubix Sverige AB, som ingår i den nordiska delen av Rubix koncernen. Vi erbjuder expertis och skräddarsydda lösningar till över 8000 kunder i 22 länder och är specialister på elektromekanisk drivlina till industri, marin och offshore. Som en del av Rubix-teamet kommer du säkerställa drifttid och produktionseffektivitet för våra kunder samtidigt som du sänker kostnaderna genom att ha en detaljerad förståelse av kundens anläggning, processer och preferenser.

Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. 

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar RUBIX med Adecco.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Elin Lindgren via 073 684 79 99 eller [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Insite, Onsite, RUBIX, Skellefteå, Industri, Projektledning, Koordinator, Lager, Logistik, Adecco Visa mindre

Onsite Business Manager

Ansök    Mar 30    Adecco Sweden AB    Personalchef/HR-chef
Onsite Business Manager in Skellefteå! Do you want to work for one of the world's largest HR partners in an environment characterized by energy and professionalism? We have a fantastic mission: to contribute to the success of our clients and individuals by matching the right skills! Adecco is now seeking an Onsite Business Manager for Skellefteå! The position is stationed at our client's premises, and you will be part of a dedicated customer team in Skelle... Visa mer
Onsite Business Manager in Skellefteå!
Do you want to work for one of the world's largest HR partners in an environment characterized by energy and professionalism? We have a fantastic mission: to contribute to the success of our clients and individuals by matching the right skills!
Adecco is now seeking an Onsite Business Manager for Skellefteå! The position is stationed at our client's premises, and you will be part of a dedicated customer team in Skellefteå.
Working at Adecco
Adecco is one of the world's largest companies in the staffing industry and is represented worldwide, with over 700,000 consultants. In Sweden, we also belong to the top tier in terms of turnover and have a clear vision of becoming the largest. We have a strong business perspective, but also a human one. The concept of Adecco's heart is about how we see and confirm our internal employees and consultants.
Working Onsite
Our Onsite concept is about being an integrated part of the customer's everyday life. The team has its workplace in the customer's premises and works exclusively with the consultants working in the business. The Onsite concept is also about finding added value for the customer and being a partner rather than a supplier. The dialogue and partnership enable us to sometimes challenge the customer and come up with ideas they haven't always thought of themselves, and try to help the customer see around corners.
As a consulting manager, you are responsible for ensuring that your consultants are happy and deliver good results that contribute to increased productivity for our customer.
About you
The challenge, but also the charm and development, of working as an Onsite Business Manager are the breadth of tasks. In addition to leading consultants, you should also have the ability to create strong collaborative relationships with both the customer and your colleagues at Adecco. Your actions should contribute to positive synergies for both the customer, consultant, candidates, and, of course, for Adecco.
The Onsite concept assumes that we work closely with the customer in both upturns and downturns. This requires that we roll up our sleeves both when many people need to be hired and when times require strength to be reduced.
You have a solution-oriented attitude and you like and are comfortable operating in a changing environment where decisions are made quickly and sometimes without complete information
You apply business acumen, where you prioritize the customer's needs
You practice leadership, where you motivate and lead consultants to contribute to increased productivity for our customer
You have a high work ethic, where you take pleasure in performing and genuinely enjoy working
You have digital maturity, where you use tools optimally to streamline and ensure the quality of your work
You may have a basic understanding of economics and business thinking

What you do affects the outcome, so if you are a goal-oriented person who likes variety, then this may be a role for you!
High demands are placed on you as a person, in your performance of your work, but we can promise that this is a very fun, rewarding, and developing position.
We prefer that you have at least 1 year of operational experience in continuous delivery of staffing services to volume customers or from a customer- and results-oriented business with direct responsibility for continuous delivery of services characterized by high service levels, scheduling, short deadlines, and quick decisions.
We also find it interesting with experience working in industry/production in combination with studies in the Human Resources program or the Civil Engineering program.
Significant importance is also placed on personal suitability and the assessment we make of your potential.
In this position, you are required to have a driver's license and speak English fluently.
Application and Recruitment process, as well as Benefits
The position of Onsite Business Manager in Skellefteå belongs to Adecco Industry & Onsite. Your workplace will be the client's business.
The salary is set individually. You will be entitled to bonuses and wellness benefits. We process applications continuously and the position may be filled during the application period, the last day of application is April 30, 2023. Please attach your CV. Note that we do not request a personal letter.
We do not accept applications via email. If you have any questions about the position, please contact Talent Acquisition Specialist Maiju Pussinen at email: [email protected].
Welcome with your application!
Why choose us?
It's an exciting time to be part of our team! We are proud to be a leading global company whose expertise is in demand and we care about doing the best job we can to ensure a better future for all. We do this by building our Future@Work strategy as a united team of 30,000+ colleagues working in over 60 countries globally.
Putting people first, working with a collective spirit, and constantly striving to develop - that's what we stand for at Adecco Group. That's what makes us stronger. Whoever you are and whatever your background, you can be yourself. We aim to build on the attributes that make you who you are. We offer skills development in many different ways, which we hope satisfies your curiosity while we share skills, knowledge, and expertise to grow together. Join us in making a difference where it really matters.
As one of the world's largest employers, we believe in talent regardless of background and focus on the diverse and unique skills that our employees bring with them. We strive to promote a culture of belonging and purpose, an environment where everyone can thrive and feel engaged, and where difference is respected and valued. Our commitment to fairness, equal opportunity, inclusion, and diversity is part of our broader commitment to respect fundamental human rights throughout our value chain. Adecco Group is proud to be an equal opportunity employer. Visa mindre

Industrimedarbetare till Skellefteå

Om tjänsten: Som industrimedarbetare till vår kund i Skellefteå kommer du att arbeta i produktionen. Det innebär att du kommer arbeta med olika maskiner för att tillverka produkterna enligt specifika instruktioner. En annan viktig arbetsuppgift är att utföra kvalitetskontroller av färdiga produkter. Du kommer att ansvara för att säkerställa att produkterna uppfyller de höga standarder som krävs för att möta kundernas behov och förväntningar.  Som industr... Visa mer
Om tjänsten:

Som industrimedarbetare till vår kund i Skellefteå kommer du att arbeta i produktionen. Det innebär att du kommer arbeta med olika maskiner för att tillverka produkterna enligt specifika instruktioner. En annan viktig arbetsuppgift är att utföra kvalitetskontroller av färdiga produkter. Du kommer att ansvara för att säkerställa att produkterna uppfyller de höga standarder som krävs för att möta kundernas behov och förväntningar. 

Som industrimedarbetare till vår kund i Skellefteå är det viktigt att du bidrar till att upprätthålla en hög produktionsnivå. Det innebär att du arbetar snabbt och effektivt, samtidigt som du upprätthåller en hög standard av kvalitet och arbetsmiljö.

Din säkerhet och häsa är också en viktig arbetsuppgift. Du kommer att arbeta enligt företagets säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicy för att minimera risken för olyckor skador på arbetsplatsen.  

Viktigt för tjänsten:
- Mycket god förmåga i det engelska språket. 
-Tidigare erfarenhet inom produktion eller motsvarande industrivana.
-Vana vid att arbeta i högt tempo.

Om Dig:
Vi söker dig som är driven, noggrann och har förmågan att arbeta i team. Vi uppskattar erfarenhet inom industrin, men vi välkomnar även dig som är ny på arbetsmarknaden och vill utveckla sin kompetens inom området. Det är också viktigt att du är i god fysisk form och har mycket goda kunskaper i engelska språket.

Vidare ser vi också att du har vana av att arbeta i ett högt tempo.
Innan anställning kommer en balgrudnskontroll att utföras.

Om Adecco:
Adecco är en av världens ledande bemannings- och rekryteringsföretag, med en stark närvaro i över 60 länder. Som en av våra konsulter kan du förvänta dig en rad olika förmåner, inklusive sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och pensionsförmåner. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.

Kontaktuppgifter:
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Khan via [email protected]
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Industrimedarbetare, industri, produktion, Skellefteå, Adecco Visa mindre

Vi söker Servicetekniker till kommande uppdrag

Är du en nyfiken, driven och har ett tekniskt intresse? Då kan du vara personen vi söker till vår kund. Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu servicetekniker för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna ... Visa mer
Är du en nyfiken, driven och har ett tekniskt intresse? Då kan du vara personen vi söker till vår kund.

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu servicetekniker för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Är du en driven person och har lätt att förstå tekniska sammanhang samt är lösningsorienterad som vill arbeta med variation? Då är detta ett uppdrag just för dig. Som servicetekniker ute hos vår kund är det meriterande om du har erfarenhet inom VVS eller ventilation samt 2–5 års erfarenhet inom el. Du kommer främst att jobba med byte av elmotorer, renovering av elmotorer, byte av pumpar samt allmänt serviceuppdrag och felsökning är också en del av dina arbetsuppgifter.

Utöver detta förekommer det även att jobba med teknisk problemlösning och därför är det viktigt att du kan analysera, förstå och åtgärda de problem och de tekniska utmaningarna som du stöter på i arbetet.

Om dig
För att lyckas i tjänsten som servicetekniker ser vi gärna att du har utbildning inom industri, VVS eller ventilation. Det är meriterande om du har viss kunskap inom mekanik och erfarenhet av att reparera och renovera elmotorer eller pumpar. Vidare har du tidigare jobbat i en praktisk roll med felsökning och serviceuppdrag där hög service gentemot kunder kommer naturligt för dig.

Som person har du enkelt för att kommunicera med andra och har en förmåga att förstå kundens behov. Vidare är du arbetsam, lösningsorienterad, självständig och kan enkelt jobba strukturerat och metodiskt under stressiga perioder.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via [email protected] eller 0702776675

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Skellefteå, Adecco, Servicetekniker, El, VVS, Ventilation, Visa mindre

Vi söker industrielektriker till kommande uppdrag

Är du en industrielektriker som är kvalitetsmedveten och noggrann person, då kan vi ha det rätta uppdraget för dig! Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industrielektriker för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för at... Visa mer
Är du en industrielektriker som är kvalitetsmedveten och noggrann person, då kan vi ha det rätta uppdraget för dig!

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industrielektriker för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
I din roll som industrielektriker ute hos vår kund kommer du främst jobba med skåpbyggnader och slutmontering. Det är meriterande om du tidigare jobbat med felsökning och löpande underhåll av maskiner då det är arbetsuppgifter som kan förekomma. I rollen kan det även ingå att jobba med förbättringsprojekt.

Om dig
Vi söker dig som är serviceminded, noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att lösa problemen och ser möjligheterna som en rolig utmaning. Som person ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse och är händig av dig. Utöver är du kvalitetsmedveten och trivs av att jobba självständigt. Viss samarbetning kan förekomma och därför bör du även ha lätt för att samarbeta med andra.

Det är även meriterande om du tidigare jobbat inom industri, eller som servicetekniker och har el kunskaper.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via [email protected] eller 0702776675

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Skellefteå, Adecco, El, industrielektriker, servicetekniker Visa mindre

Vi söker C/CE Chaufförer till kommande uppdrag

Ansök    Mar 23    Adecco Sweden AB    Distributionsförare
Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu chaufförer för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård. Om tjänsten Att arbeta som C/CE chaufför ut... Visa mer
Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu chaufförer för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om tjänsten
Att arbeta som C/CE chaufför ute hos kund innebär att du kommer jobba med att förbereda leverans, lossa gods och lasta gods. Kontinuerligt underhåll, enklare körningar, kan även förekomma längre transporter. Du arbetar självständigt och i team. Arbetstiderna är främst belagda under dagtid och vardagar. Skiftarbete kan förekomma.

Tjänsten som C/CE chaufför är en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av oss och sedan uthyrd till kund. Uppdraget är initialt över sommaren men med goda chanser till förlängning.

Om dig
Vi söker dig som har C/CE behörighet. Det är meriterande om du har YKB, ADR behörighet samt om du har tidigare jobbat som C/CE chaufför tidigare. Det kan förekomma vissa fysiska arbetsuppgifter så du bör inte vara främmande för det. Vidare som person ser vi gärna att du är flexibel, ansvarstagande, plikttrogen och strukturerad. Du värdesätter ordning och reda och kan hantera stressiga situationer då det kan förekomma i perioder. 

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Hans-Olov Gustavsson via [email protected] eller 0702776675 

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Skellefteå, Adecco, Chaufför, Logistik, C chaufför, CE chaufför, Visa mindre

Industriarbetare till Adecco

Om tjänsten Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete.  Om dig Vi söker dig som är positiv, villig att lära, bra på att arbeta i grupp och även bra på att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull. Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande likaså truckkort men inget krav då vi kommer att lägga stor vikt vid personl... Visa mer
Om tjänsten
Du kommer att arbeta som produktionsmedarbetare inom tillverkningsindustrin. Arbetet kan komma att innebära både arbete med maskiner och manuellt arbete. 

Om dig
Vi söker dig som är positiv, villig att lära, bra på att arbeta i grupp och även bra på att ta egna initiativ. Vi ser även att du är flexibel och ansvarsfull.

Tidigare erfarenhet inom industri är meriterande likaså truckkort men inget krav då vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten som industriarbetare är ett konsultuppdrag med start i Mars.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Ulrika Karlsson via 070 277 4075

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Industrimedarbetare till den Gröna omställningen

Är du intresserad av ett arbete inom den gröna industrin? Då kan vi ha ett uppdrag till dig! Om tjänsten Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom industri och produktion, det kan till exempel vara som maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal etc. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då en stor del av arbetsuppgifter... Visa mer
Är du intresserad av ett arbete inom den gröna industrin? Då kan vi ha ett uppdrag till dig!

Om tjänsten
Du kommer arbeta hos någon av våra kunder inom industrin i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser inom industri och produktion, det kan till exempel vara som maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal etc. Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Arbetstiderna kan variera och både natt och skiftgång kan förekomma.

Om dig
För att trivas ser vi att du är prestigelös, nyfiken och genuint intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om Adecco 
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker nu industriarbetare för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: 

Ulrika Karlsson via [email protected] eller 0702774075

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Processoperatör, Maskinförare, Produktionspersonal, Skellefteå, Adecco Visa mindre

Studenter -Sommarbemanning till Adecco

Är du student eller söker dig ett sommar jobb? Vi på Adecco kanske har just det jobbet du söker! Om Adecco Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker dig som är ute efter sommarjobb för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska ... Visa mer
Är du student eller söker dig ett sommar jobb? Vi på Adecco kanske har just det jobbet du söker!

Om Adecco
Adecco Bemanning fortsätter att växa och vi söker dig som är ute efter sommarjobb för kommande uppdrag. Uppdraget kommer vara en del av vår konsultverksamhet där du blir anställd av Adecco och arbetar sedan som konsult ute hos vår kund. Det ska kännas tryggt att jobba för Adecco, vi erbjuder friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner och för att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om Tjänsten
Denna annons riktar sig till dig som vill jobba inom industri, lager eller produktion hos någon av våra kunder i Skellefteå med omnejd. Våra kunder har olika behov av kompetenser, exempelvis maskinoperatör, processoperatör, lagerpersonal och liknande yrken. Vi söker dig som är arbetsam och har möjlighet att jobba skift, eller kan tänka dig andra arbetsupplägg. Det är många av våra kunder som väljer att anställa konsulter som gör ett bra jobb och visar att man vill jobba, vilket många ser som en fördel. Andra ser möjligheten till att få prova olika branscher och olika arbetsgivare.

Om dig
Det är viktigt att du som person är självständig men att du även kan arbeta i grupp då en stor del av arbetsuppgifterna kräver samarbete. Självklart är det meriterande att ha med sig en massa erfarenhet och kunskap från tidigare arbetsgivare, men en bra attityd, härlig energi och personlighet ser vi något som är positivt.

För att trivas som konsult ser vi att du är prestigelös, nyfiken och genuint intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter. Som person är du positiv, självgående och har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Ulrika Karlsson via [email protected] eller 0702774075

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Skellefteå, sommarjobb, processoperatör, lager, industri, Adecco Visa mindre

Vi söker en kommunchef till Malå Kommun

Välkommen till Malå kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision och tydliga politiska mål bygger vi för tillväxt och ett starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen. Vi söker nu en efterträdare till vår kommunchef som går i pension. Arbetsupp... Visa mer
Välkommen till Malå kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision och tydliga politiska mål bygger vi för tillväxt och ett starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.

Vi söker nu en efterträdare till vår kommunchef som går i pension.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är genuint intresserad av Malå kommuns framtid och vill leda vårt gemensamma arbete med att fortsätta utveckla Malå kommun. För att lyckas med ditt uppdrag har du till din hjälp fler än 350 kompetenta medarbetare som det är viktigt att du inkluderar och lyfter fram. Vi tror att dialog, delaktighet och samarbete är framgångsfaktorer för att vi tillsammans ska kunna möta kommunens utmaningar nu och i framtiden.

Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteperson och direkt underställd kommunstyrelsen. Du är en viktig länk mellan politik och förvaltning samt har det högsta ansvaret för att beslut verkställs och följs upp. Du hanterar rollfördelningen mellan politik och verksamhet samt skapar förutsättningar för tillit och en god dialog mellan politik, chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Du kommer att ha ett övergripande verksamhetsansvar samt leda och utveckla din ledningsgrupp i kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen och verksamheterna.

Som kommunchef är du en relationsbyggare med fokus på förändringsledning för ett socialt, ekonomiskt och hållbart Malå. Utifrån helhetssyn samverkar du med verksamheten och den politiska ledningen för att driva och samordna utvecklingsprocesser. I rollen ingår att företräda Malå i olika nätverk och samverka med såväl näringsliv, föreningsliv som kommuninvånare.

Kvalifikationer och Erfarenhet

För att lyckas i rollen som kommunchef Malå kommun har du:

• Relevant utbildning och arbetslivserfarenhet
• Flerårig chefserfarenhet och erfarenhet av att leda andra chefer
• Erfarenhet av budget-, verksamhets- uppföljnings- och personalansvar
• Erfarenhet av att jobba mot satta mål och visioner
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift

Meriterande:

• Akademisk utbildning
• Kunskap om förvaltnings-och kommunalrätt samt intern kontroll
• Flerårig erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• God analytisk kapacitet och förmåga att ta fram ändamålsenliga strategier för att konkretisera mål och visioner.
• Erfarenhet av att arbeta med organisationskultur – strategiskt ledarskap
• Goda IT kunskaper och erfarenhet av digitalisering i större organisationer
• Mediavana
• Erfarenhet av förändringsarbete och övergripande organisationsutveckling

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Som ledande person är du:

Du är kommunikativ, nytänkande, prestigelös och lyhörd samt har förmåga att fånga upp framgångsfaktorer som skapar utveckling i verksamheten. Som ledare är du väl förankrad i din ledarstil och kan skapa en struktur som bygger en stödjande och trygg kultur som får organisationen och dess medarbetare att känna glädje, utvecklas och må bra.

Med de utmaningar Malå kommun står inför i frågor kring kompetensförsörjning och välfärdsutvecklingen behöver du ha ett stort engagemang, ett medborgarperspektiv och genuint intresse i att bidra till den välfärd vår kommun behöver. Att kunna samverka och samarbeta med andra aktörer som verkar i eller tillsammans med Malå kommun är avgörande. Malå kommun strävar alltid efter stor transparens för att därigenom skapa förtroende för kommunens arbete hos invånare och företag.

Om Malå Kommun

Malå kommun är en vacker och framåtsträvande kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
I kommunkoncernen ingår två bolag: Malåbostaden AB och Malå Industri och Energi AB (industrifastigheter, hotell och turism)
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: www.mala.se

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Malå kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande så är denna rekrytering ett samarbete mellan Malå kommun och Adecco så ansökan kommer därför att tas emot av Adecco. Eventuella tester kan förekomma.

Säkerhetsprövning tillämpas på denna tjänst.

För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Johanna Forsell, Adecco 073 684 71 65
För frågor gällande innehåll kontakta Cecilia Festin-Stenlund ordförande Allmänna utskottet 0953 14000

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är 2023-03-12

Villkor:

Tillsvidareanställning
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Visa mindre